Nechajte maličkých prísť ku mne

1.10.2008 Marián Bér

Súčasťou farskej pastorácie v našej farnosti je aj starostlivosť o deti. V evanjeliu nachádzame miesta, kde Pán Ježiš dáva za príklad dospelým dieťa, alebo neľutuje čas a sily, aby sa mohol venovať deťom, aby ich požehnával. Dokonca počujeme z jeho úst vetu: Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Nad týmto Ježišovým prístupom k deťom je načim sa zamyslieť. Boží služobník Ján Pavol II. často mladým, nevynímajúc deti, zdôrazňoval: vy ste nádej Cirkvi. Aj v našej farnosti sa usilujeme sústrediť na našu nádej, na deti. Veriaci vedia, že pre deti bývajú pravidelne sväté omše, ktoré sú tak ladené, aby sa aj deti zapojili do priebehu svätej omše. Azda najkrajšie chvíle pri svätých omšiach zažili deti počas pôsobenia bývalého pána kaplána Mariána Dragúňa. On sa im venoval počas svätých omší i mimo nich. Mali svojho maskota, učili sa pesničky, spoločne sa stretali a postupne sa takto zrodila myšlienka prežiť s deťmi tábor mimo Bratislavy. Ako som si zistil, bol to nápad práve vdp. Dragúňa ísť s deťmi do tábora. Tu sa začala celá šestnásťročná história blumentálskych detských táborov. Prvý z nich sa podľa všetkého uskutočnil v Harmónii pri Modre, kde sa zúčastnili okrem vtedajšieho pána kaplána aj animátori i sestra Kornélia. Keď sa pán kaplán Dragúň stal prefektom kňazského seminára, aj túto začatú „štafetu“ prebrala postupne vznikajúca skupinka, z ktorej sa neskôr vykryštalizovala blumentálska charita. Oni oslovovali jednotlivých kaplánov, aby išli s deťmi do tábora. Za tých šestnásť rokov sa tábor organizoval aj v spolupráci s novo vzniknutou farnosťou na Teplickej ulici. Tento rok sme pre deti opäť obnovili samostatný blumentálsky tábor. Je to možnosť sa k nim viac priblížiť a viac zakúsiť to evanjeliové: byť v dobrých vlastnostiach ako deti.
V tejto starostlivosti vznikli aj prímestské tábory, pri ktorých zrode stála Ing. Grigerová spolu s doc. Klučárovou. Tu chceli pomôcť rodičom cez prázdniny s deťmi, ktoré mohli na celý deň zveriť animátorom a niekedy aj kaplánom či diakonom, alebo bohoslovcom. Takto deti od roku 2002, keď oficiálne tábory vznikli, mohli navštíviť jednotlivé lokality v Bratislave, spolu sa zahrať a zabaviť, ale i pomodliť.
Aj teraz sa usilujeme pristupovať k deťom v pastoračnej starostlivosti počas sv. omší, ale aj počas táborov. Nechcem tu menovať všetko, čo deťom aj so stálou pomocou našej blumentálskej charity ponúkame. Možno sa nám neraz v Blumentáli natíska otázka, kde sú tie deti? V minulosti ich bolo viac… Ale vďaka Bohu aj za tie, ktoré chodia. Mnohé vidieť aj v susedných farnostiach, a to neprekáža. Ďakujme Bohu i rodičom za deti, s ktorými sa môžeme v kostole stretnúť a prosme ho, aby rodičia, ktorí odpadli od viery a vedú k tomu aj svoje „ratoslesti“, našli cestu späť do Božieho chrámu.
Marián Bér, kaplán


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 10 v roku 2008. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor.