Organisti, organ a spevokol

1.10.2008

Hovorí sa, že kto spieva, dvakrát sa modlí. Týmito slovami Boží ľud už roky vyjadruje svoj vzťah k chrámovému spevu. Žiaľ, z prvých rokov po konsekrácii nášho kostola ani z rokov existencie prvých dvoch kostolov farnosti sa nám nepodarilo získať informácie o organistoch, hudbe a speve. Najstaršie správy o hudobnej zložke liturgie máme až zo začiatku dvadsiateho storočia.
 
Už Augustín Pozdech vo svojej knihe píše, že sa nedajú zistiť mená všetkých organistov pôsobiacich vo Farnosti. Ako prvého organistu spomína Jozefa Pauloviča. V Blumentáli pôsobil v rokoch 1903 - 1928. Za ním nasledovali: Ladislav Stanček (1928 - 1935), František Osvald (1935 - 1945), Alojz Mayer (1945 - 1985), Mária Ivanová (1980 - 1993). Už v roku 1982 sme mali dvoch organistov, k pani Ivanovej pribudol náš súčasný organista Vojtech Gabriel. S ním sa pri organe od r. 1998 strieda Róbert Mikóczi. Za obidvoch buď Bohu vďaka, lebo asi málo chrámov sa môže tešiť z takých krásnych hlasov a organového umenia ako v súčasnosti blumentálski veriaci.

O spevokole v našom kostole nám zanechal správu farár Pozdech. Chrámový spevokol pri blumenálskom kostole založil r. 1921 farár Peter Haverla. Jeho zbormajstrom bol Augustín Lacik. Veľké zásluhy na zveľaďovaní chrámového spevu mal Augustín Pozdech, ktorý ho podporoval hmotne aj duchovne.

Zbor spieval vyše deväťdesiatkrát v Československom rozhlase a uskutočnil mnohé zájazdy, na ktorých propagoval chrámovú hudbu. V repertoári mal diela svetových i domácich skladateľov: Mozarta, Haydna, Gounoda, Bacha, Schuberta, Liszta, Rosinského, Schneidra-Trnavského, zo starých majstrov Palestrína, Scarlattiho, Cherubiniho, Zelienského a iných.

V deväťdesiatych rokoch bol pokus nadviazať na tradíciu tohto známeho spevokolu, žiaľ, pokus nevyšiel. O to radostnejšie môžeme konštatovať existenciu mládežníckeho spevokolu, ktorý už roky obohacuje liturgiu mládežníckych a farských svätých omší svojím spevom.

O prvom organe je zmienka v kanonickej vizitácii z 27. 7. 1912. Podľa správy organ nebol dobre postavený a ako píše náš organista Róbert Mikóczi v článku Organ - dôchodca (Blumentál, 10/2001), členovia spevokolu naliehali, aby farnosť dala postaviť nový organ. Nový organ dostala farnosť r. 1941 ako trojmanuál. Postavila ho firma Rieger.

Krátko po postavení organa sa začalo uvažovať o jeho rozšírení. Väčšia oprava sa uskutočnila až v r. 1979 -1980 a následne v r. 1987 - 1989 vykonala opravu firma Rieger-Kloss. Táto oprava si vyžiadala značnú finančnú čiastku, za čo patrí vďaka vtedajšiemu farárovi vdp. Jánovi Zabákovi a štedrým veriacim.

Napriek spomenutej rekonštrukcii bol po rokoch nástroj už značne opotrebovaný a jeho oprava bola nevyhnutná. Opravu uskutočňuje firma Vladimír Grigar z Prostějova, ktorá jediná disponuje obchodnou značkou Rieger-Kloss. Po ukončení opravy by náš organ mal byť jedným z najkvalitnejších nástrojov Bratislave.


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 10 v roku 2008. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor.