Rím vzdáva poctu Piovi XII.

8.12.2008 redakcia časopisu

Eugenio Pacelli, pápež Pius XII. stál na čele Cirkvi azda v najťažších rokoch našej novodobej histórie. Dnešnej mladej a možno ani strednej generácii veriacich už jeho meno veľa nehovorí, no generácia starších si ho isto pamätá ako veľkého a svätého muža Cirkvi, ktorý sa hlboko zapísal do sŕdc veriacich. Začiatkom októbra uplynulo polstoročie odo dňa, keď Pius XII. odovzdal svoju dušu Pánovi života a smrti. To je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli vybrať z článku Rím vzdáva poctu Piovi XII. ( Světlo 46 a 47/2008) podstatné myšlienky. A druhý dôvod? Predstaviť ho inak, ako to často robia naše médiá, keď vrhajú nepriaznivé svetlo na tohto Kristovho námestníka:  
Pastor Angelicus” Cirkvi v časoch najťažších skúšok a prejavov zla, ktorý do stredu svojho úsilia odvážne postavil obranu ľudskej dôstojnosti. To bol Pius XII. K tomuto výročiu úmrtia jedného z najväčších pápežov dvadsiateho storočia sa vo Vatikáne uskutočňujú významné podujatia. Jedným z nich bolo zasadanie židovskej nadácie Pave the Way (raziť cestu), ktorá si dala za cieľ skúmať úlohu, akú zohral Pius XII. pri záchrane života tisíca Židov.
 

Táto židovská organizácia pozdvihla svoj hlas proti „čiernej legende” o „Hitlerovom pápežovi” a antisemitskom Piovi XII. Nadácia pri svojom zasadaní zverejnila pôsobivú dokumentáciu fotokópií ďakovných listov a súkromných i verejných svedectiev Židov, ktorí vďaka zásahu tohto pápeža unikli možnej smrti (Examining the Capacy of Pope Pius XII., Pave the Way, New York 2008). Kniha sprístupňuje aj článok Alberta Einsteina z 23. decembra 1940 v Time Magazine. Slávny fyzik v ňom napísal: Len Cirkev vytrvala v úsilí uzatvoriť Hitlerovým kampaniam cestu k potláčaniu pravdy. Einstein priznáva, že nikdy neprejavoval nejaký zvláštny záujem o Cirkev, ale pociťuje k nej veľký obdiv a náklonnosť, pretože: len Cirkev mala odvahu a vytrvalosť stáť pevne za intelektuálnou pravdou a mravnou slobodou. Musím povedať, že to, čím som predtým pohŕdal, teraz bezpodmienečne chválim, povedal.  
 
Pamiatku Pia XII. si 9. októbra 2008 uctil aj Svätý Otec Benedikt XVI., keď na jeho pamiatku celebroval svätú omšu v Bazilike svätého Petra. Ďalšou akciou, ktorá prebieha od 21. októbra 2008 do 6. januára 2009 v Ríme v Braccio di Carlo Magnus (kolonáda na Námestí svätého Petra), je výstava fotografií. Pripravila ju pápežská komisia pre historické vedy na tému: Pius XII. človek a pontifikát. Výstava v chronologickej forme prezentuje podstatné kroky v živote Eugena Pacelliho od jeho narodenia cez školské roky, univerzitné štúdiá, kňazské svätenie a diplomatickú činnosť až po rozhodujúce okamihy jeho pontifikátu. Výstava má dokumentovať život Pia XII. aj dovtedy nezverejnenými fotografiami a predmetmi zo života tohto pápeža. Výstava bude neskôr putovať do Mníchova, mesta, kde Eugenio Pacelli pôsobil ako nuncius v diplomatických službách Svätej stolice, a potom do Berlína.
 
pápež Pius xii
Gregorova a Lateránska pápežská univerzita spolu s pápežským historickým výborom v dňoch 6. až 8. novembra zorganizovali medzinárodný kongres o učiteľskom úrade Pia XII. a o vplyve jeho myšlienok na Druhý vatikánsky koncil. Kongres mal zviditeľniť kontinuitu náuky Pia XII. s myšlienkami Koncilu. Má poukázať na to, že pokrok v učení Cirkvi nepredstavujú skoky, ale kontinuitu. V rámci kongresu žiadal štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone ukončenie polemík o osobe Pia XII. Obvinenia, ktoré proti nemu vznášajú určité kruhy, sú z historického pohľadu neudržateľné. Blahorečenie Pia XII. je výlučne náboženská záležitosť, ktorá patrí do kompetencie Svätej stolice (podľa Kath-net Světlo 47/2008).
 

Predseda Pápežskej komisie pre historické vedy, prelát Walter Brandmuller, prehlásil, že aktivita jeho výboru spočíva v snahe postaviť do stredu pozornosti dimenziu Petrovho úradu v čase pôsobenia Pia XII. Tá spočíva v úsilí: byť najvyšším pastierom v hlásaní pravdy evanjelia a duchovného vedenia Cirkvi. Pre pontifikát Pia XII. je charakteristické práve vykonávanie učiteľského úradu Cirkvi, ktorý sa vyznačuje šírkou a aktuálnosťou, ako aj hĺbkou teologického myslenia.
 

V súvislosti s osobnosťou Pia XII. rabín David Rosen žiadal pápeža Benedikta XVI., aby boli sprístupnené vatikánske archívy z obdobia nacistickej a fašistickej diktatúry. On sám sa však nepripája k požiadavke, aby bol proces blahorečenia Pia XII. zastavený. P. Lombardi prehlásil, že je nerealistické očakávať otvorenie týchto archívov skôr ako o 6 - 7 rokov. Ide o usporiadanie 16 miliónov dokumentov, ktoré treba zaradiť do 15 430 zložiek a 2 500 fasciklov. Po skončení celej katalogizácie bude vecou pápeža, aby archív sprístupnil (podľa Kath-net Světlo 47/2008).

Pripravila a z článku vybrala: X. Duchoňová  
 
Pápež Pius XII., vlastným menom Eugenio Pacelli, sa narodil 2. marca 1876 v Ríme. Bol vnukom Marcantonia Pacelliho, zakladateľa vatikánskeho denníka L´Ossrevatore Romano. Za kňaza bol vysvätený v apríli 1899. V roku 1017 ho pápež Benedikt XV. vymenoval za nuncia v Mníchove a v r. 1920 sa stal nunciom v Nemecku. Pius XII. bol dvestošesťdesiatym pápežom na Petrovom Stolci. Stal sa ním 2. marca 1939. Zomrel 9. októbra 1958. Na Petrovom stolci bol teda takmer dvadsať rokov. Bližšie sa s osobnosťou Eugena Pacelliho, pápeža Pia XII. môžete oboznámiť v knihe Judith Cabandovej: Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Príbeh rímskeho rabína Eugenia Zolliho, svedka o Piovi XII.


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 12 v roku 2008. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje zbor Béčkari.