Pokoj vám…

1.4.2009 Marián Bér

Pokoj Vám, to boli prvé slová vzkrieseného Krista apoštolom. Pace… pace… pace… pokoj, pokoj, pokoj šepkal zomierajúci pápež Pius XI. v smrteľnej agónii, pápež, ktorý celý život zasväcoval pokoju. Jeho nástupca Pius XII. si svoje biskupské heslo Opus justitae - pax. Pokoj - dielo spravodlivosti ponechal aj ako pápež. A keď k prvému pozdravu Zmŕtvychvstalého apoštolom: Pokoj vám! pridáme ono augustínovské nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe Bože, otvára sa nám aktuálna téma súvisiaca so zmŕtvychvstalým Kristom, darcom pravého pokoja.
Azda každý normálny človek túži po pokoji. Normálny a spravodlivý, lebo sú aj takí ľudia, čo nechcú pokoj, ktorých heslom je svetová revolúcia, svetové rozbroje. To sú tí, čo rozvracajú spoločnosť a stavajú na nespravodlivosti. Spravodliví budujú pokoj, nespravodliví ho rozvracajú. Plní sa, čo čítame v žalme - niet pokoja bezbožným. Len pokoj postavený na spravodlivosti a práve je pravý.

Pri Ježišovom narodení anjeli spievali - pokoj ľuďom dobrej vôle. Pán Ježiš veľakrát poukazoval na pokoj, ktorý dáva Boh a po zmŕtvychvstaní boli slová Pokoj vám prvým pozdravom, ktorým pozdravil svet. Ten odkaz o pravom pokoji je nám taký milý a vzácny, že si ho rok čo rok pri veľkonočných sviatkoch pripomíname, a budeme si ho opakovať najmä teraz, keď svetom lomcuje mnoho darcov falošného pokoja. Bude si ho opakovať naša generácia i generácie nasledujúce, bude si ho opakovať každý človek, ktorý sa zúfalo usiluje nastoliť pokoj vo svojom vnútri. Oči všetkých ľudí dobrej vôle by sa mali obracať na Krista, ktorý porazil temnotu, smrť i strach spôsobujúci nepokoj. Na Krista by sa mali upierať zraky matiek, otcov, detí, ale aj politických či cirkevných predstaviteľov. V Ježišovi môžeme nájsť ten najspravodlivejší pokoj.

Byť kolískou pokoja je pozvaná aj katolícka rodina. Kristus aj jej odkazuje pokoj. Kiež by sa v kresťanských rodinách šíril pokoj všetkými možnými prostriedkami. Nažívať v pokoji, udržiavať ho a nedovoliť, aby sa v rodine zahniezdil svár, sú pozvaní predovšetkým manželia. Vzájomne si odpustiť a usilovať sa o porozumenie je viac ako liať na oheň olej hnevu. V tomto duchu by rodičia mali vychovávať svoje deti. O nich Kristus hovorí ako o dedičoch Božieho kráľovstva, kráľovstva pokoja.

Sú však aj takí, ktorých nahlodáva červ nespokojnosti, pokoj hľadajú na nesprávnych miestach, a tak nenachádzajú pravú cestu. Naivne si myslia, že pokoj nastane, keď skončia svoj pozemský život a uchýlia sa k samovražde; alebo hľadajú pokoj v rozličných praktikách východných náboženstiev.

My kresťania vieme, že pravý pokoj nájdeme len v Bohu. Čítal som, že raz neskoro večer zabúchal na bránu kláštora Fontavellano únavou klesajúci muž. Dychtivo čakal, kým mu vrátnik otvorí. Na otázku, čo si želá, vysilený ďalekou a namáhavou cestou s vynaložením posledných síl dvakrát zvolal: „Pokoj! Pokoj!” Tento unavený pútnik bol slávny taliansky básnik Dante Alighieri. Vyhnali ho z rodného domu, preto hľadal pokoj v modlitbe, v Božom dome.

Iste, že sa nemôžeme všetci utiahnuť kdesi do kláštora, aby sme našli pokoj. Pokoj môžeme nájsť aj vo svete, keď sa uchýlime k pôvodcovi pokoja, ku Kristovi. Zachovávanie Božích prikázaní prináša pokoj duše. Aj premáhanie pokušení, plnenie svojich povinností a nasledovanie Krista vnáša do duše pokoj.

Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj (Lk 19, 42). Tomáš Kempenský píše o štyroch prameňoch pokoja: - Usiluj sa vždy plniť radšej vôľu iného, než svoju vlastnú. - Voľ vždy mať radšej menej, než viac. - Hľadaj vždy nižšie miesto a usiluj sa byť poddaným. - Želaj si vždy a modli sa, aby sa s tebou diala jedine Božia vôľa. O pokoj musíme zápasiť, ale nie sami. Pomôže nám ten, ktorý nám zanechal veľkonočný odkaz - Pokoj vám!

Marián Bér, kaplán


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 4 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor Béčkari.