Farské oznamy 20. decembra 2009

19.12.2009 Andrej Fordinál

1.  Liturgický kalendár

Piatok 25. 12. - NARODENIE PÁNA

Sobota 26. 12. - SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

Nedeľa 27. 12. - SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

2.  Sviatosť zmierenia

Predvianočnú sv. spoveď si môžete vykonať v našom kostole v pondelok, utorok a stredu ráno od 5.30 hod. do 7.30 hod. a popoludní od 15.00 do 18.30 hod., a ak treba samozrejme aj dlhšie.

3.  Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo prinesú skauti v utorok pri sv. omši o 16.30 a potom bude k dispozícii do štvrtka (Štedrý deň) 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

4.  Štedrý deň

Na Štedrý deň budú sv. omše v našom kostole o 5.45, 6.30 a 16.00 hod. Pre tých, ktorí sa nebudú môcť        zúčastniť polnočnej sv. omše je príležitosť slávenia sv. omše z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod., pri ktorej požehnáme symboly vianoc - jasličky. Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

5.  Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána a taktiež na druhý sviatok vianočný, budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Pri všetkých sv. omšiach na Narodenie Pána bude farská ofera. Jasličková pobožnosť bude v sobotu na druhý sviatok vianočný 26.decembra popoludní o 15.00 hod. Pozývame všetky deti spolu s rodičmi.

6.  Dobrá novina

Záujemcovia, ktorí by chceli prijať koledníkov Dobrej noviny nech sa zapíšu na papier v kostole. Koledníci Dobrej Noviny sa predstavia so svojím programom budúcu nedeľu 27. decembra po sv. omši, ktorá začína o 10.30 hod. Koledovať po domácnostiach budú v dňoch 27. 28.a 29. decembra.

Prosíme, aby sa nezapisovali rodiny bývajúce mimo našej farnosti (napr. Petržalka, Rača, atď.) Medzi koledníkmi sú aj malé deti, pre ktoré by to bolo príliš náročné. V ostatných farnostiach sú taktiež koledníci Dobrej noviny, ktorí vás radi navštívia. Ďakujeme za pochopenie.

7.  Obnova manželských sľubov

Budúcu nedeľu 27. decembra 2009 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Tu je potrebné, aby pri tejto obnove boli prítomní obaja manželia naraz. Ak to nie je možné, (napr. starostlivosť o malé detí, choroba, atď.,) nech si jednotliví manželia obnovia svoje manželské sľuby spoločne doma.

8.  Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové vianočné a novoročné dvojčíslo Katolíckych novín a nášho farského časopisu Blumentál, v ktorom je i rozhovor s vdp. Dušanom Bertom.

9.  Farská knižnica

Farská knižnica oznamuje svojim čitateľom, že v čase od 22. decembra       2009 do 11. januára 2010 budú vianočné prázdniny. Pracovníčky sa tešia    na opätovné stretnutie so všetkými čitateľmi po Novom roku.

10.  Zbierka

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka pre potreby farnosti.  Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať !”


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál