Farské oznamy 27. novembra 2011

26.11.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Streda 30. 11. - sv. Ondreja , apoštola, sviatok.

Sobota 3. 12. - sv. Františka Xaverského, kňaza, spom.

 • Začiatok Adventu

Dnešnou nedeľou začíname obdobie Adventu a zároveň nový cirkevný rok. Pri každej sv. omši  požehnávame adventné vence. Po sv. omšiach cez týždeň budeme v tomto období spoločne spievať alebo recitovať Anjel Pána. V modlitbe sv. ruženca sa odporúča uprednostniť radostné tajomstvá.

 • Roráty

Počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

 • Zbierka na Charitu

Dnes sa koná jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za vaše milodary.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  1. 12. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   2. 12. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 3. 12. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Latinské sv. omše

Od 1. decembra 2011 bude bývať každý štvrtok o 18.00 hod. (s výnimkou veľkých sviatkov) sv. omša, resp. jej hlavné časti, v reči latinskej.

 • Basilica minor

Pozývame vás do pútnického chrámu v Marianke v sobotu 3. decembra 2011. Pri sv. omši o 14.00 hod. bude tamojší kostol slávnostne vyhlásený za baziliku na základe dekrétu pápeža Benedikta XVI.

 • Nácvik jasličkovej pobožnosti

Pozývame na stretnutie všetky deti, ktoré by chceli počas Vianoc hrať v jasličkovej scénke alebo koledovať. Prvé stretnutie bude v sobotu 3. decembra o 14.00 hod. na fare na Vazovovej 8.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • Oznam Charity Blumentál

Po dlhšej prestávke opäť obnovujeme doučovanie žiakov základných a študentov stredných škôl z anglického jazyka. Doučovanie bude každý utorok od 16.30 do cca 18.oo hod.  a to v kancelárii Charity na Vazovovej 8. Začína už  v utorok 29. novembra 2011. Doučovanie, ako všetky služby charity, je bezplatné.

 • Ples bratislavských farností

Ďalší ročník PLESU BRATISLAVSKÝCH FARNOSTÍ sa uskutoční 28.1.2012 v Incheba Expo Arene pod záštitou Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa metropolitu. Spoluorganizátormi tejto akcie je aj náš spevácky zbor Béčkari. Radi by sme oslovili potenciálnych partnerov, sponzorov, ale aj vás, ktorí máte chuť a možnosti zapojiť sa do organizácie. Tiež pozývame spevácke zbory k účasti a k naštudovaniu spoločnej skladby. Prihlásiť sa môžete na mailovej adrese plesfarnosti@gmail.com, alebo na telefónnom čísle uvedenom na našej web stránke: www.plesbratislavskychfarnosti.sk.  O spustení predaja vstupeniek, programe a ďalších detailoch vás budeme informovať prostredníctvom oznamov a plagátov priamo v kostoloch, na našej už spomenutej web stránke a nájdete nás aj na facebooku. Prostredníctvom facebooku sa možno zapojiť do súťaže o dve vstupenky.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorý ste sa organizačne, materiálne, svojou účasťou  alebo akoukoľvek formou podieľali na zdarnom priebehu náboženskej súťaže a následnom karnevale detí tento víkend. Zároveň gratulujeme žiakom z našej farnosti za skvelé umiestnenie na 1., 3., 4. a 6. mieste v súťaži náboženských vedomostí.

Taktiež v mene nás kňazov i veriacich vyslovujem ako správca farnosti úprimné poďakovanie Ing. Miriam Zbojanovej za jej horlivú a obetavú službu v kancelárii nášho Farského úradu. Keďže v týchto dňoch začala svoju rehoľnú formáciu ako postulantka, nech ju na na tejto duchovnej ceste neustále sprevádza Božia milosť.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál