Farské oznamy 23. júna 2013

23.6.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 24.6.:  slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Štvrtok 27.6. : sv. Ladislava, ľ. spom.

Piatok 28.6.: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spom.

Sobota 29.6.: sv. Petra a Pavla, apoštolov , slávnosť - prikázaný sviatok

  • Novokňazské požehnanie

V pondelok 24. 6. bude Vás pozývame na sv. omšu o 16.30 hod.  spojenú s novokňazským požehnaním, ktorú bude v našom kostole sláviť dp. Vladimír Mikulec, ktorý vlani cez leto vykonával v našej farnosti diakonskú prax.

  • Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

V sobotu 29. júna je prikázaný sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú ako v nedeľu: dopoludnia o 6.00, 7.30, 9.00,   10.30  a 12.00 a večer o 16.30, 18.00 /slov./ a 19.00 h.

V nedeľu  30. júna sa  v spojitosti s týmto sviatkom pri všetkých sv. omšiach uskutoční celoslovenská  zbierka „Halier sv. Petra” pod novým označením “Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca”.

  • Personálne zmeny

Na základe dekrétu Arcibiskupského úradu v Bratislave od 1. júla 2013 končí svoje pastoračné pôsobenie v našej farnosti dp. kaplán Zdenko Tkáčik, ktorý je ustanovený  za kaplána do farnosti Svätej rodiny v Bratislave - Petržalke. Dp. kaplánovi Tkáčikovi vyjadrujeme v mene veriacich i kňazov úprimnú vďaku za vzorné trojročné kňazské účinkovanie v našej blumentálskej farnosti a  autentické bratské spoločenstvo na fare. Rozlúčková sv. omša bude v nedeľu  30. júna o 9.00 h.

Za nového kaplána je vymenovaný dp. Peter Čižmár, doterajší kaplán v Bratislave - Dúbravke. Nového pána kaplána privítame na sv. omši v pondelok 1. júla o 16.30 hod.

Prosíme o modlitby za našich kňazov odchádzajúcich, zostávajúcich i prichádzajúcich.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  23. júna  po sv. omšiach nasleduje zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny eternitovej krytiny na budove fary. Na streche tej časti budovy, ktorá sa nachádza na rohu ul. Radlinského a Vazovova, plánujeme okrem iného odstránenie ekologicky závadného eternitu, nové laťovanie,  lepenku a protisnehové zábrany, osadenie nových zvodov a  rýn a zastrešenie novou krytinou. Prípravu celého projektu realizujeme v súčinnosti s pamiatkármi, úradom verejného zdravotníctva a životného prostredia, ako aj so Stavebným úradom MČ Staré Mesto a Ekonomickým oddelením Arcibiskupského úradu. Podľa predbežných odhadov bude výmena strešnej krytiny stáť viac ako 50 000 €. Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii tohto diela.

  • Novéna k sv. Cyrilovi a Metodovi

Pri príležitosti vyvrcholenia osláv Jubilea - 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim predkom a blížiaceho sa sviatku našich vierozvestov sa bude v našom kostole konať Novéna k solúnskym bratom od stredy 26. júna po sv. omšiach o 6.30 a 16.30.

  • Stretnutie mládeže R 13

Pozývame mladých na Národné stretnutie mládeže R13, ktoré sa uskutoční v lete od 26. do 28. júla v Ružomberku. Je to paralelné stretnutie s tohtoročnými Svetovými dňami mládeže. V programe bude telemost z Rio de Janeiro, hudobné kapely, krížová cesta, spoločné modlitby s biskupmi, divadlo, predstavenie reholí a hnutí, športové a spoločenské aktivity, zdieľanie v skupinkách, katechézy, ruženec, večerná vigília a radosť zo spoločenstva. Odporúčame sa čím skôr registrovať, keďže do konca júna je to za výhodný poplatok. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.rio13.sk.

  • Modlitby matiek

Hnutie “Modlitby matiek” pripravuje modlitbové stretnutia, počas ktorých sa spoja otcovia, mamy a deti z mnohých krajín sveta. Tieto modlitbové stretnutia sa budú konať v tomto týždni v piatok, v sobotu a v nedeľu vždy o 17.00 hod. v uršulínskom kostole v Bratislave. Všetkých srdečne pozývajú. Bližšie informácie môžete nájsť na plagáte na výveske.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 800,- €, venovaný v tomto týždni pre potreby našej farnosti a za milodary v celkovej sume 250,- €, venované na opravu farskej strechy.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál