Farské oznamy 1. marca 2015

28.2.2015

· Štúdium teológie

Záujemcom o štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Denné 6-ročné magisterské štúdium je určené pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášku treba podať do konca marca. Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk. Naši otcovia biskupi prosia farnosti, spoločenstvá a rodiny o vrúcne modlitby za nové duchovné povolania.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše príspevky v jarnej zbierke na Slovenskú katolícku charitu v sume 1733,62 Eur  a taktiež za individuálny dar pre našu farnosť v sume 40 Eur.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac apríl sa budú zapisovať v pondelok 2. marca od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8.

· Pozvánka na zhromaždenie

V uplynulom období sa na Blízkom východe udiali mnohé násilné udalosti namierené proti kresťanom.  Z tohto dôvodu sa v utorok 3. marca o 17.00 hod. uskutoční na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom v Bratislave zhromaždenie na podporu kresťanov prenasledovaných vo svete. Odporúča sa prísť v oranžovej veste, či oblečení a so sviečkou v ruke.

  • Lectio divina

V stredu 4. marca o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie metódou lectio divina s názvom “Otec jedinečný v láske”. Pozývame vás uvažovať nad podobenstvom Pána Ježiša o márnotratnom synovi s naším o. arcibiskupom.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci budeme spovedať  ako obvykle.

Prvá sobota v mesiaci - po rannej sv. omši bude nasledovať modlitba fatimského ruženca.

  • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola. Prosíme neodkladať túto možnosť duchovnej služby až na záver veľkopôstneho času.

· Vikvetfest

Pozývame všetkých mladých na Vikvetfest - arcidiecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi, ktoré sa uskutoční v Bratislave na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015. Viac informácii nájdete na  plagáte vo výveske a stránke www.mladezba.sk.

· Časopis Blumentál

Vyšlo marcové pôstne číslo časopisu Blumentál.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál