Farské oznamy 15. februára 2015

14.2.2015

  • Liturgický kalendár

Utorok 17. 2. - Siedmych sv. zakladateľov rehole služobníkov Panny Márie, ľ. spom.

Streda  18. 2. - Popolcová streda

  • Fašiangové posedenie

Srdečne Vás pozývame dnešnú nedeľu na tradičné fašiangové posedenie od 15.oo hod. v seminárnej miestnosti na Vazovovej 8. Veríme, že gazdinky nesklamú a opäť potešia fašiangovými šiškami a inými dobrotami. Všetci ste vítaní a srdečne pozvaní.

  • Zmierna poklona

V utorok 17. februára  na záver fašiangov Vás pozývame od 17.15 hod. do 17.50 hod. na zmiernu poklonu v našom chráme pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

  • Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi a začiatkom veľkopôstneho obdobia.  Sv. omše budú  18. februára ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 hod. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň nie je dovolené nahradiť zdržiavanie sa od mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

  • Krížová cesta

V pôstnom období  budeme konať pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Každý, kto sa zúčastní tejto modlitby  alebo pobožnosti Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V pôstnom období  sa pri modlitbe sv. ruženca zameriavame na bolestné tajomstvá.

· Termín birmovky

Oznamujeme našim birmovancom, ich rodičom a birmovným rodičom, že Arcibiskupský úrad v Bratislave určil termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti na sobotu 30. mája 2015 o 10.00 hod.

  • Zbierka na Charitu

Na budúcu nedeľu - prvú pôstnu, sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za Vaše príspevky v zbierke pre našu farnosť  v celkovej sume 2376,- €. Tieto peniaze použijeme na výmenu zvyšnej časti strešnej krytiny na budove fary -  v priestore nad kaplánskymi bytmi. Doterajšiu, poveternostnými vplyvmi narušenú plechovú krytinu vymeníme za kvalitnejší pozinkovaný plech. Chceme poďakovať za Vašu ochotu byť nápomocní aj v tomto projekte.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál