Farské oznamy 31. mája 2015

30.5.2015

  • Liturgický kalendár

Pondelok 1.6.: sv. Justína, mučeníka, spom.

Utorok 2.6: sv. Marcelína  a Petra , mučeníkov, ľ. spom.

Streda 3.6.: sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov, spom.

Štvrtok 4.6: Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť - prikázaný sviatok

Piatok, 5.6.: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spom.

Sobota 6.6.: sv. Norberta, biskupa, ľ. spom.

  • Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 4. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 (školská) a 10.30 a večer o 16.30 (s procesiou)  a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä tie, ktoré už onedlho pristúpia k prvému sv. prijímaniu a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie budú ochotní pomôcť s  čistením kostola.

V ten deň  bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. sv. omša slávená biskupom, spojená s procesiou vo vnútornom priestore Katedrály.

  • Celobratislavská slávnosť Božieho Tela

Na budúcu nedeľu 7. júna bude na Primaciálnom námestí svätá omša pri príležitosti slávnosti Božieho Tela so začiatkom o 10.30 hod. Po jej skončení bude nasledovať procesia so Sviatosťou Oltárnou  z Primaciálneho námestia cez Klobučnícku ulicu a námestie SNP ku kostolu farnosti Najsvätejšej Trojice, kde bude udelené záverečné požehnanie.

Z tohto dôvodu v našom kostole budúcu nedeľu 7. júna sv. omše o 10.30 a 12.00 h. nebudú.

  • Litánie kBožskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

  • Rekolekcia

Srdečne Vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne zajtra (v pondelok) 1. júna sv. omšou o 9.00 h. v našom blumentálskom kostole.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac júl sa budú zapisovať v  utorok 2. júna od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej  8.

  • Lectio divina

V stredu 3. júna sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční záverečné desiate modlitbové stretnutie z cyklu “Hovoriť o Bohu obrazmi zo sveta”. Pozývame Vás uvažovať nad podobenstvom Pána Ježiša o nájomníkoch vinice spolu s naším otcom arcibiskupom.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  4. 6. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci  5. 6. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 6. 6. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

· Časopis Blumentál

Vyšlo júnové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

  • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre seniorov: Nakoľko na zájazd do Skalice v sobotu 6. júna 2015,  so zastávkou v Kopčanoch pri kostolíku sv. Margity Antiochijskej, sú ešte voľné miesta, je možné sa prihlásiť, a to  v pondelok 1. júna  ráno  od 8.15 hod.  do 10.oo hod. a podvečer od 17.oo -18.oo hod. v kancelárii charity na Vazovovej 8  Poplatok je 2 €.  Podrobnú písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

Oznam pre rodičov: Končí sa  prihlasovanie detí do letného tábora, ktorý sa uskutoční v Rekreačnom zariadení Priedhorie Pružina v termíne 4. - 11. júla 2015.  Ak ste ešte neodovzdali prihlášku, treba tak urobiť do stredy 3. júna. O termíne, kedy treba uhradiť poplatok za dieťa, budeme informovať v oznamoch budúcu nedeľu a nájdete ich aj na výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk. Pri platení  zároveň dostanete písomnú informáciu a ostatné  potrebné tlačivá.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál