Farské oznamy - 23. september 2018

22.9.2018

Poďakovanie za zbierku na opravu veže kostola

Zbierka na opravu veže kostola z minulej nedele bola 8090,- Eur. Na účet farnosti od jednotlivých darcov prišlo 1000, 150, 150, 50 a 20,- Eur. V kostole sa vyzbieralo 5310,- Eur z toho milodar v pokladničke 500,- Eur a darované v hotovosti: 500, 100, 100, 100, 60 a 50,- Eur. Každému darcovi vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za jeho štedrosť! Číslo účtu farnosti na ktorý možno naďalej prispievať na opravu veže kostola je na www.blumental.sk/kontakt/

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), nech sa nahlásia do 30.9.2018 na farskom úrade v čase úradných hodín.

p

Prihlasovanie mladých na birmovku

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania nech sa nahlásia do 30.9.2018 na farskom úrade v čase úradných hodín.

p

Púť seniorov na Staré Hory

Na sobotu 13.10.2018 pripravuje Charita Blumentál púť na Staré Hory. Poplatok je 7 €. Prihlásiť sa treba v kancelárii Charity na Vazovovej 8, v pondelok 24.9.2018 od 16.00 do 17.30 a v utorok 25.9.2018 od 16.00 do 18.00. Podrobnú informáciu dostanete písomne pri prihlasovaní.

p

Sv. omša pri príležitosti spomienky bl. Karola Habsburského

Srdečne pozývame veriacich na svätú omšu, ktorú bude v utorok 25.9.2018 o 19.00 v Katedrále sv. Martina sláviť Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti spomienky na bl. Karola Habsburského, ktorého relikvia sa uchováva v našej katedrále.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál