Naša matka dobrej rady

Už dvestotridsaťsedem rokov má svoj domov na území našej farnosti milý obraz Božej Matky s malým Ježišom, na ktorom si ju uctievame ako Matku Dobrej rady. Obraz je kópiou milostivého obrazu Madona del Buon Consiglio v Genazzane. Do Bratislavy ho v r. 1767 (teda tri roky pred založením našej farnosti) z Talianska priniesol bratislavský kupec Jozef Janko. V tom istom roku obraz v Bratislave požehnali a v r. 1774, keď farnosť Bratislava Nové Mesto dostala svoj prvý kostolík vtedajší farár M. Klobušický umiestnil obraz na jeden z jeho dvoch oltárov. Neskôr ho preniesli do druhého a napokon do terajšieho, tretieho blumentálskeho kostola.

Legenda o origináli milostivého obrazu je spojená s bývalým hlavným mestom Albánska – Skutari. Toto mesto r. 1457 ohrozovala turecká expanzia. Na záchrane zázračného obrazu sa podieľali dva zbožné šľachtické (kupecké?) rody Giorgi a Slavi. Po prorockom sne, v ktorom dostali pokyn, ako pútnici sprevádzali obraz nesený anjelmi do talianskeho kostola v mestečku Genazzáno neďaleko Ríma, kde sa usadili a založili svoje rody.

Úcta k Matke Dobrej rady má svoj pôvod v Taliansku a rozširovali ju predovšetkým augustiánski mnísi V čase reformácie sa kapitula augustiánov rozhodla zveriť sa pod ochranu Panny Márie Matky Dobrej rady. Vytlačili sedemdesiattisíc obrázkov. Mnohé z nich sa nachádzajú v kláštoroch augustiánov po celom svete. Matku Dobrej rady si uctievali pápeži Urban VIII., Inocent XI., Benedikt XIV., Pius VII., Gregor XVI.. Lev XIII. povolil vložiť do loretánskych litánií invokáciu k Matke Dobrej rady. Úcta k Panne Márii s týmto titulom sa značne rozšírila koncom XVII. storočia v súvislosti s korunováciou obrazu. Zrejme do tejto etapy rozširovania úcty k Matke Dobrej rady spadá aj prinesenie obrazu bo Bratislavy.

Náš obraz je vlastne zarámovaná freska. V kanonickej vizitácii z roku 1783, ktorú v blumentálskej farnosti vykonal arcibiskup Jozef Baťáni sa píše, že v tomto kostole sa nachádza 138 votívnych darov ako poďakovanie za zázračné uzdravenia a pomoc Panny Márie Matky Dobrej Rady. Písomne je doložené uzdravenie mešťana, murárskeho majstra Jána Lehnera zo 17. júla 1777, ktorý v blumentálskom kostole znova nadobudol zrak, keď sa modlil pred obrazom Matky Dobrej rady prinesenom z Genazzana.

V minulosti bola úcta k Božej Matke uctievanej pod týmto titulom v našej farnosti živá. Zastavovali sa tu pútnici putujúci do Mariánky, Mariacelu i Šaštína i pútnici putujúci na Bratislavskú Kalváriu na sviatok Panny Márie Snežnej.

Pred časom sme v Blmentáli uverejnili niekoľko článkov s titulkom: Obnovme úctu k Matke Dobrej Rady od vdp. J. Hallona, kňaza, ktorý vyšiel z našej farnosti a ešte ako bohoslovec sa usiloval o obnovenie tradície slávenia nášho miestneho sviatku. Táto výzva však nevyvolala u veriacich väčšiu odozvu. Je zaujímavé že v poľskom článku Dobrej Rady Matka Boža je vymenovaných množstvo stredísk úcty k Panne Márii Matke Dobrej Rady po celom svete. Medzi nimi i Praha a Viedeň, no náš kostol spomenutý nie je. Sme jediný kostol na Slovensku, ktorý má tento vzácny obraz a ako málo sme zaň vďační. Často putujeme po svete, zháňame sa za senzáciami a novými zjaveniami, no ako málo sa utiekame k Božej Matke v modlitbe tu „doma“ pred jej obrazom! Mimochodom, asi si ani neuvedomujeme, že náš obraz je nad miestom, kde prebýva jej Syn. Živý, Sviatostný! Ako často si mnohí pokľaknú (nie kľačiac sa modlia, ale pokľaknú, teda vzdávajú úctu, ktorá patrí Bohu) pred našou lurdskou sochou a pred svätostánkom prechádzajú bez tohto úkonu úcty! Ako často sa niektorí náhlia aspoň na chvíľu pred lurdskú sochu počas svätej omše nedbajúc na to, že sa práve koná Kristova obeta na oltári! Tieto riadky nemajú za cieľ „odviesť“ mariánskych ctiteľov od „lurdskej“ Panny, k Matke Dobrej rady. Bol by to nezmysel. Mária je jedna. Tá, čo žije pri svojom Synovi vo večnej sláve. Uctievame si ju pod rozličnými titulmi. Našim veriacim je Mária, Božia Matka blízka, ide len o to, aby sme nezabúdali na tradície a na to, čo nám ako vzácne dedičstvo zanechali naši predkovia.

Mária, Matka Dobrej rady oroduj za nás!

X. D.

Pramene: Jordánszky Alexej: Krátky opis milostivých obrazov Blahoslavenej Panny Márie, Matky Božej, ktoré v kráľovstve uhorskom a v patriacich k nemu čiasrkach a krajinách verejne sa ctia (1836); A. Pozdech: Kostol a farnosť Bratislava Nové Mesto, 1948; Dobrej Rady Marka Boža (výstrižok so zborníka? Str.1369 – 1374)