Farská knižnica informuje

V minulom roku vydalo Karmelitánske nakladateľstvo jedno z kľúčových diel Sv. Jána z kríža, Výstup na horu Karmel. Táto kniha popisuje úvodné obdobia duchovného života, ktoré si autor všíma z hľadiska ľudskej aktivity. Náuka sv. Jána obsahuje návod, ako vystúpiť až na vrchol hory, ktorým je zjednotenie duše s Bohom ako najvyšší stav dokonalosti. Tento návod píše pre mnohých, ktorí sa usilujú o dokonalosť a nerozumejú ceste, po ktorej ich Boh vedie. Dáva veľa ponaučení, ale za vrchol pokladá lásku, na ktorú treba zamerať všetko úsilie a postaviť ju nad všetky vlastné záujmy.

Dielo sa skladá z úvodnej piesne a z troch kníh, ktoré vysvetľujú pieseň a princípy duchovného života. Knihy sú rozdelené na tri časti. Prvá má 15, druhá 32 a tretia 45 kapitol. Autor rozoberá tému aj v štvrtej knihe, ktorá však vyšla samostatne pod názvom Temná noc. Celú náuku zahŕňa sv. Ján z kríža v úvodnej piesni: Za jednej temnej noci. Pieseň hovorí v symboloch o duši, ktorá preoblečená a skrytá vonkajšiemu svetu prechádza cez temnú noc (umŕtvovania) k Milovanému.

Prvá kniha vysvetľuje prvú slohu básne, pojem noc a príčiny tejto noci. Hovorí o dôvodoch, prečo treba kráčať v tejto noci, pričom sa odvoláva na Sväté písmo, i o tom, ako žiadostivosti poškodzujú a oslabujú dušu.

Druhá kniha hovorí o viere a o ďalších teologálnych čnostiach (o nádeji a láske), ktoré majú dušu priviesť k dokonalosti. Tieto čnosti dáva do protikladu k rozumu, k vôli a pamäti, ktoré prekážajú človeku v zjednotení s Bohom. Často sa odvoláva na Sväté písmo, ktorého sa verne pridŕža ako základu a jedinej pravej ­ náuky. Hovorí o stupňoch modlitby, o zjaveniach, ale aj o škodách, ktoré pácha diabol v duši.

Tretia kniha sa zameriava na očistenie pamäte a vôle, na to, ako si má človek počínať voči vnemom, aby rýchlo dosiahol zjednotenie s Bohom. Hovorí o škodách a úžitku z pamäti a vôle, o postojoch k životu a o márnosti časných vecí. Posledné kapitoly sa zaoberajú modlitbou, pohnútkami k nej a radou, ako máme na Boha zamerať všetky pohnútky duše. Kniha je nedokončená, je prerušená dokonca a prostriedku vety.

Dielo je vhodné pre každého, kto potrebuje a hľadá cestu duchovného života. Je veľmi ťažké žiť takýmto radikálnym spôsobom, keď výsledky nezbadáme hneď. Sám autor hovorí, že len málo ľudí sa podľa tohto diela bude správať, hoci znamená bezpečnú cestu k Bohu podľa evanjelia a Ježišovej výzvy, že máme zaprieť samých seba, keď ho chceme nasledovať. Ovocie duchovného života, života s Bohom, je mnohonásobne väčšie ako všetky obety. O tom, že možno prísť k Bohu a „vystúpiť“ na vrchol dokonalosti, nás presvedčili ľudia ako my, ktorí sa stali svätými.

Jana Gašparíková