Hymnus na Nanebovstúpenie Pána

Od všetkých s túžbou žiadaný

zasvitol nám deň posvätný,

keď Kristus, nádej sveta, Boh,

k výšinám neba vystúpil.

 

Keď vládcu sveta premohol

a v boji hriechy pozrážal,

Otcovi rany žiarivé

na svojom tele ukázal.

 

Vznáša sa v svetlom oblaku,

už nádej nám tmy nezničia;

hľa, otvára nám raj, ten,

čo zavreli prví rodičia.

 

Ó, veľká radosť pre všetkých:

Syn z čistej Panny zrodený

po krutých mukách slávne je

velebou Otca odený.

 

Vzdávajme teda vďaky dnes

Kristovi, že nás vykúpil,

že s telom, ako naše je,

do neba slávne vystúpil.

 

S občanmi neba plesajme

a spolu s nimi tešme sa,

že Kristus neopustil nás,

aj keď je s nimi v nebesiach.

 

Ježišu, kráľ náš víťazný,

srdcia nám k sebe pritiahni,

z neba nám zošli Otcovho

i svojho Ducha Svätého. Amen.