Informácie

ÚRADNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE

doobeda Po - Pi: 9,00 - 11,00 h; poobede Po - Št: 14,30 - 16,30 h; telefón: 55 56 23 19 (fax); 55 56 31 70; 55 56 31 71; kostol: 55 57 11 78.

SVÄTÉ OMŠE

· nedeľa a sviatky: Blumentál - 6,00; 7,30; 9,00; 10,30; 12,00 (čítaná - ak sviatok pripadá na sobotu, sv. omša o 12,00 h nie je); 16,30; 18,00 (maď.); 19,00 h; ­saleziáni (Mile­ ti­ čova) - 6,30; 8,00; 9,30, 11,00; 18,00 h; · pracovný deň: Blumentál - 5,45 (5 min. pred sv. omšou možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu); 7,00; 16,30 (okrem soboty); 18,00 h; saleziáni (Miletičova) - 6,45 ­ (okrem soboty); 8,00; 18,00 h; · sviatok v pracovný deň: Blumentál - 5,45; 7,00; 10,30; 16,30; 18,00; 19,00 h; saleziáni (Miletičova) - 6,45; 8,00, 16,30; 18,00 h.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

· vo všedné dni ráno a večer počas sv. omší (vždy aspoň v jednej spovednici, podľa toho, ako nám to dovoľujú iné pastoračné povinnosti), a to ráno od 6,20 h približne do 8,00 h (podľa potreby aj dlhšie); večer od 16,30 h približne do 19,00 h (podľa potreby aj dlhšie); · vo štvrtok pred prvým piatkom a v prvý piatok už od 15,00 h; · v nedeľu, kedy každého kresťana katolíka zaväzuje povinnosť zúčastniť sa na celej sv. omši, spovedáme len v čase medzi sv. omšami.

FATIMSKÁ SOBOTA

5. 5. po sv. omši, ktorá sa začína o 7,00 h, teda asi o 7,45 h, kedy sa chceme stretnúť pri modlitbe sv. ruženca a hlbšie preniknúť do posolstva Božieho slova.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU

v sobotu 19. 5. ráno po sv. omši, ktorá sa začína o 7,00 h.

ADORÁCIA

vždy vo štvrtok po sv. omši, ktorá sa začína o16,30 h, teda od 17,15 do 18,00 h. Saleziáni (Miletičova): vo štvrtok po večernej sv. omši.

KATECHÉZA

· rodičov, ktorí žiadajú krst svojho dieťaťa, každú stredu o 17,00 h. Účasť obidvoch rodičov je po­ trebná. Nahlásiť krst dieťaťa a vyplniť krstný lístok možno v ktorýkoľvek deň v úradných hodinách v kancelárii farského úradu. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa.

· pred prijatím sviatosti manželstva sa začína vždy v prvý pondelok mesiaca. Snúbenci sa stretnú dvakrát s kňazom a raz s psychológom a potom s lektorom prirodzeného plánovania rodičovstva. Každé stretnutie sa začína vždy v pondelok o 17,00 h na farskom úrade. Treba sa hlásiť aspoň tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša.

KNIŽNICA svätej Kataríny pri farnosti Blumentál

v utorok od 15,30 do 17,00 h a vo štvrtok od 16,00 do 18,00 h a v stredu ráno od 8,30 do 10,30 h.

PORADŇA

· pre prirodzené plánovanie rodičovstva (Billingsova):

St 17,00 - 19,00 h;
potrebné je objednať sa na tel. č. 07/45 94 39 30
· psychologická: Po 18,00 - 20,00 h

· sociálno-právna: Po 9,00 - 11,00 h; Št 9,00 - 11,00 h.

ŽENY ŽENÁM

sa stretá vo štvrtok od 14,00 do 16,00 h v miestnosti pre nácviky a katechézu.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA máj

Všeobecný úmysel požehnaný Svätým Otcom:

Aby sa ženám, ktoré sú medzi utečencami dostalo pomoci a aby tak našli potrebnú silu prekonávať násilie a utrpenie.

Misijný úmysel požehnaný Svätým Otcom:

Aby naliehavý problém dnešnej mestskej kultúry podnietil veriacich na novú misijnú horlivosť v mestách.

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska:

Aby sme pod ochranou Božej a našej Matky kráčali ku Kristovi a s Kristom k nebeskému Otcovi.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI

1. 5. Sv. Jozefa Robotníka

3. 5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

14. 5. Sv. Mateja, apoštola

16. 5. Sv. Jána Nepomuckého

21., 22., 23., 5. Prosebné dni. Ich obsahom sú modlitby za úrodu

24. 5. Nanebovstúpenie Pána

30. 5., 1. 6. a 2. 6. sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú
modlitby za jednotu kresťanov alebo za kňazské
a rehoľné povolania

Pozývame na

· májové litánie v týždni vždy ráno po sv. omši, ktorá sa začína o 7,00 h, teda asi o 7,45 h a popoludní po sv. omši, ktorá sa začína o 16,30 h, teda asi o 17,15 h. V sobotu popoludní budú litánie o 17,45 h.

Oznamujeme, že

· katechéza dospelých, ktorá sa koná ako príprava na prijatie sviatosti birmovania, bude vždy v utorok o 18,45 h po mládežníckej sv. omši v kostole, účasť na sv. omši o 18,00 h sa odporúča.

CHIARA LUBICHOVÁ V NAŠEJ FARNOSTI

V minuloročnom októbrovom čísle nášho farského časopisu som pri vstupnom rozhovore spomenul, že v mojom živote bola a doteraz je veľkou oporou „spiritualita jednoty“. Táto spiritualita je typickou pre Hnutie fokoláre (oficiálne Dielo Máriino), ktorého zakladateľka zavíta v máji toho roku aj do Bratislavy, dokonca priamo do našej farnosti. Oznam na plagátoch, ktoré v prvých májových dňoch môžeme vidieť na výveskách našich kostolov po celom Slovensku, informuje o osobnosti Chiary Lubichovej a pozýva na stretnutie s ňou. Je to jedinečná príležitosť zakúsiť špecifickú atmosféru jednoty s človekom, ktorý vďaka Božej milosti dokázal Bohu povedať celoživotné definitívne „áno“ a stať sa tak vhodným nástrojom jeho lásky, aby všetci boli jedno (Jn 17, 21). To, že spiritualita jednoty je naozaj Božím darom pre dnešný svet, potvrdzuje skutočnosť, že od začiatku prináša bohaté ovocie, vnáša do života človeka nové svetlo a oživuje v ľuďoch Kristovu činorodú lásku, ktorá poskytuje novú nádej pre každého, kto chce budovať pravú civilizáciu lásky.

Hnutie fokoláre sa usiluje pôsobiť v súlade so želaním Svätého Otca, ktorý v apoštolskom liste Novo millennio ineunte (Na začiatku nového tisícročia), adresovanom biskupom, kňazom a všetkým veriacim, hovorí o podpore cirkevných hnutí, ktoré dávajú Cirkvi živosť, ktorá je Božím darom a tvorí opravdivú jar Ducha Svätého (čl. 46). S týmto vedomím prosím o modlitbu za spomínané stretnutie všetkých, ktorí chcú prispieť k budovaniu Božieho kráľovstva, aby zmŕtvychvstalý Kristus uprostred svojho ľudu - Cirkvi - priťahoval všetkých k sebe a uskutočnil svoju túžbu po jednote. Osobne sa na toto stretnutie veľmi teším a odporúčam prísť každému, komu to len trochu bude možné. Stretnutie sa bude konať v sobotu 12. mája 2001 od 10,00 do 17,00 hod. na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, vstupenky si možno zadovážiť v evanjelizačnom centre Quo vadis na Hurbanovom námestí.

Hlboký duchovný zážitok a bohaté ovocie zo stretnutia Vám vyprosuje Váš kaplán Stanislav Lieskovský


Blumentál, vydáva Rím.-kat. farský úrad Bratislava - Nové Mesto, Vazovova 8. Zodpovedný redaktor: Xénia Duchoňová. Spolupracovníci: Patrik Adam, Peter Cibira, Lic.Ss. Jozef Jančovič, Stanislav Lieskovský. S povolením Arcibiskupského úradu v Trnave zo dňa 16.12. 1997 č. 4264/97. Cenzor: Štefan Herényi, správca farnosti. Príspevky v rozsahu maximálne 2 normostrán, návrhy a pripomienky k farskému časopisu môžete dať v zalepenej obálke do sakristie farského kostola alebo do farskej kancelárie pod zn. časopis Blumentál. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy príspevkov.