Účinnosť sviatostí

Pridŕžajúc sa učenia svätých Písem, apoštolských tradícií a... jednomyseľného súhlasu Otcov, vyznávame, že všetky sviatosti Nového zákona... ustanovil náš Pán, Ježiš Kristus (KKC 114).

Ak sa sviatosti náležite slávia vo viere, udeľujú milosť, ktorú naznačujú. Sú účinné, pretože v nich pôsobí sám Kristus: on krstí, on pôsobí vo svojich sviatostiach, aby udelil milosť, ktorú sviatosť naznačuje. Otec vždy vyslyší modlitbu Cirkvi svojho Syna, ktorá v epikléze každej sviatosti vyjadruje svoju vieru v moc Ducha Svätého. Podobne ako oheň premieňa na seba všetko, čoho sa dotkne, tak Duch Svätý premieňa na Boží život to, čo sa podriaďuje jeho sile (KKC 1127).

To je zmysel tvrdenia Cirkvi: Sviatosti pôsobia ex opere operato (t. j. „vykonaním úkonu“), čiže mocou Kristovho spasiteľného diela vykonaného raz navždy. Z toho vyplýva, že sviatosť sa neuskutočňuje spravodlivosťou človeka, ktorý ju udeľuje, alebo prijíma, ale mocou Boha. Keď sa sviatosť slávi podľa úmyslu Cirkvi, pôsobí v nej a skrze ňu moc Ježiša Krista a jeho Ducha, nezávisle od osobnej svätosti vysluhovateľa (KKC 1128).

Takýmto spôsobom Katechizmus, citujúc svätého Tomáša Akvinského a vyhlásenia Tridentského koncilu, zhromažďuje neomylnú náuku Cirkvi o tom, aký účinok majú sviatostí Novej zmluvy. Výraz ex opere operato má zdôrazniť a vysvetliť, že milosť, ktorú dostávame cez sviatosti, nezávisí od dispozícií viery a zbožnosti vysluhovateľa ani toho, kto sviatosť prijíma, hoci dobré dispozície prijímateľa sú nevyhnutné na prijatie milosti. Prameň milosti je teda v Bohu, v Kristovi, a sviatosti sú ako kanály, ktoré privádzajú milosť k nám; či prijmeme milosť s väčším, alebo menším úžitkom závisí od našej disponovanosti. V súlade s Tridentským koncilom môžeme povedať, že sviatosti udeľujú milosť tým, čo nekladú prekážky, že zlé dispozície prijímateľa predurčujú na to, že milosť vychádzajúca zo sviatostí nebude mať účinok. Preto aj Katechizmus dopĺňa už vopred citovanú náuku vyhlásením, že ovocie sviatostí závisí aj od disponovanosti toho, kto ich prijíma. Práve z tohto dôvodu je dôležité zamyslieť sa nad tým, akým spôsobom sa máme pripraviť na prijatie sviatostí, aby v nás mohla účinkovať milosť, ktorú cez ne dostávame. Druhý vatikánsky koncil syntetizuje osobné dispozície, s ktorými majú byť veriaci účastní na liturgických úkonoch do troch slov: vedome, aktívne a s úžitkom. To, čo platí pre celú liturgiu, je najdôležitejšie pri sviatostiach, pretože práve sviatosti sú centrom liturgie.

Pri vedomej účasti na sviatostiach máme na mysli predovšetkým živú vieru. Je zrejmé, že viera nerobí vysluhovanie sviatostí platným, je však nevyhnutná na prijatie Kristovho daru, ktorý k nám prichádza s milosťou. Vedomé prijatie znamená, že vieme, čo sa uskutočňuje cez sviatostné znaky. Je veľmi dôležité, aby sme chápali význam týchto sviatostných znakov a na to je potrebné mať náboženské vedomosti.

Aktívne prijatie sviatosti je najdôležitejším momentom našej účasti na liturgii. Prejavuje sa v jednotlivých aklamáciách, pri spievaní žalmov, piesní, antifón, liturgickými gestami a veľmi významné je aj posvätné ticho. Toto je veľmi dôležitý prvý stupeň, ale je aj druhý, ktorý máme prežívať vnútorne prostredníctvom čností viery, nádeje a lásky. Je to aktívna odpoveď našej duše na dielo Ducha Svätého, ktorý pôsobí v nás skrze sviatosti.

Účinné prijatie sviatosti je výsledkom dvoch predchádzajúcich podmienok. Musíme si uvedomiť, že cez sviatosti nám Pán Ježiš neustále dáva svoju milosť potrebnú nášmu stavu, ale je nevyhnutné, aby sme na tento veľký dar odpovedali adekvátnym spôsobom. Prvým krokom je príprava na prijatie sviatosti, ktorá sa má prejaviť čítaním Svätého Písma, modlitbou, rozjímaním, čiže vnútorným dialógom s nekonečne milosrdným Otcom. Takáto príprava nie je len naším úsilím, ale aj pôsobením Ducha Svätého v nás. Preto musíme byť pozorní a vnímaví na jednotlivé podnety, ktoré nám Duch Svätý vnuká v rozličných momentoch nášho každodenného života.

Od pontifikátu sv. Pia X. sa zdôrazňuje dôležitosť pravidelnej účasti na Najsvätejšej Eucharistii, ktorá je centrom a vrcholom všetkých sviatostí. Želám si, aby tento malý príspevok povzbudil nás všetkých k vedomému, aktívnemu a plodnému prijímaniu sviatostí. Nech sme vždy tak pripravení, aby milosť prúdiaca z týchto viditeľných znakov neviditeľnej milosti pôsobila v nás tak, ako bolo v úmysle jej samého pôvodcu - Ježiša Krista

Marek Krošlák