Farnosť Bratislava - Blumentál

P

D O Č A S N Á    Z M E N A    Ú R A D N Ý C H    H O D Í N

KANCELÁRIE FARSKÉHO ÚRADU BLUMENTÁL

m

Pondelok až Piatok

od 9,00 hod. do 12,00 hod.

m

M I M O R I A D N Y    O Z N A M

S ľútosťou vám oznamujeme, že po rozhodnutí krízového štábu Slovenskej republiky ohľadom šírenia vírusu COVID 19 a rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska nebudú sa sláviť žiadne sväté omše v našom Blumentálskom kostole do 31. marca 2020.

Úmysly sv. omší, ktoré ste nahlásili slúžiť v Blumentálskom kostole do 31. marca 2020, kňazi našej farnosti ich slúžia súkromne tak, ako boli nahlásené.

Náš kostol bude otvorený iba k súkromnej adorácii:

vo VŠEDNÉ DNI a v SOBOTU

od 11,30 do 12,30 hod.

a od 16,00 do 17,00 hod.

V NEDEĽU bude kostol otvorený

od 9,00 do 12,00 hod

a 16,00 do 17,00 hod.

V ČASE, KEĎ BUDE KOSTOL OTVORENÝ, SPOVEDÁME.

Počas neslúženia svätých omší v kostole máte možnosť sledovať sväté omše v priamom prenose cez rádio LUMEN a TV LUX.

TV LUX vo všedné dni 7,00 12,00 a 18,30 hod.

v sobotu 7,00 a 18,30 hod.

v nedeľu 10,00 a 18,30 hod.

rádio LUMEN 8,30 a 18,00 hod.

Tieto sväté omše treba pozorne sledovať a prežívať v priamom prenose a platia vám tak, ako keby ste boli účastní na svätej omši v kostole, lebo je tu fyzická prekážka zúčastniť sa priamo svätej omše v kostole.

Katolícku tlač si môžete zakúpiť v čase, keď bude kostol otvorený.

m

INŠTRUKCIA K VYSLUHOVANIU SVIATOSTI ZMIERENIA

Podľa pastoračnej tradície pozývali sme veriacich vykonať si svätú spoveď pred veľkonočnými sviatkami a prijať sviatosť oltárnu opakovane, najlepšie aj počas veľkonočného obdobia.

V súčasnej situácii je vhodné pripomenúť, akým spôsobom je stanovený cirkevný príkaz ohľadom prijatia sviatosti zmierenia a sviatosti oltárnej.

Kánon 989 Kódexu kánonického práva stanovuje: „Každý veriaci, keď dosiahol vek rozoznávania, je povinný úprimne sa vyspovedať z ťažkých hriechov aspoň raz do roka.“

Kánon 920 znie takto: „§ 1. Každý veriaci po uvedení do najsvätejšej Eucharistie je povinný aspoň raz do roka pristúpiť k svätému prijímaniu. § 2. Toto prikázanie sa musí splniť vo veľkonočnom období, ak sa z oprávneného dôvodu nesplní v priebehu roka v inom čase.“

Štvrtý cirkevný príkaz, ako ho poznáme v katechetickom vyjadrení, vychádza z kánonov 920 a 989. Je správne poskytnúť veriacim vysvetlenie cirkevného príkazu, ktorý počíta s tým, že vysluhovanie sviatosti zmierenia a sviatosti oltárnej sa má vhodne konať predovšetkým vo veľkonočnom období a z oprávneného dôvodu v priebehu roka v inom čase.

Vysvetľujme veriacim, že dobrú svätú spoveď si môžu vykonať nielen v pôstnom období ale aj vo veľkonočnom období a kvôli oprávnenému dôvodu nebezpečenstva epidémie aj v priebehu roka v inom čase.

Konkrétne vysluhovanie sviatosti zmierenia v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike a núdzového stavu pre zdravotnícke zariadenia (stav 17. marca 2020) nech sa koná nasledovne.

Spovedník, ktorý sa zdržiava v spovednici, musí mať spolupracovníka, ktorý dohliada na dodržiavanie hygienických predpisov.

Spovedník, jeho spolupracovník alebo spolupracovníci a rovnako penitenti musia mať každý z nich na tvári rúško, ktoré zakrýva nos a ústa.

Spolupracovník spovedníka dohliada na to, aby každý penitent čakajúci na svätú spoveď mal na tvári (na nose i ústach) rúško a aby rozostupy medzi čakajúcimi penitentami boli minimálne 1,5 metra. V prípade priaznivého počasia nech penitenti v určených rozostupoch čakajú vonku a do kostola nech vstúpia vo chvíli, keď prídu na rad, na čo ich upozorní spolupracovník spovedníka.

Spovedná mriežka musí byť pokrytá fóliou z nepriepustného materiálu (igelit), ktorá však umožňuje hlasový kontakt.

Fóliu na spovednej mriežke a všetky časti spovednice, ktoré prichádzajú do kontaktu s rukami penitenta, treba pravidelne dezinfikovať (napr. pri kontinuálnom spovedaní raz za hodinu) a aj vymieňať za novú fóliu (napr. pri kontinuálnom spovedaní denne).

Vo farnosti treba stanoviť, kedy bude spovedník k dispozícii na kňazskú službu vysluhovania sviatosti zmierenia. Podľa pastoračnej situácie treba stanoviť čo najširšiu možnosť prijatia sviatosti zmierenia.

Rozdávanie svätého prijímania sa musí konať podľa hygienických požiadaviek. Penitenti čakajú na prijatie Eucharistie s rúškom na tvári v primeraných odstupoch (1,5 metra) v kostole. Kňaz spovedník rozdáva sväté prijímanie skupine nie väčšej ako 10 osôb, ktoré pristupujú k svätému prijímaniu v dostatočných rozstupoch (1,5 metra). Každý prijímajúci si pred prijatím Eucharistie  rúško z tváre uvoľní, aby si mohol vložiť Eucharistiu do úst a následne si rúško vráti na ústa a nos a odíde. Spolupracovník kňaza pritom dohliada na dodržiavanie hygienických pravidiel.

m

Zaopatrovanie chorých sviatosťami

Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Nemocnicu - Staré mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku, Šancova 110, Bratislava, je NONSTOP k dispozícii telefonický kontakt:

p

0948 / 313 363 (neposielať SMS)

p

Tento kontakt je výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu. Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV General Data Protection Regulation

Zodpovedná osoba