Krstný list - vybavenie

V prípade, že potrebujete výpis z matriky pokrstených (tzv. “krstný list”) pre cirkevné účely, stačí prísť osobne počas úradných hodín do kancelárie farského úradu a na počkanie vám bude vystavený. Netreba sa vopred nahlasovať - ani telefonicky, ani e-mailom. Celý proces trvá asi 3 minúty a nie je spoplatňovaný.

p

Krstný list – postup pri vybavovaní

P

Krstný list je vnútrocirkevný dokument, ktorý potvrdzuje prijatie sviatosti krstu a identifikuje veriaceho podľa mena, rodičov i krstných rodičov a podľa miesta narodenia. Okrem toho sú v krstnom liste - v poznámkach - zaznačené informácie o ďalších prijatých sviatostiach (prvé sväté prijímanie, sviatosť birmovania, manželstvo, kňazstvo), či ďalšie poznámky (anulácia manželstva, rehoľný stav a pod.) Krstný list je vlastne presný výpis z matriky pokrstených.

Kde žiadať o výpis z krstnej matriky

Výpis z krstnej matriky (krstný list) je treba žiadať na farskom úrade, kde sa krst uskutočnil. Pri preberaní krstného listu je dôležité overiť, či v poznámkach sú zapísané všetky sviatosti, ktoré osoba doposiaľ prijala. Ak nie sú, treba sa hneď na úrade spýtať, ako ďalej postupovať.

Komu sa krstný list môže vydať

Na základe zákona o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation) je možné krstný list vydať jedine dospelej osobe, ktorej sa krstný list týka. V prípade dieťaťa, jeho zákonnému zástupcovi. Krstný list teda nie je možné vydať napr. starým rodičom dieťaťa alebo súrodencovi alebo manželovi/manželke, či priateľovi alebo inému sprostredkovateľovi a pod. Ak nie je možné krstný list vyzdvihnúť osobne (napr. pre krátkosť času; veľká vzdialenosť a pod.) je možné, aby krstný list bol zaslaný priamo na adresu farského úradu, kde ho vyžadujú.

.

Príklad vyžiadania krstného listu telefonicky alebo poštou alebo e - mailom

.

Oslovenie (napr. Dôstojný farský úrad; Dôstojný pán farár alebo iné vhodné oslovenie) Keďže ja (moje dieťa) budem mať dňa 1. 1. 2019 sviatosť birmovania (napísať správny dátum a dôvod) vo farnosti Bratislava Blumentál (napísať správnu farnosť), je potrebné doložiť výpis z krstnej matriky – Krstný list. Keďže sa nemôžem dostaviť osobne, prosím o jeho zaslanie na príslušný farský úrad. Posielam údaje, na základe ktorých je možné záznam o krste vyhľadať:
Meno priezvisko (uvádzajte rodné priezvisko, prípadne iné, ktoré mala osoba pri krste):
Dátum narodenia:
Dátum krstu (aspoň približne):
Mená rodičov:
Mená krstných rodičov:

.
Ďakujem za vybavenie a poprosím zaslať krstný list na adresu farnosti (zadať správnu adresu):

.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ BRATISLAVA-BLUMENTÁL
VAZOVOVA 8
811 07 BRATISLAVA 1