Archív časopisu Blumentál December, 2008

Oznamy 28. decembra 2008

28.12.2008 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

Vo štvrtok slávime slávnosť Panny Márie Bohorodičky, v piatok spomienku na sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, a v sobotu spomienku Najsvätejšieho mena Ježiš.

 • 2. Program na Silvestera

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 17.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus - Teba, Bože, chválime, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Napokon vás oboznámime so štatistickými údajmi našej farnosti. Tak ako aj vlani, chceme na rozhraní rokov 2008/2009 stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou. Spojení so Sv. Otcom a našou nebeskou Matkou budeme sláviť modlitbovú vigíliu, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

 • 3. Program na Nový rok 2009

Vo štvrtok 1. januára 2009 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus - Príď Duchu Svätý tvorivý, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 • 4. Prvý piatok

V piatok 2. januára 2009 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok, utorok a piatok od 5.30 hod. do 8.00 hod. a od 15.00 hod. do 19.00 hod. V stredu na Silvestra a vo štvrtok na Nový rok nespovedáme.

 • 5. Fatimská sobota

V sobotu 3. januára 2009 je Fatimská sobota. Sv. omšu o 6.30 hod. a modlitbu posvätného ruženca povedie náš blumentálsky rodák vdp. Ján Buček, farár v Ivánke pri Dunaji.

 • 6. Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2009 budeme zapisovať až v pondelok 5. januára 2009 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • 7. Oznamy Charity Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že sociálna poradňa, vrátane služieb počítača, právna poradňa a psychologická poradňa budú poskytovať svoje služby opäť až v novom roku, a to po 6. januári 2009. Za pochopenie ďakujeme.

 • 8. Zbierka

V nedeľu 21. decembra 2008 sa konala zbierka pre potreby našej farnosti. Na tento účel sa vyzbieralo 82 536,- Sk. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať !” Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí prispievajú na náš kostol ešte osobitnými darmi.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 21. decembra 2008

20.12.2008 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

Vo štvrtok slávime slávnosť Narodenia Pána, v piatok sviatok sv. Štefana, prvomučeníka, v sobotu sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu, v nedeľu sviatok Svätej Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa.

 • 2. Pohreb

Vo veku nedožitých 77. rokov zomrel náš pán kostolník Štefan Farkaš. Pohrebná sv. omša za zosnulého bude v pondelok 22. decembra 2008 o 12.00 hod. v našom kostole a o 14.00 hod. pohrebné obrady v obradnej sieni na Ružinovskom cintoríne.

 • 3. Sviatosť zmierenia

Predvianočnú sv. spoveď si môžete vykonať v našom kostole v pondelok a utorok ráno od 5.30 hod. do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., a ak treba samozrejme aj dlhšie.

 • 4. Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii dnes i počas nastávajúceho týždňa v krstnej kaplnke.

 • 5. Štedrý deň

Na štedrý deň pri ranných sv. omšiach a tiež pri vigílnej sv. omši požehnáme symboly vianoc - jasličky. Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť polnočnej sv. omše je príležitosť slávenia sv. omše z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. O 17.00 hod. sa rozoznejú zvony, aby nás pozvali na spoločnú modlitbu k štedrovečernému stolu. Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

 • 6. Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána a taktiež na druhý sviatok vianočný, budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Jasličková pobožnosť bude v piatok na druhý sviatok vianočný 26.decembra 2008 popoludní o 14.30 hod. Pozývame všetky deti spolu s rodičmi.

 • 7. Požehnanie vína

Podľa starodávneho zvyku sa vo vinohradníckych farnostiach na sviatok sv. apoštola Jána požehnáva víno. Blumentálska farnosť takou farnosťou bola a preto aj v našom kostole pri ranných sv. omšiach v sobotu 27. decembra 2008 požehnáme plody viníc a práce našich vinohradníkov.

 • 8. Obnova manželských sľubov

Budúcu nedeľu 28. decembra 2008 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Tu je potrebné, aby pri tejto obnove boli prítomní obaja manželia naraz. Ak to nie je možné, (napr. starostlivosť o malé detí, choroba, atď.,) nech si jednotliví manželia obnovia svoje manželské sľuby spoločne doma.

 • 9. Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové vianočné a novoročné číslo Katolických novín a nášho farského časopisu Blumentál.

 • 10. Farská knižnica

Farská knižnica oznamuje svojim čitateľom, že v čase od 22. decembra 2008 do 12. januára 2009 budú vianočné prázdniny. Pracovníčky sa tešia na opätovné stretnutie so všetkými čitateľmi po Novom roku.

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 21.12. a počas sviatkov bude klub zatvorený.

 • 12. Zbierka

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať !” Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí prispievajú ešte osobitnými darmi na náš kostol.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 14. decembra 2008

14.12.2008 Vladimír Sabo

1.  Vianočné spovedanie

Od stredy 17. decembra 2008 začíname spovedať pred vianočnými     sviatkami. Vo všedné dni od 6.30 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do           19.00 hod. Ak je potreba, samozrejme aj dlhšie. Budúcu nedeľu 21.         decembra 2008 popoludní už od 15.00 hod.

2.  Pomazanie chorých

V zmysle nariadenia Ordinariátu v Bratislave zo dňa 1. decembra 2008 môže byť v našom kostole spoločné udeľovanie pomazania chorých len raz v roku. V našej farnosti to bude vždy najbližšia nedeľa po oslave celosvetového Dňa chorých 11. februára. Súkromne kedykoľvek na požiadanie.

3.  Dobrá novina

Záujemcovia, ktorí by chceli prijať koledníkov Dobrej noviny nech sa zapíšu na papier v kostole pri novinách. Koledovať budeme v dňoch 27.12. a 29.12.2008.

Prosíme, aby sa nezapisovali rodiny bývajúce vo vzdialenom okolí našej farnosti (napr. Petržalka, Rača, atď.) Medzi koledníkmi sú aj malé deti, pre ktoré by to bolo príliš náročné. V ostatných farnostiach sú taktiež koledníci Dobrej noviny, ktorí vás radi navštívia.

Ďakujeme za pochopenie.

4.  Zbierka

Budúcu nedeľu 21. decembra 2008 sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

5.  Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 14. 12. 2008 si môžu záujemcovia pozrieť prvý diel videofilmu s názvom Moja misia - 6 dokumentárnych filmov o slovenských misionároch v Juhoafrickej republike, Rumunsku, Bolívii, a v ďalších krajinách. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod. V nedeľu 21.12. a počas sviatkov bude klub zatvorený.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2008 číslo 12

8.12.2008

Ročník XIX Číslo 12 December 2008
 
Požehnaný advent všetkým čitateľom a prispievateľom želá redakcia
adventny veniec
 
Obsah čísla:
 
Znova začíname, Daniel Dian
 
Adventný hymnus
 
Čo je advent?, Janko Hreha
 
Bez hriechu počatá, Marián Bér
 
Som nepoškvrnené počatie, X. Duchoňová
 
Cesta dobra - cesta svetla, S. Lieskovský
 
Rím vzdáva poctu Piovi XII., X. Duchoňová
 
Naša farská univerzita, Daniel Dian
 
Náš domov je v nebesiach, Táňa Hrašková
 
Z Vašich listov, stála čitateľka a sestra v Kristovi Ľudmila
 
Farská knižnica informuje

Pridané do rubriky blumentál

Adventný hymnus

8.12.2008

Proroci hlasno zvestujú,

že Kristus k nám už prichádza;

nadišiel všetkým spásny čas:

vykúpi nás krv Veľkňaza.
S ním blíži sa k nám nový deň

a srdce šťastím oplýva,

keď pravdivo ho Predchodca

slávnym a veľkým nazýva.

Hľa, toto prvý príchod bol,

keď Pán nie preto zostúpil,

by trestal svet, lež uzdravil

chorých a hriešnych vykúpil.

Ten druhý príchod zvestuje,

že Kristus predo dvermi je

a svätým veniec slávy dá

a do neba ich uvedie.

S prísľubom svetla večnosti

hľa, hviezda spásy žiari nám

a zve nás, synov kráľovstva,

ísť hore, stúpať k výšinám.

Len teba, Kriste, chceme zrieť

blažení v tvojom kráľovstve

a v tomto svätom videní

spievať ti večný chválospev. Amen.

Adventný hymnus

Pridané do rubriky hymnus

Čo je advent?

8.12.2008

Advent je budúcnosť, očakávanie toho, čo má prísť. Očakávanie druhého príchodu Pána Ježiša na konci vekov. Advent nie je minulosť. Nie je to len pamiatka očakávania na príchod Boha-človeka.  
Cirkev nám ho pripomína každý rok a chce nás pripraviť na tento veľký sviatok Božieho narodenia, na stretnutie s ním v posledný deň nášho pobytu na tejto zemi. Príprava na Božie narodenie je zároveň aj prípravou na večnosť. Život sám osebe je očakávaním Pánovho príchodu. Očakávať však neznamená čakať so založenými rukami. Životnou devízou súčasného človeka je mať čo najviac, a to za každú cenu, čo najviac si užiť. A tak sa svet premieňa na spoločenstvá nenásytných samoľubov, zlodejov, klamárov, podvodníkov.
 

Aj v tento advent budeme počuť Bdejte, modlite sa! (Mt 26, 41). Najväčšou mojou starosťou má byť, aby Boh bol v mojom srdci, v mojom dome, v mojej rodine, v mojom živote. Potrebujeme dom, ale ešte väčšmi Boha. Potrebujeme peniaze, ale ešte väčšmi modlitby. Potrebujeme chlieb, ale ešte väčšmi pravdu, spravodlivosť a predovšetkým lásku.
 

Onedlho budeme sláviť Božie narodenie, pamiatku prvého príchodu Pána Ježiša. Na jeho druhý príchod musíme ešte čakať. Ako dlho? Nevieme. Medzi jeho príchodmi - adventmi - medzi minulosťou a večnosťou sa nachádza náš život, náš pobyt na tejto zemi, náš čas, naše povinnosti, záväzky. Usilujme sa ich plniť tak, aby náš život bol zárukou večného života.
 

„Budúcnosť patrí mne” povedal Napoleon. „Nie, pane, ona patrí Bohu” odpovedal jeden z jeho vojakov. My už vieme, aká bola jeho budúcnosť - jeho posledná prehratá bitka, vyhnanstvo, otroctvo. Plánoval svoju budúcnosť bez Boha a zle naplánoval. Kresťan má právo povedať: „Budúcnosť patrí mne, večnosť patrí mne”, ale treba plánovať s Bohom a žiť s Bohom, bdieť a modliť sa.
 
advent
Preto Vás pozývam, aby sme toto obdobie prežívali s našou Nepoškvrnenou Matkou. S ňou je naša budúcnosť jasná. Modlime sa ruženec nielen v októbri, ale každý deň. Zvlášť v tomto adventnom období Vás pozývam, aby sme sa nechali viesť tou, ktorá darujúc svoj život Bohu aj nás privádza k takému darovaniu sa. Iba z Božej milosti môžeme darovať všetko, darovať sa Bohu tak ako ona. Keď darujeme Bohu samých seba, môžeme milovať podobne ako Ježiš. Nik nemá väčšej lásky ako ten, kto položí život za svojich priateľov. (Jn 15, 13) Nie sme toho schopní sami od seba. Naše darovanie sa je ohraničené, toľkokrát poznačené pýchou a sebectvom. Čakajúc niečo za niečo. Milujeme druhých preto, aby nás milovali, aby sme boli obľúbení. Darujeme to, čo sa nám nepáči, čo nepotrebujeme.
 

Prežime toto adventné obdobie s pokorou, na kolenách, s dobrou svätou spoveďou. Darujme čo najviac času Bohu. Choďme za Pánom Ježišom. On nám ho rozmnoží. On nám ho požehná. Venujme viac času Bohu a za krátky čas budeme zberať plody, ktoré nám to prinesie. Bývalý narkoman, ktorý istý čas žil v komunite Cenacolo v Medžugorí, rozprával o svojej skúsenosti, ako sa rozhodol darovať čas Bohu, resp. tráviť čas s Bohom. Hovorí: „Rozhodol som sa prichádzať každú noc o druhej hodine na adoráciu, aby som prosil Pána o uzdravenie môjho doráňaného srdca. Bolo poznačené predovšetkým tým, že som nevedel odpustiť sebe samému, a preto som nemohol milovať druhých. Dal som si pevné predsavzatie, darovať čas Bohu, aby počas nočnej modlitby premenil moje srdce. Každú noc som vstával o druhej, často sa mi nechcelo, bolo mi chladno, kľačal som na kolenách, ale bol som vytrvalý a prosil som Pána, aby mi dal tú milosť, a naučil ma milovať. Po niekoľkých týždňoch modlitby som to skutočne dosiahol. Pán mi daroval milosť, o ktorú som ho celým srdcom prosil. Pán uzdravil moje srdce, odpustil som sebe a začal som milovať druhých.”
 

Iba Božia milosť môže urobiť naše srdcia schopnými darovať nezištne, opravdivo. Mária nám porodila milostivý dar lásky, Ježiša. Je to dar Otca pre tento nepokojný svet. A sama sa stala darom pre nás. Aj my všetci sa môžeme stať milostivým darom lásky pre tento svet. Nech toto adventné obdobie bude pre nás všetkých požehnaným časom, keď Pán premení naše srdcia, naše rodiny, farnosti. Dovoľme mu to. A ja Vás k tomu žehnám.
 
Páter Janko Hreha

Pridané do rubriky články

Bez hriechu počatá

8.12.2008 Marián Bér

Ako deti prichádzajú pozdraviť svojich rodičov v pamätný deň, keď sa im dostalo nejaké neobyčajné vyznačenie, tak aj my, deti Panny Márie, chceme na ňu myslieť tento mesiac, keď si celá Cirkev pripomína jej zvláštne vyznačenie pred celým stvorením, jej nepoškvrnené počatie. Božie milosrdenstvo vo svojej nepochopiteľnej veľkosti sa nám predstavuje v diele vykúpenia ľudského pokolenia. Podobná hojnosť a štedrosť lásky sa ukázala aj na Panne Márii ešte pred vykonaným vykúpením, pretože Božia Matka bola pre budúce zásluhy svojho Božského Syna zachránená od všetkej skazy hriechu.
 
Keď prichádzame s týmto vedomím k Panne Márii, neprichádzame sami. Predišiel nás anjel poslaný od Boha, ktorý jej priniesol pozdravenie nie ľudské, ale Božie. Aká je to milosť, že sám Boh posiela svojho anjela, aké je to vyznačenie…! Veď koho kedy Boh pozdravil? V minulosti prichádzali poddaní pokloniť sa svojim mocným dobrodincom, ale tu Pán všetkých vládcov, Pán celého stvorenstva prichádza pozdraviť svoje stvorenie. Ešte väčší obdiv budia v nás slová pozdravu: Zdravas, milosti plná!
 
Dovtedy bolo všetko pohrúžené do hriechu, ako bolestne vzdychá aj žalmista: Hľa, v neprávosti som sa narodil a hriešneho ma počala moja mať (Žalm 50, 7). Milosť, ktorá by urobila človeka šťastným, bola dovtedy človeku neznáma. Len bolestné spomienky sa kde-tu uchovávali na niekdajší stratený raj, ktorý sa už nemal nikdy vrátiť. Milosti Božej plnou sa zrazu nazýva žena neznáma svetu, prostredníctvom ktorej sa mala rozšíriť milosť aj na ostatných ľudí.
 
Milosti plná znamená teda radostnú novinu očakávanú už oddávna, že diabol bol premožený. Stačilo by nám samé anjelské pozdravenie, aby sme si vytvorili aspoň predstavu o veľkom vyznačení našej nebeskej Matky. Ale Boh už dávno pripravoval túto slávu a ojedinelé vyznačenie pre Pannu Máriu. Na ňu sa vzťahujú slová prvej blahozvesti, ktoré Boh predniesol, aby Adama a Evu potešil. Neodvrátil sa úplne od padnutého človeka, ba práve naopak, vlieval do jeho srdca novú nádej. Zničenie hrozí skôr diablovi. Hriech sa rozmnožil a zaplavil svet, ale Boh našiel spôsob na zmazanie hriechu, aby zničil diablovu moc nad svetom. Aby sa odstránila všetka pochybnosť, zakročila Božia všemohúcnosť a Božie milosrdenstvo, pre ktoré bola Panna Mária zachránená od všetkej škvrny hriechu. Boh to mohol urobiť. Veď prorokovi Jeremiášovi hovorí: Skôr ako som ťa utvoril v živote, poznal som ťa, a prv než si vyšiel zo života matky, som ťa posvätil (Jer 1, 5). Preto sa patrilo, aby Máriu zachránil od hriechu.
 
bez hriechu pocata
Toto je tá radostná udalosť, nad ktorou jasá celé kresťanstvo. Čo môže byť pre hriešnika radostnejšie, ako počuť, že hriech bol premožený. Tak ako väzeň radostným výkrikom víta chvíľu vyslobodenia zo žalára, ba omnoho viac, má sa kresťan radovať z vyslobodenia oveľa väčšieho rozmeru. Keď sa zahľadíme na niektoré starozákonné ženy, Mária ich veľmi prevyšuje. Ester sa v Starom Zákone oslavuje, lebo zachránila svoj rod od časnej smrti. Túto udalosť si židovský národ dodnes pripomína; Judita oslobodila svojich krajanov od krutého Holofernesa. A vtedy všetci volali: Ty si sláva Jeruzalema, ty si radosť Izraela, ty česť nášho ľudu… ruka Pánova ťa posilňovala, preto budeš požehnaná naveky (Jdt 15, 10 - 11).
 
Nepoškvrnené počatie Panny Márie predstavuje omnoho vyššie víťazstvo. Víťazstvo týchto žien zachránilo židovský národ len z čiastočnej skazy. Víťazstvo, ktoré Panna Mária získala nad hriechom vďaka Kristovi, trvá navždy, a je také mocné, že náš protivník nikdy nedosiahne predchádzajúcu moc. Tak ako Kristus je naším večným kňazom a vykupiteľom, podobne sa Mária navždy stala našou najmocnejšou prostredníčkou. Božia milosť ju postavila na najvyšší stupeň medzi všetkým stvorením. Podľa slov svätého Jakuba - veľa zmôže vytrvalá modlitba - o čo s väčšou dôverou máme prichádzať a pozdravovať i prosiť práve našu nebeskú Matku! Kiež by sme ju žiadali a prosili predovšetkým o to, aby sme mohli nasledovať jej cnosti, jej poslušnosť a oddanosť Božej vôli. Koľkokrát cítime opustenosť, stiesnenosť a strach, keď sa v nás ozve svedomie obviňujúce nás z hriechov? Kam pôjdeme, ak nie k Matke? Čo môže byť jej jedinou túžbou, ak nie to, aby sme dosiahli milosť čistoty, v ktorej sa ona vždy skvela? Keď budeme v ten deň na svätej omši, alebo ak ju naši chorí a nevládni budú počúvať cez médiá, pokúsme sa spojiť s tým nespočetným zástupom svätých a Božích vyvolených, ktorí pred trónom Najvyššieho jasajú nad hodnosťou takej veľkej Kráľovnej, aby sme sa s jej pomocou stali ozajstnými svedkami jej večnej oslavy v nebesiach.
 
Marián Bér, kaplán

Pridané do rubriky články

Som nepoškvrnené počatie

8.12.2008 Xénia Duchoňová

Tak na naliehavú a niekoľkokrát položenú otázku kto je, odpovedala krásna Pani štrnásťročnej Bernadete 25. marca 1858 pri jednom z jej zjavení pri Massabiellskej jaskyni v Lurdoch. Vstúpili sme do adventného obdobia, na začiatku ktorého si Cirkev na celom svete pripomína skutočnosť, že Panna Mária od okamihu svojho počatia nebola poznačená nijakým, ani dedičným hriechom. Slovami, ktorými sa predstavila v Lurdoch, potvrdila dogmu o Nepoškvrnenom počatí, ktorú štyri roky predtým vyhlásil pápež Pius IX.
 
Ešte stále sme v roku stopäťdesiateho výročia lurdských zjavení. Táto skutočnosť a slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie boli pre nás podnetom vrátiť sa k udalostiam, ktoré nastali nielen na mieste zjavení, ale prakticky v celom Francúzsku, a priblížiť našim čitateľom, čo všetko robili nepriatelia Cirkvi, aby zdiskreditovali Bernadetu, ale predovšetkým katolícky klérus a celú Cirkev. Píše o tom aj P. M. Piotrowski TChr. v článku Znamenie odporu v časopise Milujte sa (č. 8).
 

Autor začína článok myšlienkou, že Boh v čase, keď sa človek zo všetkých síl usiluje negovať jeho existenciu a „spochybňovať prejavy jeho prítomnosti, dáva ľudstvu cez zjavenia Panny Márie v Lurdoch dôkazy o svojom pôsobení vo svete”. Prešlo stopäťdesiat rokov a v úsilí spochybňovať Božiu moc sa toho veľa nezmenilo, no Lurdy a život v nich sa zmenili na nepoznanie. Z takmer neznámeho mestečka sa stalo jedno z najvýznamnejších pútnických miest katolíckych veriacich. 
Zjavenia Panny Márie v Lurdoch a okolnosti okolo nich vzbudili už v čase zjavení veľkú pozornosť v ateistických kruhoch nepriateľských Cirkvi, pretože popierali ateistickú koncepciu existencie sveta, v ktorej nebolo pre Boha a jeho pôsobenie vo svete miesto. Preto sa roky všemožne usilovali diskreditáciou a výsmechom útočiť na Bernadetu i na Cirkev. Hovorili o podvode Katolíckej cirkvi a jej kléru, ba dokonca sa usilovali sfalšovať dokumenty týkajúce sa lurdských udalostí a zázračných uzdravení. Autor citovaného článku v tejto súvislosti spomína spisovateľa Jeana de Bonnefona, slobodomurára, ktorý priam sršal nenávisťou voči Cirkvi. V roku 1906 vydal publikáciu Lurdy a ich majitelia, v ktorej vyzýval na zatvorenie svätyne, pretože, ako tvrdil, zjavenia boli „vopred naplánovaný a nafingovaný podvod”. Usiloval sa presvedčiť svojich čitateľov, že katolícki kňazi „ako metódu používajú klamstvo a pretvárku”. Kniha na prvý pohľad budí dojem, že je písaná na základe historických dokumentov, no skúsení historici odhalili, že medzi historickými dokumentmi sa nachádza sfalšovaný list generálneho prokurátora Pierra-Clauda Falconneta z Pao. Dokázali, že obsah listu vymyslel sám de Bonnefon, aby tak obhájil hlavnú tézu svojej knihy. Nedomyslel však, že obsah autentickej správy Falkonneta ministrovi jeho podvod odhalí. 
Iným autorom jedného z najväčších literárnych podvodov bol slávny francúzsky spisovateľ Emil Zola. V auguste 1892 pricestoval do Lúrd, aby o nich napísal knihu. Zola neveril v Boha, a samozrejme neveril ani zjaveniam a zázračným uzdraveniam v Lurdoch. Bol presvedčený, že na všetko dá odpoveď veda. Jeho cieľom bolo „odhaliť veľký podvod katolíckeho kléru”. Tak bol presvedčený o svojej pravde, že jeho pohľad na Lurdy nemohol byť objektívny.
 

Počas svojho pobytu v Lurdoch sa zameral na dve dievčatá: Máriu Lebranchovú a Máriu Lemarchandovú, ktoré zomierali na tuberkulózu. Obidve sa počas modlitby pri jaskynke uzdravili a Zola bol svedkom tejto udalosti. Napriek tomu však vo svojej knihe napísal, že dievčatá skoro po svojom návrate domov zomreli. Aby zabránil odhalenie tohto podvodu, navštívil dievčatá a nahováral ich, aby sa presťahovali do Belgicka. „Je zaujímavé”, napísal Piotrowski v článku, „že po vydaní Zolovej knihy sa počet pútnikov do Lúrd nezmenšil, ale zdvojnásobil”. Do Lúrd začalo prichádzať čoraz viac lekárov, vedcov, novinárov a ľudí zo sveta kultúry. Mnohí, keď boli svedkami uzdravení, prichádzali znova. Medzi nimi bol aj Zolov priateľ, ateista, spisovateľ Joris Karl Huysmas. Po pobyte v Lurdoch sa stal katolíkom a neskôr vstúpil do kláštora.
 

Aj nositeľ Nobelovej ceny Prof. Alexis Carrel sa v Lurdoch obrátil. Do Lúrd prišiel r. 1903 ako ateista. Keď bol svedkom uzdravenia svojej pacientky zomierajúcej na tuberkulózu pobrušnice, pochopil, že jestvuje aj iný rozmer skutočnosti a jedinou cestou vedúcou k Bohu je nadviazanie osobného vzťahu s ním cez vieru, vytrvalú modlitbu a život podľa zásad evanjelia, Napísal: „Prichádzajme k Bohu s láskou a túžbou, predierajúc sa cez mrak rozumu. Až potom môžeme zakúsiť Božiu lásku…” Carrelovo obrátenie sa nestretlo s pochopením u jeho nadriadených na univerzite v Lyone a z univerzity musel odísť. Neskôr (r. 1912) za svoju vedeckú prácu v New Yorku získal Nobelovu cenu.
 

Kým Carrel „videl v zázraku výzvu na obrátenie, Emil Zola videl Božie divy v Lurdoch, no napriek tomu neuveril”. Pietrowski v tejto súvislosti napísal: „Zázraky sú čitateľnými znameniami len pre ľudí dobrej vôle”. No napokon sa aj Emil Zola obrátil.
 

Niekoľko rokov po jeho návšteve Lúrd (1896) utrpel otvorenú zlomeninu nohy, a pretože rana sa nehojila napriek intenzívnej liečbe, hrozila mu amputácia nohy. Na vigíliu Narodenia Pána mal Zola sen, že je v kostole a pred obrazom Božej Matky s dieťatkom spieva koledu. Keď sa zobudil, zistil, že jeho žena spieva tú istú koledu. Poprosil ju, aby zašla do chrámu a pred obrazom Madonny zapálila sviečku. Ešte v ten deň sa uzdravil. Bol to pre neho, ako napísal Piotrowski, veľký duchovný otras. Zola sa zmieril s Bohom, prijal sviatosti, začal sa pravidelne modliť a pristupovať k sviatostiam. Vo vyhlásení okrem iného potvrdil, že pochopil, že posledných tridsať rokov žil vo veľkom blude. Varoval aj pred hrozbami zo strany slobodomurárov, ktorých učenie dlhý čas vyznával a rozširoval, a tak mnohých priviedol na cestu klamstva a hriechu. Prejavil úprimnú ľútosť a veľkú kajúcnosť za všetko zlo, ktoré napáchal počas svojej predchádzajúcej činnosti. Popretŕhal všetky zväzky, ktoré ho spájali s jeho predchádzajúcou činnosťou a prosil o odpustenie. Obrátil sa aj na pápeža Leva XIII. s prosbou o odpustenie za všetky svoje prejavy a publikácie namierené proti Cirkvi. Útoky voľnomyšlienkarov a nepriateľov Cirkvi proti udalostiam v Lurdoch trvali až do r. 1958.
 

Už stopäťdesiat rokov sa v Lurdoch neustále dejú zázraky: duchovné uzdravenia z hriechu a z nedostatku viery v Boha i telesné uzdravenia z najrozličnejších chorôb. Lurdy sú dôkazom stáleho mimoriadneho Božieho pôsobenia. Nútia zamyslieť sa a vo viere sa otvoriť tajomstvu Božej lásky, napísal autor článku a pokračoval: Na ilustráciu pripomeňme, že v rokoch 1858 - 1914 zaregistrovali v Lurdoch 4 445 zázračných telesných uzdravení a uzdravenia sa dejú naďalej. Všetky prípady sú zaregistrované v Bureau de Constatatione Médicales, ktorý v r. 1947 premenovali na Buerau medical de Notre Dame de Lourdes. Členmi komisie, ktorá skúma zázračné udalosti, sú špecialisti z rozličných oblastí medicíny, ktorí z vedeckého hľadiska skúmajú prípady nevysvetliteľných uzdravení. Cirkev z množstva ľudsky nevysvetliteľných uzdravení oficiálne uznala len niekoľko desiatok. Zázraky, ktoré sa dejú v Lurdoch, sú zvláštnym posolstvom, ktoré Boh smeruje k ľuďom, aby ukázal svoju moc, no tejto Božej reči môžu porozumieť iba ľudia úprimne hľadajúci pravdu, pokorní, otvorení na prijatie tajomstva Boha a ochotní podriadiť mu celý svoj život.
 

Pius XII. povedal: Zázraky v Lurdoch vzbudzujú všeobecný úžas a potvrdzujú, že náboženstvo Katolíckej cirkvi je jediné náboženstvo, ktoré dal ľuďom Boh (Fulgens corona, 8. 9. 1953).
 

Podľa: Milujte sa č. 8: Znamenie Odporu (s. 9 - 12) pripravila X. Duchoňová  
 
O udalostiach v Lurdoch sa viac dočítate v knihách J. M. Cassagnard: Carel a Zola zoči-voči zázraku v Lurdoch (SSV) a Franz Werfel: Pieseň o Bernadette (Lúč).  

Pridané do rubriky články

Cesta dobra - cesta svetla

8.12.2008 Stanislav Lieskovský

Liturgickú spomienku svätej Lucie, panny a mučenice, slávime 13. decembra, približne v polovici adventu. V príprave na slávenie Narodenia Pána je to určitý časový zlom. Počet dní, ktoré nás delia od Vianoc, je čoraz menší. Denného svetla stále ubúda, radosť z čoraz bližšieho sviatku Vianoc rastie. Je tu akoby symbolický boj dobra a zla - svetla a tmy - odohrávajúci sa v čase.
 
Meno Lucia pochádza z latinčiny (lux, lucis - svetlo). Svojím obsahom veľmi dobre vyjadruje svedectvo života kresťanky, ktorú si pod týmto menom pripomíname.
 

Podobne ako narodenie, život a ohlasovanie svätého Jána Krstiteľa boli prípravou na príchod Spasiteľa, tak aj slávenie spomienky Svätej Lucie v adventnom období nám môže pomôcť v príprave na slávnosť Narodenia Pána. Príchod toho, ktorý je svetlom sveta, zvestuje spomienka na jeho nasledovníčku, ktorá je nositeľkou svetla nielen vo svojom mene, ale i životom. A práve tým je príkladom hodným nasledovania pre všetkých kresťanov.
 

Každý z nás, kto bol pokrstený, dostal neoceniteľný dar - život Božej milosti. Stali sme sa Božími deťmi a dedičmi večného života v nebi. V duši sa nám rozžiarilo svetlo, ktoré nás robí účastnými na Božom živote. To nám zaručuje istotu, že sme s Božou pomocou schopní v pozemskom živote zvládnuť akékoľvek prekážky a nakoniec dosiahnuť svoj cieľ - večný život.
 
svätá Lucia
Život a mučenícka smrť svätej Lucie je výzvou pre všetkých kresťanov, aby si uvedomovali a vážili Boží život v duši. Aby ho nevymenili za nijakú inú hodnotu. Zvlášť pre mladých ľudí môže byť príklad tejto svätej mimoriadne blízky. V kvete mladosti radšej obetovala svoj pozemský život, ako by mala odmietnuť a stratiť život v Bohu. Nenechala sa zvábiť a oslepiť hodnotami, ktoré sú pominuteľné. Radšej podstúpila dočasné kruté mučenie, len aby získala večné a nezničiteľné šťastie. Musíme uznať, že sa nechala viesť rozumnými dôvodmi osvietenými vierou, nemohli ju zlomiť ani vyhrážky, ani nestálosť ľudských citov. A tak pomocou živej a žitej viery v Boha - najvyššie dobro - dosiahla najvyššiu odmenu, pravú a večnú radosť neba.
 

Patrí k našej prirodzenosti, že ľudia, zvlášť mladí, pociťujú veľkú túžbu po šťastí, radosti, kráse, priateľstve, láske. Boh sám nám do srdca vložil túžbu po tomto všetkom. A pretože nás nekonečne miluje, určite nám praje, aby sme tieto hodnoty dosiahli. Ponúka nám k tomu svoje rady, poučenia a upozornenia plné neomylnej múdrosti a lásky - Božie prikázania. Kto sa nimi nechá viesť - plní Božiu vôľu - riadi sa tým najmúdrejším návodom na život a určite nebude sklamaný. Vyhne sa mnohým vážnym životným omylom, prekoná všetky prekážky a ako skutočný víťaz dosiahne pravé šťastie. Nebude to však bez boja, niekedy aj veľmi tvrdého.
 

Boj dobra a zla, svetla a temnoty, je prítomný v živote každého človeka. Iba ten, kto má jasný plán svojej životnej cesty, spoľahlivého sprievodcu a dostatok síl, príde do cieľa. Plánom životnej púte pre kresťana je Božia vôľa (zhrnutá v prikázaniach), svetlom sú pravdy viery a posilou sviatosti, ktoré nám Boh udeľuje službou Cirkvi. Kto teda chce ísť cestou dobra - svetla - a dosiahnuť radosť večného života, má k dispozícii všetko, čo potrebuje. Stačí po tom siahnuť a vytrvať v úsilí čo najlepšie to používať počas celého pozemského života.
 

Pozemský život každého z nás teda môže byť zavŕšený úspešným vstupom do večnej radosti Božieho kráľovstva. Každý z nás sa môže stať skutočnou hviezdou: žiarivým svetlom na oslavu Boha, na radosť a povzbudenie našim blížnym a na spásu sebe samým. Nech nám v tom pomáha aj príklad a orodovanie svätej Lucie, ktorej život a morálne víťazstvo boli svetlom nádeje v časoch prenasledovania kresťanov a môžu byť nádejou aj pre nás.
 
S. Lieskovský  

Pridané do rubriky články