Archív časopisu Blumentál November, 2011

Farské oznamy 27. novembra 2011

26.11.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Streda 30. 11. - sv. Ondreja , apoštola, sviatok.

Sobota 3. 12. - sv. Františka Xaverského, kňaza, spom.

 • Začiatok Adventu

Dnešnou nedeľou začíname obdobie Adventu a zároveň nový cirkevný rok. Pri každej sv. omši  požehnávame adventné vence. Po sv. omšiach cez týždeň budeme v tomto období spoločne spievať alebo recitovať Anjel Pána. V modlitbe sv. ruženca sa odporúča uprednostniť radostné tajomstvá.

 • Roráty

Počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

 • Zbierka na Charitu

Dnes sa koná jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za vaše milodary.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  1. 12. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   2. 12. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 3. 12. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Latinské sv. omše

Od 1. decembra 2011 bude bývať každý štvrtok o 18.00 hod. (s výnimkou veľkých sviatkov) sv. omša, resp. jej hlavné časti, v reči latinskej.

 • Basilica minor

Pozývame vás do pútnického chrámu v Marianke v sobotu 3. decembra 2011. Pri sv. omši o 14.00 hod. bude tamojší kostol slávnostne vyhlásený za baziliku na základe dekrétu pápeža Benedikta XVI.

 • Nácvik jasličkovej pobožnosti

Pozývame na stretnutie všetky deti, ktoré by chceli počas Vianoc hrať v jasličkovej scénke alebo koledovať. Prvé stretnutie bude v sobotu 3. decembra o 14.00 hod. na fare na Vazovovej 8.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • Oznam Charity Blumentál

Po dlhšej prestávke opäť obnovujeme doučovanie žiakov základných a študentov stredných škôl z anglického jazyka. Doučovanie bude každý utorok od 16.30 do cca 18.oo hod.  a to v kancelárii Charity na Vazovovej 8. Začína už  v utorok 29. novembra 2011. Doučovanie, ako všetky služby charity, je bezplatné.

 • Ples bratislavských farností

Ďalší ročník PLESU BRATISLAVSKÝCH FARNOSTÍ sa uskutoční 28.1.2012 v Incheba Expo Arene pod záštitou Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa metropolitu. Spoluorganizátormi tejto akcie je aj náš spevácky zbor Béčkari. Radi by sme oslovili potenciálnych partnerov, sponzorov, ale aj vás, ktorí máte chuť a možnosti zapojiť sa do organizácie. Tiež pozývame spevácke zbory k účasti a k naštudovaniu spoločnej skladby. Prihlásiť sa môžete na mailovej adrese plesfarnosti@gmail.com, alebo na telefónnom čísle uvedenom na našej web stránke: www.plesbratislavskychfarnosti.sk.  O spustení predaja vstupeniek, programe a ďalších detailoch vás budeme informovať prostredníctvom oznamov a plagátov priamo v kostoloch, na našej už spomenutej web stránke a nájdete nás aj na facebooku. Prostredníctvom facebooku sa možno zapojiť do súťaže o dve vstupenky.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorý ste sa organizačne, materiálne, svojou účasťou  alebo akoukoľvek formou podieľali na zdarnom priebehu náboženskej súťaže a následnom karnevale detí tento víkend. Zároveň gratulujeme žiakom z našej farnosti za skvelé umiestnenie na 1., 3., 4. a 6. mieste v súťaži náboženských vedomostí.

Taktiež v mene nás kňazov i veriacich vyslovujem ako správca farnosti úprimné poďakovanie Ing. Miriam Zbojanovej za jej horlivú a obetavú službu v kancelárii nášho Farského úradu. Keďže v týchto dňoch začala svoju rehoľnú formáciu ako postulantka, nech ju na na tejto duchovnej ceste neustále sprevádza Božia milosť.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. novembra 2011

20.11.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár
 • Pondelok 21. 11. - Obetovanie Panny Márie, spom.

  Utorok 22. 11. - sv. Cecílie, panny a mučenice, spom.

  Streda 23. 11. - sv. Kolumbána, opáta, ľ. spom.

  Štvrtok 24. 11. - sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spom.

  Piatok 25. 11. - sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľ. spom.

  • Poďakovanie

  V rámci svätomartinskej zbierky ste minulú nedeľu venovali 2187,54 €.

  Okrem toho sme pre potreby farnosti v tomto týždni dostali milodary v sume 100 a 20 €. Za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

  • Požehnanie adventných vencov

  Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

  • Zbierka na Charitu

  Budúcu nedeľu 27. novembra sa uskutoční jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za vaše milodary.

  • Oznam Charity Blumentál

  V  sobotu 26. novembra v pastoračných priestoroch v kostole  u saleziánov na Miletičovej ulici. sa uskutoční súťaž detí z náboženskej výchovy medzi farnosťami. Organizačne túto akciu zastrešuje naša farnosť za pomoci farskej charity Blumentál. Pokračovaním akcie bude tradičný karneval s vyhodnotením najvtipnejšej doma vyrobenej masky. Chceme poprosiť mamičky, žeby pripravili dobroty na občerstvenie a uvítali by sme  tiež sponzorov, ktorí by boli ochotní prispieť cenami do súťaží. Vopred veľká vďaka. Podrobnosti o tejto akcii nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a aj na internetovej stránke charity.

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 13. novembra 2011

  13.11.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

  Utorok 15. 11. - sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

  Štvrtok 17. 11. - sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spom.

  Piatok 18. 11. - Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla

  • Svätomartinská zbierka

  Dnešnú nedeľu sa koná vo všetkých kostoloch Bratislavskej arcidiecézy tradičná svätomartinská zbierka, ktorou chceme prispieť na zakúpenie prístroja pre Detskú fakultnú nemocnicu v Bratislave. Informácie o Svätomartinskej  zbierke a milodaroch z rokov 2009 a 2010 spolu s fotografiami sú zverejnené na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy www.abu-bratislava.sk.

  • Kňazská rekolekcia

  Novembrová rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne sv. omšou o 9.00 hod. v pondelok 14. novembra v kostole kapucínov.

  • Koncert Jany Kocianovej so sprievodným slovom vdp. Jána Sucháňa

  sa uskutoční 19.11.2011 o 16.00 hod. v našom kostole Blumentál. Koncert sprevádza 24-členný orchester Artmusicorchestra. Koncert sa uskutoční pod záštitou Nádácie Emílie a Michala Kováčovcov. Vstupné je 10,- eur. Pre deti do 15 rokov je vstup voľný. Výťažok zo vstupného sa použije na charitatívne ciele uvedenej nadácie. Lístky si možno zakúpiť v predpredaji cez Ticketportal alebo v predsieni kostola po nedeľných sv. omšiach.

  • Sviatok Krista Kráľa

  Budúca nedeľa - sviatok Krista Kráľa je poslednou nedeľou v cirkevnom roku. Sv. omša o 9.00 hod. bude v ten deň v reči latinskej. Po sv. omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského  pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu.  Modlitba Zasvätenia spojená so slávnostnou poklonou bude nasledovať po sv. omši o 16.30 hod.

  • Stretnutia detí

  Pre deti vo veku od 6 do 15 rokov pripravujeme pravidelné stretnutia v skupine pod vedením táborových vedúcich. Budeme sa veľa zabávať, veľa rozprávať, niečo tvoriť no hlavne spolu budeme tráviť príjemný čas. Ak máte záujem, môžete sa zapísať v sakristii. Stretká budú bývať každý druhý pondelok od 16:00 do 18:00 na fare. Prvé stretnutie bude 21.novembra 2011 o 16:00. Tešíme sa na Vás!

  • Vychádzka pre deti

  Pozývame všetky deti farnosti stráviť s nami ďalšie sobotné popoludnie. Stretneme sa v sobotu 19. novembra o 13.00 na fare. Treba sa teplo obliecť, pôjdeme na vychádzku do okolia. Na programe je zábava, hry, pátranie.

  • Ples bratislavských farností

  Pripravuje sa ďalší ročník PLESU BRATISLAVSKÝCH FARNOSTÍ, ktorý sa uskutoční 28.1.2012 v Incheba Expo Arene pod záštitou Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa metropolitu. Spoluorganizátormi tejto akcie je aj náš spevácky zbor Béčkari. Radi by sme oslovili potenciálnych partnerov, sponzorov, ale aj vás, ktorí máte chuť a možnosti zapojiť sa do organizácie. Tiež pozývame spevácke zbory k účasti a k naštudovaniu spoločnej skladby. Prihlásiť sa môžete na mailovej adrese plesfarnosti@gmail.com, alebo na telefónnom čísle uvedenom na našej web stránke: www.plesbratislavskychfarnosti.sk.  O spustení predaja vstupeniek, programe a ďalších detailoch vás budeme informovať prostredníctvom oznamov a plagátov priamo v kostoloch, na našej už spomenutej web stránke a nájdete nás aj na facebooku.

  • Oznam Charity Blumentál

  Akcia pre deti: Aj v tomto roku sa uskutoční súťaž detí z náboženskej výchovy medzi farnosťami. Organizačne túto akciu zastrešuje práve naša farnosť prostredníctvom Charity Blumentál. Akcia sa uskutoční 26. novembra  v pastoračných priestoroch u Saleziánov na Miletičovej ul. Po súťaži bude nasledovať karneval s vyhodnotením najvtipnejšej doma vyrobenej masky. Uvítame  sponzorov, ktorí by boli ochotní prispieť cenami do súťaží a taktiež pomoc mamičiek, ktoré by priniesli dobroty na občerstvenie. Viac informácii nájdete včas vo farskej výveske, výveske  charity v predsieni kostola a aj na internetovej stránke charity.

  Prosba: Už dávnejšie sme si adoptovali ako farnosť v rámci adopcie na diaľku dievčatko Teresiu Wathanji z Kene. Dievčatku každoročne posielame prostredníctvom O.Z. Dobrota sv. Alžbety na účet sumu 540 eur, z ktorého je financované pre ňu školné a všetky ostatné školské potreby. V minulom roku  aj vďaka dvom dobrodincom sme mali finančné prostriedky na úhradu školného v roku 2010 zabezpečené a tiež sme mohli poslať v marci tohto roka školné pre rok 2011. Na účte, ktorý sme v rámci našej charity na tento účel vyhradili, nám už zostala len suma 230 eur. V zmysle zmluvy bude treba uhradiť v marci 2012 sumu na ďalšie obdobie. Veríme, že sa nám podarí chýbajúce prostriedky získať.  Všetci dobrodinci, ktorí sú ochotní prispieť na tento účel, môžu poslať svoj milodar s uvedením variabilného symbolu 115 (resp. do účelu uvedú slovo Keňa) na číslo účtu (0011487467/0900) , ktorý je uvedený aj vo výveske charity v predsieni kostola.

  • Evanjelizačné pásmo

  V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež chceme ponúknuť mladým našej arcidiecézy evanjelizačné pásmo GODZONE, ktoré bude v Bratislave 17.11.2011  vo švrtok od  18.00 do 20.30 hod. v UPC v Mlynskej doline. Pozývame všetkých mladých, ale osobitne birmovancov. Bližšie informácie sú na  www.godzone.sk

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 6. novembra 2011

  6.11.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

  Streda 9. 11. - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

  Štvrtok 10. 11. - sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

  Piatok 11. 11. - sv. Martin z Tours, biskupa, hl. patróna Bratislavskej arcidiecézy, sviatok

  Sobota 12. 11. - sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spom.

  • Zápis omšových úmyslov

  Omšové úmysly na mesiac december  sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v pondelok 7. novembra od 16.00 hod.

  • Svätomartinské tríduum a svätomartinská zbierka

  Bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vás pozýva na slávenie svätomartinského trojdnia, pri ktorom si uctíme patróna našej arcidiecézy, svätého Martina. Sväté omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave budú v piatok 11.11. a v sobotu 12.11. o 18.00 hodine a v nedeľu 13.11. o 10.30 hodine. Témou tohtoročného svätomartinského trojdnia je Svätý Martin - posol uzdravujúcej lásky.

  Pri tejto príležitosti sa bude v nedeľu, 13. novembra konať vo všetkých kostoloch Bratislavskej arcidiecézy tradičná svätomartinská zbierka, ktorou chceme prispieť na zakúpenie prístroja pre Detskú fakultnú nemocnicu v Bratislave.

  • Koncert Lúčnica

  V sobotu 12. novembra o 16.00 hod. vás pozývame do nášho chrámu na vystúpenie speváckeho zboru Lúčnica. Premiérový koncert je venovaný výročiam hudobných skladateľov Zdenka Mikulu, Jána Cikkera, Antonína  Dvořáka a Franza Liszta.  Vstupné je 5 €.

  • Koncert Jany Kocianovej so sprievodným slovom Jána Sucháňa

  sa uskutoční 19.11.2011 o 16.00 hod. v našom kostole Blumentál. Koncert sprevádza 24-členný orchester Artmusicorchestra. Koncert sa uskutoční pod záštitou Nádácie Emílie a Michala Kováčovcov. Vstupné je 10,- eur. Pre deti do 15 rokov je vstup voľný. Výťažok zo vstupného sa použije na charitatívne ciele uvedenej nadácie. Lístky si možno zakúpiť v predpredaji cez Ticketportal alebo v predsieni kostola po nedeľných sv. omšiach.

  • Stretnutia detí

  Pre deti vo veku od 6 do 15 rokov pripravujeme pravidelné stretnutia v skupine pod vedením táborových vedúcich. Budeme sa veľa zabávať, veľa rozprávať, niečo tvoriť no hlavne spolu budeme tráviť príjemný čas. Ak máte záujem, môžete sa zapísať v sakristii. Stretká budú bývať každý druhý pondelok od 16:00 do 18:00 na fare. Prvé stretnutie bude 21.novembra 2011 o 16:00. Tešíme sa na Vás!

  • Vychádzka pre deti

  Pozývame všetky deti farnosti stráviť s nami ďalšie sobotné popoludnie. Stretneme sa v sobotu 19. novembra o 13.00 na fare. Treba sa teplo obliecť, pôjdeme na vychádzku do okolia. Na programe je zábava, hry, pátranie. Tešíme sa na vás.

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Blumentál 2011 číslo 11

  1.11.2011 redakcia časopisu

  Ročník XXII Číslo 11 – November 2011
  Časopis Blumentál november 2011

  Pridané do rubriky blumentál