Archív časopisu Blumentál Júl, 2014

Farské oznamy 27. júla 2014

26.7.2014

 • Liturgický kalendár

Utorok  29. 7. - sv. Marty, spom.

Streda 30. 7.  -  sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Štvrtok 31. 7.  -  sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spom.

Piatok 1. 8. - sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

 • Príprava na jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie

Sedem piatkov pred sviatkom Sedembolestnej P. Márie   bude v našom blumentálskom kostole sv. omša o 16.30 venovaná myšlienke jednotlivých bolestí Panny Márie. Sv. omši bude vždy predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45. Prvú zo série sv. omší k Sedembolestnej budeme sláviť  už  tento piatok 1. augusta. Témou bude „Simeonova predpoveď v chráme” . Hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom bude pomocný o. biskup našej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko. Všetkých Vás srdečne pozývame.

 • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci   1. 8. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 2. 8. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Porciunkula

V sobotu 2. augusta  možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné tzv. porciunkulové odpustky. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba zachovať tri obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie,  modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva) a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

 • Farská knižnica

Farská knižnica bude v auguste z dôvodu prázdnin zatvorená. Tešíme sa na vás opäť v septembri.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  27. júla po sv. omšiach nasleduje zbierka pre potreby farnosti za účelom uhradenia nákladov spojených s výmenou strešnej krytiny na centrálnej časti budovy fary. Celkové náklady v sume 19.459,82 Eur zahŕňajú okrem iného aj odstránenie eternitu, nové latovanie a novú škridlovú krytinu, dodatočné lešenie a vymurovanie komínov. Práce boli úspešne zavŕšené pred 2 týždňami v súlade so zmluvou o dielo. Za vaše príspevky na tento projekt v dnešnej zbierke ako aj v predošlých zbierkach vám vyjadrujeme vrelú vďačnosť.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné  Pán Boh odmeň! za individuálny dar v sume 500 Eur, venovaný našej farnosti na obnovu farskej strechy a taktiež za milodary v celkovej sume 85 Eur, obetované v tomto a v predošlom týždni pre potreby našej farnosti a kostola.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. júla 2014

19.7.2014

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 21.7.: sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi

Utorok,  22.7.: sv. Márie Magdalény, spom.

Streda, 23. 7.: sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Štvrtok, 24.7.: sv. Šarbela Makhlufa,  kňaza, ľ.sp.

Piatok, 25. 7.: sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Sobota, 26. 7.: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny  Márie, spom.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  27. júla bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom uhradenia nákladov spojených s výmenou strešnej krytiny na centrálnej časti budovy fary. Celkové náklady v sume 19.459,82 Eur zahŕňajú okrem iného aj odstránenie eternitu, nové latovanie a novú škridlovú krytinu, dodatočné lešenie a vymurovanie komínov. Práce boli úspešne zavŕšené minulý týždeň v súlade so zmluvou o dielo. Za vaše príspevky v tejto zbierke aj v predošlých zbierkach vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. júla 2014

19.7.2014

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 14.7.: sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľ. spom.

Utorok, 15.7.: sv. Bonaventúru, , biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Streda, 16.7.:  Panny Márie Karmelskej, ľ.sp.

Štvrtok, 17.7.: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spom.

 • Národná púť do Šaštína

Vyvrcholením Jubilea Sedembolestnej Panne Márii bude Národná púť v  Šaštíne a slávenie pontifikálnej sv. omše o 10.30 v pondelok 15. septembra 2014. Už vopred Vás všetkých pozývame na túto púť a zároveň aj na základe odporúčaní Arcibiskupského úradu Vám už teraz avízujeme zmenu dopoludňajšieho bohoslužobného poriadku v  ten deň v bratislavských farnostiach, čiže aj v našom blumentálskom kostole. Viac aktuálnych informácií Vám včas oznámime.

Zároveň našich mladých pozývame na program, zvlášť určený práve im. Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína s otcom biskupom Jozefom Haľkom, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. a 13. septembra. V Šaštíne bude 13. a 14. septembra diecézne stretnutie mladých známe ako Cliptime. Celoslovenský mládežnícky večer s názvom 7BOLESTNÁ je naplánovaný v Šaštíne na 14. septembra. Všetkých mladých srdečne pozývame na tieto podujatia. Bližšie informácie sú na plagáte a tiež na internetových stránkach mladezba.sk a cliptime.sk. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať už teraz za zvýhodnených podmienok.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6. júla 2014

19.7.2014

 • Liturgický kalendár

Piatok, 11.7.: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

 • Letný bohoslužobný poriadok

Pripomíname, že v období letných prázdnin sú sv. omše vo všedné dni  o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva v nezmenenom čase.

· Fatimský ruženec

Namiesto  prvej soboty, keď sme slávili sviatok našich vierozvestov, sa bude konať modlitba fatimského sv. ruženca v túto sobotu 12. júla, po druhej rannej sv. omši.

 • Poďakovanie

Zbierke na dobročinné diela Svätého Otca („Obulus”) ste prispeli sumou 1365,07 €. Za Vaše milodary vyjadrujeme úprimné  „Pán Boh odmeň!”

 • Časopis Blumentál

Vyšlo júlové číslo nášho farského časopisu. Vašej pozornosti odporúčame myšlienky v úvodníku, hodnotiace súčasné dianie vo svete z pohľadu duchovného a historického.

Zároveň sa ospravedlňujeme za niektoré zmätočné informácie v oznamoch na poslednej strane, o to viac, že podklady k oznamom, ktoré sme zaslali z farského úradu na spracovanie do tlače,  boli uvedené správne.

Utorok, 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2014 číslo 7

1.7.2014 redakcia časopisu

Ročník XXV Číslo 7 – Júl 2014

<a href=”http://www.blumental.sk/casopis/rok_2014/Blumental-07-2014.pdf”>Časopis Blumentál - júl 2014</a>

Pridané do rubriky blumentál