Archív časopisu Blumentál Február, 2015

Farské oznamy 1. marca 2015

28.2.2015

· Štúdium teológie

Záujemcom o štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Denné 6-ročné magisterské štúdium je určené pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášku treba podať do konca marca. Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk. Naši otcovia biskupi prosia farnosti, spoločenstvá a rodiny o vrúcne modlitby za nové duchovné povolania.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše príspevky v jarnej zbierke na Slovenskú katolícku charitu v sume 1733,62 Eur  a taktiež za individuálny dar pre našu farnosť v sume 40 Eur.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac apríl sa budú zapisovať v pondelok 2. marca od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8.

· Pozvánka na zhromaždenie

V uplynulom období sa na Blízkom východe udiali mnohé násilné udalosti namierené proti kresťanom.  Z tohto dôvodu sa v utorok 3. marca o 17.00 hod. uskutoční na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom v Bratislave zhromaždenie na podporu kresťanov prenasledovaných vo svete. Odporúča sa prísť v oranžovej veste, či oblečení a so sviečkou v ruke.

 • Lectio divina

V stredu 4. marca o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie metódou lectio divina s názvom “Otec jedinečný v láske”. Pozývame vás uvažovať nad podobenstvom Pána Ježiša o márnotratnom synovi s naším o. arcibiskupom.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci budeme spovedať  ako obvykle.

Prvá sobota v mesiaci - po rannej sv. omši bude nasledovať modlitba fatimského ruženca.

 • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola. Prosíme neodkladať túto možnosť duchovnej služby až na záver veľkopôstneho času.

· Vikvetfest

Pozývame všetkých mladých na Vikvetfest - arcidiecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi, ktoré sa uskutoční v Bratislave na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015. Viac informácii nájdete na  plagáte vo výveske a stránke www.mladezba.sk.

· Časopis Blumentál

Vyšlo marcové pôstne číslo časopisu Blumentál.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. februára 2015

21.2.2015

 • Zbierka na Charitu

Dnes - na prvú pôstnu nedeľu, sa pri všetkých sv. omšiach koná celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu.

Slovenská katolícka charita pripravila na tohtoročný pôst 4. ročník zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Výťažok zbierky bude použitý na pomoc chudobným deťom a rodinám v subsaharskej Afrike. Bližšie informácie sú dostupné na stránke www.charita.sk. Krabičky si môžete vyzdvihnúť  vzadu v kostole.

 • Krížová cesta

V pôstnom období  budeme konať pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

Naši otcovia biskupi pozývajú na modlitbu krížovej cesty do Katedrály sv. Martina každý pôstny piatok o 20.00 hod.

 • Poďakovanie

V utorok 17. februára 2015 sa na Arcibiskupskom úrade v Bratislave uskutočnilo odovzdanie výťažku Svätomartinskej dobročinnej zbierky z roku 2014, ktorá bola určená základným a materským školám pre žiakov so sluchovým postihnutím. Veriaci našej arcidiecézy darovali na tento účel spolu 74.307,82 €. Riaditelia ôsmich škôl prevzali od nášho otca arcibiskupa dar vo výške 9.500,-€. Touto cestou chce otec arcibiskup Stanislav Zvolenský vyjadriť veľkú a úprimnú vďaku všetkým darcom.

 • Kántry

Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 • Pôstna polievka

V piatok 27. februára od 12.00 do 14.00 hod. bude v jedálni u Milosrdných bratov v Bratislave prebiehať podujatie s názvom Piatok: Pôstna polievka. Namiesto bežného obeda budú naši otcovia biskupi vydávať pôstnu polievku. Ušetrené prostriedky budú zozbierané ako podpora pre mnohodetné rodiny v núdzi. Všetkých srdečne pozývame prísť na pôstnu polievku a podporiť dobrú vec. (Bližšie informácie sú na plagáte a na stránke piatok.kbs.sk.)

 • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola. Prosíme neodkladať túto možnosť duchovnej služby až na záver veľkopôstneho času.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. februára 2015

14.2.2015

 • Liturgický kalendár

Utorok 17. 2. - Siedmych sv. zakladateľov rehole služobníkov Panny Márie, ľ. spom.

Streda  18. 2. - Popolcová streda

 • Fašiangové posedenie

Srdečne Vás pozývame dnešnú nedeľu na tradičné fašiangové posedenie od 15.oo hod. v seminárnej miestnosti na Vazovovej 8. Veríme, že gazdinky nesklamú a opäť potešia fašiangovými šiškami a inými dobrotami. Všetci ste vítaní a srdečne pozvaní.

 • Zmierna poklona

V utorok 17. februára  na záver fašiangov Vás pozývame od 17.15 hod. do 17.50 hod. na zmiernu poklonu v našom chráme pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

 • Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi a začiatkom veľkopôstneho obdobia.  Sv. omše budú  18. februára ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 hod. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň nie je dovolené nahradiť zdržiavanie sa od mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

 • Krížová cesta

V pôstnom období  budeme konať pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Každý, kto sa zúčastní tejto modlitby  alebo pobožnosti Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V pôstnom období  sa pri modlitbe sv. ruženca zameriavame na bolestné tajomstvá.

· Termín birmovky

Oznamujeme našim birmovancom, ich rodičom a birmovným rodičom, že Arcibiskupský úrad v Bratislave určil termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti na sobotu 30. mája 2015 o 10.00 hod.

 • Zbierka na Charitu

Na budúcu nedeľu - prvú pôstnu, sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za Vaše príspevky v zbierke pre našu farnosť  v celkovej sume 2376,- €. Tieto peniaze použijeme na výmenu zvyšnej časti strešnej krytiny na budove fary -  v priestore nad kaplánskymi bytmi. Doterajšiu, poveternostnými vplyvmi narušenú plechovú krytinu vymeníme za kvalitnejší pozinkovaný plech. Chceme poďakovať za Vašu ochotu byť nápomocní aj v tomto projekte.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. februára 2015

9.2.2015

 • Liturgický kalendár

Utorok 10. 2. - sv. Školastiky, panny, spom.

Streda 11. 2. - Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľ. spom.

Sobota 14. 2. -  sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy, ľ. spom.

 • Zbierka pre potreby farnosti

V dnešnú nedeľu  (8.2.) bude po sv. omšiach  zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny zvyšnej časti strešnej krytiny na budove fary. Doterajšiu, poveternostnými vplyvmi narušenú plechovú krytinu vymeníme za kvalitnejší pozinkovaný plech. Na základe ponúk, ktoré už onedlho dostaneme, by sme chceli realizovať práce v poveľkonočnom období.  Vopred chceme poďakovať za vašu ochotu byť nápomocní aj v tomto projekte tak, ako tomu bolo v minulosti.

 • Svetový deň modlitby a boja proti obchodovaniu sľuďmi

Na základe podnetu od generálnych rehoľných predstavených Svätý Otec František vyhlásil 8. február 2015 za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Slovenská katolícka charita pozýva na modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi, ktoré sa uskutoční dnešnú nedeľu (8.2.) v jezuitskom kostole v Bratislave o 19.00 hod. (po skončení sv. omše o 18.00 hod.) a bude sprevádzané spevmi z Taizé.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 9. februára sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ul.

 • Pomazanie chorých

stredu 11. februára v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú  a Svetový deň chorých, bude v našom chráme sv. omša o 16.30 hod. spojená s výročným udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí    a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a predveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti.

V duchu vzájomnej solidarity a pozornosti k našim chorým a trpiacim blížnym Vás pozývame na sv. omšu, ktorú budú v tento deň o 18.00 hod. v kostole sestier alžbetínok v Bratislave sláviť naši otcovia biskupi. Osobitne sú pozvaní lekári, lekárky, zdravotné sestry, ošetrovatelia, všetci zdravotnícki pracovníci i tí, ktorí sa doma starajú o chorých.

 • Charita Blumentál

Pozvánka na fašiangové posedenie: V nedeľu 15. februára Vás pozývame  na tradičné fašiangové posedenie, ktoré sa uskutoční v seminárnej miestnosti farského úradu od 15.oo hod.  Veríme, že naše gazdinky opäť prispejú k dobrej pohode výbornými šiškami a koláčikmi. Vopred úprimná vďaka.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za individuálne milodary pre našu farnosť  v sume 50,- € v hotovosti a 1500,- €, ktorý bol prevedený na náš farský účet .

 • Biblická výstava

Pozývame vás na unikátnu výstavu Biblia na cestách, ktorá je v Slovenskej Pedagogickej knižnici na Hálovej 6. Môžete si tam pozrieť Bibliu  vyzdobenú maľbami Salvádora Daliho, stredoveký pergamenový zvitok, vodeodolnú Bibliu pre vojakov, Bibliu písanú švabachom, Biblie v rôznych jazykoch, ručne prepísanú skautskú Bibliu a mnohé ďalšie.  Bližšie o výstave si môžete prečítať vo výveske.

· Štúdium teológie

Záujemcom o štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Denné 6-ročné magisterské štúdium je určené pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášku treba podať do konca marca. Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk. Naši otcovia biskupi prosia o vrúcne modlitby za nové duchovné povolania.

 • České katolícke periodiká

Našim veriacim oznamujeme, že  český Katolický týdeník a časopis Světlo zvýšili cenu na  60 centov / ks.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2015 číslo 2

1.2.2015 redakcia časopisu

Ročník XXVI Číslo 2 – Február 2015

Časopis Blumentál - február 2015

Pridané do rubriky blumentál