Archív časopisu Blumentál Október, 2010

Farské oznamy 24. októbra 2010

24.10.2010 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Štvrtok 28. 10. - Výročie posviacky blumentálskeho chrámu - sviatok sv. apoštolov sv. Šimona a Júdu

 • Blumentálske farské misie - poďakovanie

Vyjadrujeme veľkú vďačnosť našim otcom misionárom z rehole verbistov P. Pavlovi Krutákovi, P. Jánovi Kušnírovi, P. Rastislavovi Kršákovi a P. Marekovi Vaňušovi za ich pôsobenie v našej farnosti počas misijných dní. Nech ich Pán naďalej sprevádza svojím Duchom. Poďakovanie patrí aj vám - farníkom za veľkú účasť na bohoslužbách a ďalších sprievodných akciách počas misií.

 • Misijná nedeľa - poďakovanie za zbierku

Na zbierku pre svetové misie ste minulú nedeľu prispeli sumou 2838,76 €. Vyslovujeme vám za vaše príspevky úprimné Pán Boh odmeň!

 • Výročie posviacky chrámu

Dnešnú nedeľu o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou. Zároveň je dnes po sv. omšiach zbierka pre misijnú rehoľu verbistov, ktorej členovia v tomto týždni konali misie v našej farnosti.

Vo štvrtok 28. októbra bude slávnostná sv. omša o 16.30 hod. pri príležitosti výročia posviacky nášho chrámu. V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

 • Sv. omše o 18.00 hod.

Nakoľko naša farnosť dostala ďalšieho pána kaplána, od 25. októbra budú sv. omše o 18.00 každý deň v týždni.

 • Prechod na zimný čas

Budúci víkend prechádzame na zimný čas. Nezabudnite si v sobotu 30. októbra večer posunúť čas o 1 hodinu dozadu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17. októbra 2010

17.10.2010 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 18. 10. - sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

 • Blumentálske farské misie

Slávením sobotnej večernej sv. omše sme začali druhú etapu celobratislavských misií na úrovni farnosti. V našom blumentálskom kostole misie vedú kňazi z rehole verbistov: P. Ján Kušnír, P. Rastislav Kršák, P. Pavol Kruták a P. Marek Vaňuš. Podrobný program misií nájdete na výveskách pred kostolom, vo farskom časopise a na našej webovej stránke www.blumental.sk. Pripomínam, že súčasťou misijného programu je aj projekcia s misijnou pobožnosťou, naplánovaná na túto Misijnú nedeľu o 15.00 hod. Misie v našej farnosti budú zavŕšené sv. omšou budúcu nedeľu 24. októbra o 12.00 hod., pri ktorej bude požehnaný misijný kríž. V ten deň bude v katedrálnom Dóme sv. Martina slávnostná bohoslužba o 15.00 hod. na záver celobratislavských misií. Pri všetkých sv. omšiach, ktoré budú sláviť pátri misionári v našej farnosti, budete mať možnosť pristúpiť k sv. spovedi a taktiež v termínoch, ktoré sú uvedené v programe farských misií.

 • Misijná nedeľa

Dnešnou misijnou nedeľou 17. októbra si pripomíname dôležitosť svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich modlitbách ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa dnes koná po sv. omšiach.

 • Výročie posviacky chrámu

Budúcu nedeľu 24. 10. 2010 o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou. Zároveň bude pri sv. omšiach budúcu nedeľu zbierka pre misijnú rehoľu vebistov, ktorej členovia konajú misie v našej farnosti.

 • Sv. omše o 18.00

Nakoľko naša farnosť dostala ďalšieho kaplána, od 25. októbra budú sv. omše o 18.00 každý deň v týždni.

 • Modlitba sv. ruženca počas misií

Počas konania farských misií vzhľadom na program sv. omší a následných misijných kázní začne spoločná modlitba sv. ruženca o 16.00 hod. pred večernou sv. omšou.

 • Poďakovanie

V zbierke BOJ PROTI HLADU na pomoc pre Haiti sa v našej farnosti vyzbieralo 2275,06 eur. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.

 • Šarkaniáda

Pozývame deti a mladé rodiny na šarkaniádu v sobotu 23. 10. Stretneme sa pred kostolom o 14.30 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10. októbra 2010

10.10.2010 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Štvrtok 14. 10. - sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka, ľub. spom.

Piatok 15. 10. - sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

 • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo sv. ruženca vám ponúka možnosť prihlásiť sa do ružencovej ruže na jeden desiatok sv. ruženca. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek po sv. omšiach v predsieni kostola.

 • Ustanovenie nového kaplána

Za nového kaplána v našej farnosti je ustanovený dp. Pavol Mikula, ktorý začne svoju službu v našom farskom spoločenstve v stredu 13. októbra pri večernej sv. omši o 16.30 hod. Sprevádzajme jeho pôsobenie v Blumentáli svojimi modlitbami.

 • Príprava ku sviatostiam

Všetci prihlásení kandidáti na prijatie sviatostí budú mať ďalšie stretnutie v pondelok 11. októbra o 19,30 hod. na fare Blumentál (Vazovova 8).

 • Príprava na birmovku

Birmovanci - deviataci a stredoškoláci - ktorí sa prihlásili na prípravu v našej farnosti Blumentál, sú pozvaní na svätú omšu pre birmovancov v PIATOK 15.10.2010 o 18,00 hod. Po svätej omši bude prvé - organizačné - stretnutie s pánom kaplánom.

 • Bratislavské misie

Dnes začínajú celobratislavské misie, na ktoré Vás srdečne pozývame. V rámci Mestských misií od pondelka 11. októbra, do piatku 15. októbra, bude prebiehať program na Hlavnom námestí, na Tyršovom nábreží program pre teenagerov a v Klariskách výstava sakrálnych umelcov spolu s každodenným večerným kultúrnym programom. Dnešné predstavenie Hviezdoslav začína o 17.00 nie o 19.00., ako je chybne uvedené v bulletinoch.

V piatok, 15. októbra o 17.00 bude o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský slúžiť sv. omšu v Katedrále sv. Martina, počas ktorej vyšle jednotlivé rehoľné misijné tímy do 22. bratislavských farností.

V sobotu, 16. októbra doobeda, sa uskutoční Beh s nádejou po uliciach Starého mesta. Behu sa môžu zúčastniť všetky vekové kategórie a aj netrénovaní bežci.

Viac informácií o ďalších programoch nájdete v bulletinoch pri vstupe do kostola, na plagátoch, ako aj na web stránke www.misieba.sk.

 • Blumentálske farské misie

V druhej etape celobratislavských misií budú misie pokračovať vo farnostiach. V našom blumentálskom kostole budú misie viesť kňazi z rehole verbistov: P. Ján Kušnír, P. Rastislav Kršák, P. Pavol Kruták a P. Marek Vaňuš. Naše farské misie začnú sv. omšou v sobotu 16. 10. o 18.00 hod. Podrobný program nájdete na výveskách pred kostolom, vo farskom časopise a na našej webovej stránke www.blumental.sk - Program misií vo farnosti Blumentál - Bratislava od 16.10. do 24.10.2010.

 • Misijná nedeľa

Budúcu nedeľu 17. októbra si pripomenieme dôležitosť svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich modlitbách ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa v ten deň bude konať po sv. omšiach.

Pridané do rubriky farské oznamy

Program misií vo farnosti Blumentál - Bratislava od 16.10. do 24.10.2010

10.10.2010

Program misií vo farnosti Blumentál - Bratislava

od 16.10. do 24.10.2010

Sobota

18.00 Sv. omša a začiatok misií

Nedeľa

6.00

7.30

9.00

10.30

12.00

15.00

16.30

19.00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou (pre deti)

Sv. omša s misijnou kázňou

Misijná pobožnosť + beseda s misionármi + projekcia

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

Pondelok

6.30

16.30

18.00

Sv. omša. Po sv. omši misijná kázeň

Sv. omša s misijnou kázňou

Katechéza pre ženy

„Hriech človeka a jeho spása v

Ježišovi Kristovi”

„Obrátenie - návrat do domu

milujúceho Otca.”

Utorok

6.30

16.30

18.00

Sv. omša. Po sv. omši misijná kázeň

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou pre mladých

„Sviatosť zmierenia.”

„Odpustenie v živote človeka”

Streda

6.30

16.30

18.00

Sv. omša. Po sv. omši misijná kázeň

Sv. omša s misijnou kázňou

Katechéza pre mužov

„Ježiš - Spasiteľ.”

„Viera.”

Štvrtok

6.30

16.30

Sv. omša. Po sv. omši misijná kázeň

Eucharistická slávnosť s adoráciou

„Cirkev.”

„Eucharistia.”

Piatok 6.30

16.30

18.00

20.30

Sv. omša. Po sv. omši misijná kázeň

Sv. omša + udelenie sviat. pomazania chorých

Sv. omša pre deti a adolescentných

Krížová cesta z katedrály

„Modlitba.”

„Utrpenie.”

Sobota 6.30

15.00

Sv. omša s misijnou kázňou

Stretnutie s mládežou v katedrále

„Panna Mária.”

18.00 Sv. omša s misijnou kázňou a obnovou manželských sľubov

„Poslanie rodiny.”

Nedeľa 6.00

7.30

9.00

10.30

12.00

15.00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou pre deti

Sv. omša s misijnou kázňou a posvätením misijného kríža

Sv. omša - záver misií v katedrále

Sviatosť zmierenia

mládež

ženy

muži

deti

utorok

streda

štvrtok

piatok

od 15.00

od 6.00 do 10.00 a od 15.00

od 6.00 do 10.00 a od 15.00

od 15.00

Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie.

Váš duchovný otec a pátri misionári

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3. októbra 2010

3.10.2010 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 4. 10. - sv. Františka z Assissi, spom.

Streda 6. 10. - sv. Bruna, kňaza, spom.

Štvrtok 7. 10. - Ružencovej Panny Márie, spom.

 • Akcia Boj proti hladu

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa naša farnosť zapojí do celoslovenskej zbierky BOJ PROTI HLADU na pomoc hladujúcim na Haiti. Zbierka sa koná dnes po sv. omšiach. Pred kostolom si môžete za dobrovoľný príspevok kúpiť medovníkové srdiečko.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 4. októbra sv. omšou o 9.00 hod. v kostole saleziánov na Trnávke.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac november sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v pondelok 4. októbra o 16.00 hod.

 • Lectio divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu, 6. októbra, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (Lectio Divina) s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: Stojím pri dverách a klopem.

 • Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 7. 10. je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa posv. ruženec modlíme s kňazom vo všedné dni ráno po skončení sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou. V pondelok, utorok a stredu po večernej sv. omši a vo štvrtok po druhej rannej sv. omši budeme počas modlitby sv. ruženca premietať na plátno obrazy približujúce ružencové tajomstvá.

 • Príprava ku sviatostiam

Všetci prihlásení kandidáti na prijatie sviatostí sú pozvaní na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  7. októbra o 19,00 hod. na fare Blumentál (Vazovova 8).

 • Príprava na birmovku

Žiakom 9. roč. ZŠ a starším pripomíname, že prihlásiť sa na sviatosť birmovania možno v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín najneskôr do 13. októbra.

 • Pútnik svätovojtešský

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský a podielovú knihu v predajni SSV Bratislava.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo októbrové číslo nášho farského časopisu Blumentál. Do pozornosti odporúčame zvlášť rozhovor s našim kaplánom dp. Zdenkom Tkáčikom a program našich farských misií.

 • Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: V rámci klubových stretnutí pozývame záujemcov v dnešnú nedeľu 3. októbra do katedrálneho Dómu sv. Martina, kde bude vystavená zrenovovaná a pozlátená replika uhorskej koruny, dočasne zložená z vrcholu chrámovej veže. Súčasťou výstavy je aj expozícia dokumentov nájdených v korune. Zraz je pred Dómom sv. Martina o 14.15 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2010 číslo 10

1.10.2010 redakcia časopisu

Ročník XXI Číslo 10 – Október 2010
Časopis Blumentál október 2010

Pridané do rubriky blumentál