Sviatosť krstu

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť.

Obvykle sa krst vysluhuje v kostole, do ktorého farnosti dieťa patrí. Ak si prajete krst v našej farnosti, ale nebývate na území dekanátov Bratislava - stred, Bratislava - juh a Bratislava - sever, je potrebné priniesť Licenciu ku krstu od vášho miestneho pána farára z farnosti, kde bývate.

O krst môžu požiadať rodičia (aspoň jeden) počas úradných hodín v kancelárii farského úradu. Treba so sebou priniesť rodný list dieťaťa a informácie o krstných rodičoch (môže byť aj jeden).

V našej farnosti vysluhujeme sviatosť krstu po dohode s rodičmi v kostole v sobotu o 10.30 hod. (mimo sv. omše).

Predkrstné poučenie (stretnutie s rodičmi a krstnými rodičmi) bude dohodnutné individuálne, pri požiadaní o vyslúženie sviatosti krstu.

Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, treba:

  • => o udelenie sviatosti krstu musí požiadať vždy aspoň jeden z rodičov dieťaťa
  • => aby bola nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve. Ak taká nádej chýba, má sa krst odložiť.

Aby dospelý (alebo dieťa nad 14 rokov) mohol byť pokrstený, treba:

  • aby prejavil vôľu prijať krst
  • aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery
  • aby sa dostatočnou prípravou (katechumenátom) osvedčil v kresťanskom živote.

Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné:

  • aby bol katolík, pobirmovaný, a aby viedol aktívny život viery (napr.: je ženatý a uzavrel manželstvo v kostole alebo je slobodný a nežije v konkubináte)

Krstní rodičia majú byť pre dieťa veľkým vzorom vo viere. Ak sú manželia, majú byť cirkevne sobášení.

Rodičia, krstní rodičia i ostatní členovia rodiny, ak môžu, bolo by veľmi dobré, aby pristúpili pred krstom k sviatosti zmierenia, aby počas krstu dieťaťa oni sami boli v milosti posväcujúcej.
.
.

Postup pri vybavovaní krstného listu