Sviatosť krstu

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť.

Obvykle sa krst vysluhuje v kostole, do ktorého farnosti dieťa patrí (Can 857, §2 CIC). Ak si prajete krst v našej farnosti, ale nebývate na území dekanátov Bratislava - stred, Bratislava - juh a Bratislava - sever, je potrebné priniesť Licenciu ku krstu od vášho miestneho pána farára z farnosti, kde bývate (Can 862 CIC).

p

Krst dieťaťa

O krst má požiadať rodič dieťaťa (Can 868, §1 CIC) počas úradných hodín v kancelárii farského úradu. Treba so sebou priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Aby mohlo byť dieťa dovolene pokrstené, treba aby bola nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve. (Rodičia boli sobášení v kostole, navštevujú nedeľné bohoslužby a denne sa modlia). Ak taká nádej chýba, ručia spomenutými vlastnosťami krstní rodičia, ak nie, má sa krst odložiť (Can 868, §2 CIC).

p

Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné aby zavŕšil 16 rok života (Can 874, §2 CIC), bol katolík, pobirmovaný, a aby viedol aktívny život viery (navštevuje nedeľné bohoslužby a denne sa modlí, ak je ženatý/vydatá - uzavrel/uzavrela manželstvo v kostole, alebo ak je slobodný/slobodná, nebýva v jednej domácnosti s partnerom/partnerkou bez manželstva) (Can 874, §3 CIC). Krstný rodč môže byť aj jeden, v prípade, že sú dvaja, musia byť muž a žena, teda nie dvaja muži, či dve ženy (Can 873 CIC).

p

Rodičia, krstní rodičia i ostatní členovia rodiny, ak môžu, majú pristúpiť pred krstom k sviatosti zmierenia, aby počas krstu dieťaťa oni sami boli v milosti posväcujúcej.

p

Po dohode s rodičmi v kancelárii Farského úradu, vysluhujeme v našej farnosti sviatosť krstu v kostole v sobotu o 10.30 hod. (mimo sv. omše).

p

Predkrstné poučenie (stretnutie s rodičmi a krstnými rodičmi) býva zvyčajne v stredu pred termínom krstu o 18:00 hod na Farskom úrade.

p

Aby dospelý (alebo dieťa nad 14 rokov) mohol byť pokrstený, treba (podľa Can 865, §1 CIC):

  • - aby sám prejavil vôľu prijať krst
  • - aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery
  • - aby sa dostatočnou prípravou (katechumenátom) osvedčil v kresťanskom živote.

.

Možnosť prihlásiť sa na prípravu pre osoby nad 14 rokov sa obvykle vyhlasuje vo farských oznamoch na začiatku školského roka.

.

Postup pri vybavovaní krstného listu