Sviatosť krstu

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť.

Obvykle sa krst vysluhuje v kostole, do ktorého farnosti dieťa patrí (Can 857, §2 CIC). Ak si prajete krst v našej farnosti, ale nebývate na území dekanátov Bratislava - stred, Bratislava - juh a Bratislava - sever, je potrebné priniesť Licenciu ku krstu od vášho miestneho pána farára z farnosti, kde bývate (Can 862 CIC).

p

O krst môžu požiadať rodičia (aspoň jeden) počas úradných hodín v kancelárii farského úradu. Treba so sebou priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a informácie o krstných rodičoch. Krstný rodč môže byť aj jeden, v prípade, že sú dvaja, musí to byť muž a žena (Can 873 CIC).

p

V našej farnosti vysluhujeme sviatosť krstu po dohode s rodičmi v kostole v sobotu o 10.30 hod. (mimo sv. omše).

p

Predkrstné poučenie (stretnutie s rodičmi a krstnými rodičmi) býva zvyčajne v stredu pred termínom krstu o 18:00 hod.

p

Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, treba:

  • => aby o udelenie sviatosti krstu požiadal vždy aspoň jeden z rodičov dieťaťa (Can 868, §1 CIC)
  • => aby bola nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve. (Rodičia sú sobášení v kostole, navštevujú nedeľné bohoslužby a denne sa modlia). Ak taká nádej chýba, ručia spomenutými vlastnosťami krstní rodičia, ak nie, má sa krst odložiť (Can 868, §2 CIC).

p

Aby dospelý (alebo dieťa nad 14 rokov) mohol byť pokrstený, treba (podľa Can 865, §1 CIC):

  • aby prejavil vôľu prijať krst
  • aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery
  • aby sa dostatočnou prípravou (katechumenátom) osvedčil v kresťanskom živote.

p

Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné:

  • aby zavŕšil 16 rok života (Can 874, §2 CIC), bol katolík, pobirmovaný, a aby viedol aktívny život viery (navštevuje nedeľné bohoslužby a denne sa modlí, ak je ženatý - uzavrel manželstvo v kostole, alebo ak je slobodný, nežije v konkubináte) (Can 874, §3 CIC)

p

Krstní rodičia majú byť pre dieťa veľkým vzorom vo viere.

Rodičia, krstní rodičia i ostatní členovia rodiny, ak môžu, majú pristúpiť pred krstom k sviatosti zmierenia, aby počas krstu dieťaťa oni sami boli v milosti posväcujúcej.
.
.

Postup pri vybavovaní krstného listu