Farnosť a duchovná služba veriacim

O duchovné dobro sa vo farnosti Bratislava Blumentál starajú duchovní vo farnosti

.

Stránkové hodiny pre veriacich sú na našej adrese, počas úradných hodín

Aktuálne farské oznamy a dôležité oznamy sú v časti Farské oznamy

Rozpis bohoslužieb vo farnosti Blumentál

.

Postup pri vybavovaní krstného listu

.

Sviatosti, ktoré v našej farnosti vysluhujeme:

Sviatosť krstu

Sviatosť zmierenia

Sväté prijímanie

Sviatosť birmovania

Sviatosť manželstva

Sviatosť pomazania chorých

.

Pobožnosti, ktorými slúžime Bohu i ľuďom:

Kresťanský pohreb

Pobožnosti v našom chráme