Farské oznamy 27. marca 2011

27.3.2011 Branislav Čaniga

  • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci 1. 4. budeme spovedať ako obvykle.

Na prvú sobotu 2. 4. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

  • Krížová cesta

V pôstnom období sa pobožnosť Krížovej cesty v našom chráme koná každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu /3.apríla/ sa krížovú cestu modlia deti.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť poďakovanie dobrodincom z našej farnosti, ktorí v tomto týždni na cirkevné ciele venovali dar v sume 150 a 500 €. Nech ich Pán odmení za prejav štedrosti.

  • Charita Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 3. apríla 2011 pozývame záujemcov do Mirbachovho paláca na výstavu Galandovci - Legendy slovenskej moderny. Zraz je o 14.15 hod. na Františkánskom námestí, pred Mirbachovým palácom.

  • Prednáška

Vo štvrtok 31.marca bude o 18.00 hod. vo Veľkej sále UPeCe prednáška vdp. Ing. Mgr. Mariána Kuffu - Láska k blížnym a duchovné napredovanie. Všetkých srdečne pozývame.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál