Archív časopisu Blumentál Február, 2016

Farské oznamy 28. februára 2016

28.2.2016

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac apríl sa budú zapisovať v pondelok 29. februára od 16.00 hod. v Seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci budeme spovedať  ako obvykle.

Prvá sobota v mesiaci - po rannej sv. omši bude nasledovať modlitba fatimského ruženca.

 • Krížová cesta

V piatok 4. marca o 17.15 budú viesť pobožnosť Krížovej cesty v našom                    chráme učitelia a v nedeľu 6. marca o 15.45 deti našej farnosti.

V nedeľu 6.marca nás bratislavské Pútnické bratstvo pozýva na Krížovú cestu na Kalvársky vrch so začiatkom o 15.30. Pobožnosť bude viesť náš blumentálsky farár vdp. Branislav Čaniga. Ďalšie informácie nájdete na výveske.

 • Lectio divina

V stredu 2. marca 2016 sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční modlitbové stretnutie nad textom Svätého písma z Jánovho evanjelia “Ja som dobrý pastier”.

 • Akcia „24 hodín pre Pána”

V rámci celosvetovej akcie “24 hodín pre Pána” bude v Katedrále sv. Martina najbližší piatok a sobotu (4. a 5. marca 2016) rozšírená možnosť vyspovedať sa. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v piatok od 11.00 do 19.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné  Pán Boh odmeň! za individuálne milodary v  sume 100 a 40,- €, venované v tomto týždni pre našu farnosť.

 • Duchovná pomoc rozvedeným

Na výveske je bližšia informácia o duchovnej obnove pre rozvedených, ktorí žijú v novom civilnom zväzku a tiež ponuka letného pobytu pre rozvedených aj s deťmi. Pozývame osoby, ktorých sa v živote bolestne dotkla skutočnosť nešťastného manželstva, zúčastniť sa týchto akcií, ktoré im môžu pomôcť v duchovnom živote.

 • Charita Blumentál

Ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete svoje 2 %, môžete podporiť Občianske združenie Charita Blumentál a tak nám pomôcť zabezpečiť všetky plánované akcie a aktivity. Potrebné tlačivá nájdete v kostole za lavicami a môžete si  ich stiahnuť aj z našej internetovej stránky www.charitablumental.sk. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a pomoc.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na ďalšiu možnosť ako nás podporiť, a to nákupom vo  vybraných internetových obchodoch prostredníctvom  Internetového portálu Dobromat . Vás takýto nákup nebude stáť ani cent navyše a pre našu charitu je každé takto získané euro pomocou.   Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a tiež na našej internetovej stránke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21. februára 2016

23.2.2016
 • Poďakovanie

Vyjadrujeme poďakovanie za Vaše príspevky v celoslovenskej jarnej zbierke na katolícku Charitu v celkovej sume 1688,32 -€. Taktiež chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň! za individuálne milodary v  sume 2 x 100 a 2 x 50,- €, venované v tomto týždni pre našu farnosť.

 • Podujatie Ktosi ťa volá

Podujatie “Ktosi ťa volá” určené pre mladých vo veku od 15 do 24 rokov, sa uskutoční v sobotu 12. marca na ZŠ Matky Alexie v Bratislave. Všetkých mladých pozývame uvažovať nad ich životnou cestou v manželstve alebo v duchovnom povolaní. Viac informácií nájdete na farskej výveske.

 • Štúdium teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka v akademickom roku 2016/2017 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do konca marca. Podrobnejšie informácie sú na výveske a na webovej stránke fakulty (www.frcth.uniba.sk).

 • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola. Prosíme neodkladať túto možnosť duchovnej služby až na záver veľkopôstneho času.

 • Sviatosť birmovania pre dospelých

Z iniciatívy nášho o. arcibiskupa chceme v Roku milosrdenstva umožniť prípravu na sviatosť birmovania v rámci dekanátu pre dospelých katolíkov, ktorí túto sviatosť ešte neprijali a už dosiahli 30. rok života, aby sa prihlásili v sakristii nášho chrámu alebo na farskom úrade - Vazovova 8 - do 28. februára 2016. Príprava bude pozostávať z niekoľkých spoločných stretnutí, ktorých termín bude oznámený začiatkom marca.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. februára 2016

14.2.2016
 • Zbierka na Charitu

Dnes - na prvú pôstnu nedeľu, sa pri všetkých sv. omšiach koná celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu. Vopred ďakujem za Vaše milodary.

Slovenská katolícka charita pripravila na tohtoročný pôst 5. ročník zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Výťažok zbierky bude použitý na pomoc chudobným deťom a rodinám v subsaharskej Afrike. Vlani sa takto vyzbieralo 140 000 Eur, čím sa mohli rozvinúť okrem iného aj  projekty na pomoc HIV pozitívnym deťom v Ugande a Rwande. Bližšie informácie sú dostupné na stránke www.postnakrabicka.sk. Krabičky si môžete vyzdvihnúť  vzadu v kostole.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné  Pán Boh odmeň! za individuálne milodary v  sume 100 a 50,- €, venované v tomto týždni pre našu farnosť.

· Termíny birmovky a prvého sv. prijímania

Oznamujeme našim birmovancom, ich rodičom a birmovným rodičom, že Arcibiskupský úrad v Bratislave určil termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti na sobotu 28. mája 2016 o 10.00 hod.

Rodičom prvoprijímajúcich detí oznamujeme, že slávnosť 1. sv. prijímania v našom kostole sa bude konať v týchto termínoch:

- nedeľa 22. mája 2016 o 10.30:  ZŠ Vazovova  a ZŠ Česká (štátna)

- nedeľa 5. júna 2016 o 10.30:  ZŠ Jeséniova, ZŠ Česká (súkromná), ZŠ Kalinčiakova, ZŠ Sibírska a ZŠ Jelenia

 • Kántry

Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 • Krížová cesta

V pôstnom období  konáme  pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Najbližší piatok (19.2) bude Krížovú cestu viesť naše blumentálske Bratstvo živého ruženca.

 • Pôstna polievka

V piatok 19. februára od 12.00 do 14.00 hod. bude v jedálni u Milosrdných bratov v Bratislave prebiehať podujatie s názvom Podeľme sa! Namiesto bežného obeda budú naši otcovia biskupi vydávať pôstnu polievku. Výťažok z charitatívnej akcie pôjde na  Centrum pre obnovu  rodiny v bratislavskom regióne, ktoré poskytuje odbornú pomoc a prístrešok pre ženy s nechceným tehotenstvom a matkám s deťmi v núdzi.

 • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola. Prosíme neodkladať túto možnosť duchovnej služby až na záver veľkopôstneho času.

 • Sviatosť birmovania pre dospelých

Z iniciatívy nášho o. arcibiskupa chceme v Roku milosrdenstva umožniť prípravu na sviatosť birmovania v rámci dekanátu pre dospelých katolíkov, nakoľko táto sviatosť patrí do základného duchovného vybavenia kresťana. Povzbudzujeme preto tých, ktorí túto sviatosť ešte neprijali a ktorí už dosiahli 30. rok života, aby sa prihlásili v sakristii nášho chrámu alebo na farskom úrade (Vazovova 8) do 28. februára 2016. Príprava bude pozostávať z niekoľkých spoločných stretnutí, ktorých termín bude oznámený začiatkom marca.

 • Farská púť v Roku milosrdenstva

V tomto Svätom roku milosrdenstva pripravujeme púť do Ríma a ďalších duchovných centier v Taliansku, s osobitným dôrazom na svätcov z rehole dominikánov, ktorá v tomto roku slávi 800. výročie založenia a Cirkev jej vďačí za popularizáciu modlitby sv. ruženca.   Púť sa bude konať v termíne od 8. do 14. mája 2016. V cene zájazdu 490 Eur je zarátaná doprava klimatizovaným autobusom bez nočných prejazdov, 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera a odborný sprievodca. Púť bude duchovne sprevádzať  blumentálsky farár Branislav Čaniga. Podrobný program a ďalšie informácie nájdete v letáku, ktorý si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo vo farskej kancelárii. Zástupcovia CK Awertour, v spolupráci s ktorou púť organizujeme, prídu do našej farnosti koncom tohto mesiaca, aby so záujemcami vyplnili prihlasovacie formuláre a prevzali zálohové alebo plné platby. Presný termín stretnutia Vám dáme včas vedieť vo farských oznamoch. Púť nám dáva možnosť získať v tomto Jubilejnom roku mnohé milosti prechodom cez Brány milosrdenstva priamo vo Večnom meste.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7. februára 2016

6.2.2016

 • Liturgický kalendár

Pondelok 8. 2. - sv. Hieronyma Emilianiho, ľ. sp. ; sv. Jozefíny Bakhity, ľ. sp.

Streda 10. 2. - Popolcová streda

Štvrtok 11. 2. - spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

 • Fašiangové posedenie

Srdečne Vás pozývame dnešnú nedeľu na tradičné fašiangové posedenie od 15.00 hod. v seminárnej miestnosti na Vazovovej 8. Veríme, že gazdinky nesklamú a opäť potešia fašiangovými šiškami a inými dobrotami. Všetci ste vítaní a srdečne pozvaní.

 • Zmierna poklona

V utorok 9. februára  na záver fašiangov Vás pozývame od 17.15 hod. do 17.50 hod. na zmiernu poklonu v našom chráme pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

 • Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi a začiatkom veľkopôstneho obdobia.  Sv. omše budú  10. februára ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 hod.

V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň nie je dovolené nahradiť zdržiavanie sa od mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

V ten deň bude sv. omša s o. biskupmi v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod.

 • Pomazanie chorých

Vo štvrtok 11. februára v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú  a Svetový deň chorých, bude v našom chráme sv. omša o 16.30 hod. spojená s výročným udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí  a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a predveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti.

Naši o. biskupi budú v tento deň sláviť svätú omšu za chorých, za zdravotníckych pracovníkov a za všetkých, ktorí sa o chorých starajú, v kostole Milosrdných bratov v Bratislave o 18.00 hod.

 • Krížová cesta a pôstne pobožnosti

V pôstnom období  budeme konať pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Každý, kto sa zúčastní tejto modlitby  alebo Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Krížová cesta v Katedrále s o. biskupmi  sa bude konať v piatky o 20.00 hod.

V pôstnom období  sa pri modlitbe sv. ruženca zameriavame na bolestné tajomstvá.

 • Zbierka na Charitu

Na budúcu nedeľu - prvú pôstnu, sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu.

 • Blumentálske ružencové bratstvo

Blumentálske bratstvo živého ruženca na svojej schôdzi 6. februára  zvolilo za svoju  novú horliteľku na ďalšie obdobie našu farníčku Zuzanu Fuskovú. V jej službe jej vyprosujeme na príhovor našej nebeskej Matky veľa Božích milostí a zároveň vyjadrujeme  úprimné poďakovanie doterajšej horliteľke p.  Lenke Jančovičovej za duchovný zápal a obetavosť, s ktorou túto službu konala od r. 2000.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné  Pán Boh odmeň! za individuálny milodar v  sume 50,- €, venovaný v tomto týždni pre náš kostol pri požehnaní príbytkov.

 • Svetové dni mládeže

Naši mladí farníci, ktorí majú záujem zúčastniť sa Svetových dní mládeže v Krakove s ďalšími rovesníkmi z našej farnosti, nech sa prihlásia v sakristii.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2016 číslo 2

1.2.2016 redakcia časopisu

Ročník XXVII Číslo 2 – február 2016

Časopis Blumentál - február 2016

Pridané do rubriky blumentál