Archív časopisu Blumentál Máj, 2013

Farské oznamy 26. mája 2013

25.5.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 27.5: sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľ. spom.

Štvrtok, 30.5.: Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť - prikázaný sviatok

Sobota, 1.6.: sv. Justína, mučeníka, spom.

 • Ďakovná sv. omša prvoprijímajúcich detí

V pondelok 27. mája  pozývame dnešné prvoprijímajúce deti a rodičov na ďakovnú sv. omšu o 18.00, ktorá bude v našom kostole. Deti môžu prísť v šatách, ktoré mali zapožičané z fary.

 • Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 30. mája je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30 (s procesiou)  a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie pomôžu s  čistením kostola.

V ten deň bude p. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina predsedať svätej omši so začiatkom o 17.00 h s následnou procesiou vo vnútri katedrály.

 • Celobratislavská slávnosť Božieho Tela

Na budúcu nedeľu 2. júna bude na Primaciálnom námestí svätá omša pri príležitosti slávnosti Božieho Tela, so začiatkom o 10.30 hod, ktorej bude predsedať Bratislavský arcibiskup metropolita, Mons. Stanislav Zvolenský. Po jej skončení bude nasledovať procesia so Sviatosťou Oltárnou  z Primaciálneho námestia cez Klobučnícku ulicu a námestie SNP ku kostolu farnosti Najsvätejšej Trojice, kde bude udelené záverečné požehnanie. Všetkých srdečne pozývame.

Z tohto dôvodu v našom kostole budúcu nedeľu 2. júna sv. omše o 10.30 a 12.00 h. nebudú.

 • Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • Fatimská sobota

Na prvú sobotu 1. 6.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Celosvetová adorácia

Budúcu nedeľu 2. júna bude po skončení sv. omše o 16.30 nasledovať eucharistická poklona, ktorá bude súčasťou celosvetovej adorácie, pri ktorej sa v Roku viery duchovne spojíme so Svätým Otcom a celou Cirkvou.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 50 €, venovaný v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

 • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Nakoľko je ešte niekoľko voľných miest do letného tábora organizovaného charitou Blumentál v zariadení Škola v prírode Lom nad Rimavicou v termíne od 6. do 13. júla 2013, predĺžili sme možnosť prihlasovania detí a to do 31.  mája . Po ukončení prihlasovania oznámime termíny, kedy bude treba uhradiť poplatok a zároveň odovzdáme rodičom potrebné písomné informácie. Prihlášku nájdete v čakárni farského úradu, môžete si ju stiahnuť tiež z internetovej stránky charity www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

Oznam pre dôchodcov: Na sobotu 15. júna 2013 pripravuje charita pre dôchodcov  púť - zájazd do Nitry, spojený s prehliadkou románskeho kostolíka sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Poplatok je 6 €, prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8 v utorok 28. mája 2013  od 16.oo hod. do 17.30 hod. V prípade, že po tomto termíne budú ešte voľné miesta, oznámime ďalší termín, kedy sa bude  možné prihlásiť.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. mája 2013

18.5.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 20.5: Svätodušný pondelok

Streda, 22.5.: sv. Rity z Kassie, rehoľníčky, ľ. spom.

Nedeľa, 26.6.: slávnosť Najsv. Trojice

 • Svätodušný pondelok

V pondelok 20. mája je Svätodušný pondelok. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 a večer o 16.30 a 18.00 h. Turícami sa končí veľkonočné obdobie. Opäť sa budeme modliť Anjel Pána.

 • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 26. mája pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1.sv. prijímaniu deti základných škôl Vazovova, Sibírska a Kalinčiakova. Pamätajme na prvoprijímajúcich vo svojich modlitbách.

 • Poďakovanie

V zbierke na katolícke masmédiá ste minulú nedeľu prispeli sumou 1149,88 €  a sumou 100 €  pre potreby našej farnosti. Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

 • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Upozorňujeme rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa do letného tábora organizovaného charitou Blumentál v zariadení Škola v prírode Lom na Rimavicou od 6. do 13. júla 2013, že prihlasovanie detí končí v piatok 24. mája 2013.  V čakárni kancelárie farského úradu na Vazovovej 8  sú ešte  k dispozícii prihlášky  a prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity www.charitablumental.sk. Po ukončení prihlasovania Vás budeme včas informovať o termínoch, kedy bude treba prísť uhradiť poplatok za dieťa. Pri platení dostanete písomne  aj všetky potrebné informácie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. mája 2013

11.5.2013 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok 13. 5. : Bl. Panny Márie Fatimskej, ľ. spom.

Utorok 14. 5. : sv. Mateja, apoštola, sviatok

Štvrtok 16. 5. : sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spom.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Dnešnú nedeľu 12. mája sa koná po sv. omšiach celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Vopred ďakujeme za Vaše príspevky.

· Letné kántry

Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Budú zamerané na jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

· Program v Katedrále

Všetkých srdečne pozývame plnšie prežiť slávnosť Zoslania Ducha Svätého účasťou na turíčnej vigílii, ktorú bude v sobotu 18. mája v Katedrále sv. Martina sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Začiatok turíčnej vigílie bude o 19.00 hod.

 • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Od pondelka 6. mája 2013 sú v čakárni kancelárie farského úradu na Vazovovej 8 k dispozícii prihlášky do letného detského tábora. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity  www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu do 24. mája 2013. O termínoch platenia a ostatné podrobné informácie nájdete včas vo výveske charity v predsieni kostola, na internetovej stránke  charity a budeme Vás informovať aj vo farských oznamoch.

Oznam poradne psychologickej pomoci: Od pondelka 6. mája 2013 je opäť k dispozícii psychologická poradňa pre dospelých a seniorov. Prišlo však k malej zmene. Psychologička bude do poradne prichádzať až po predchádzajúcom telefonickom objednaní klienta.  Číslo telefónu nájdete na internetovej stránke charity, aj vo výveske charity v predsieni kostola. Ďakujeme za pochopenie.

 • Živý ruženec

Pozývame deti s rodičmi, mladých i skôr narodených na modlitbu živého ruženca, ktorá bude v našom kostole v piatok 17.mája o 19.00 hodine. Každý účastník bude predstavovať zrniečko ruženca. Po spoločnej modlitbe sú účastníci pozvaní na malé posedenie na faru.

 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov a deti na stretnutie rodín budúcu nedeľu 19.05.2013 o 15.00 hod. na fare (Vazovova 8). Program pre deti tvoria okrem primeranej modlitby a poučného príbehu rôzne hry a súťaže; program pre dospelých sa skladá z čítania Písma, modlitby a diskusie. Staršie deti môžu prísť aj bez rodičov.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. mája 2013

4.5.2013 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Štvrtok 9. 5.: slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok

 • Výročná farská poklona

Dnešnú nedeľu 5. mája sa v našej farnosti koná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená k adorácii po skončení poludňajšej sv. omše cca o 12.45 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 6. mája sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Saleziánov na Miletičovej ul.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 6. mája od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda tohto týždňa sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V pondelok pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

 • Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 9. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 h.

 • Novéna kDuchu Svätému

V piatok 10. mája sa začína Novéna k Duchu Svätému.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu 12. mája sa uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.

 • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 12. mája pri sv. omši o 10.30 pristúpia k 1.sv. prijímaniu deti Základných škôl Jelenia, Jeséniova a Česká. Pamätajme na prvoprijímajúcich vo svojich modlitbách.

· Program v Katedrále

V rámci prežívania Roku viery bude vo štvrtok 9. mája na slávnosť Nanebovstúpenia Pána v Katedrále sv. Martina pontifikálna sv. omša, počas ktorej odznie katechéza na 7. článok Apoštolského kréda: “Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.” Začiatok sv. omše bude o 17.00 hod. Po nej bude nasledovať krátka eucharistická poklona zakončená požehnaním.

 • Oznamy Charity Blumentál

Pozvánka: Pri príležitosti Dňa matiek pozývame mamičky našej farnosti, ktoré prijali od Pána Boha 4 a viac detí, na malé posedenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 12. mája 2013 o 15.oo hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

Oznam pre rodičov: Od pondelka 6. mája 2013 sú v čakárni kancelárie farského úradu /na Vazovovej 8/ k dispozícii prihlášky do letného detského tábora. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu do 24. mája 2013.

Oznam psychologickej poradne: Od pondelka 6. mája 2013 je opäť k dispozícii psychologická poradňa pre dospelých a seniorov a to v obvyklom čase, čiže od 16.oo hod.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše individuálne milodary v celkovej sume 280 €, venované pre potreby našej farnosti.

 • Výberové konanie

Bratislavská arcidiecéza ako zriaďovateľ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  miesta riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P. G. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava. Prihlášku do výberového konania treba doručiť najneskôr do 25. mája 2013. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke arcidiecézy aj školy, ako aj na našej farskej výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2013 číslo 5

1.5.2013 redakcia časopisu

Ročník XXIV Číslo 5 – Máj 2013
Časopis Blumentál - máj 2013

Pridané do rubriky blumentál