Archív časopisu Blumentál Október, 2016

Farské oznamy - 30. okt. 2016

30.10.2016

Slávnosť Všetkých svätých

V utorok je prikázaný sviatok, kedy si v celej Cirkvi pripomíname oslávenú Cirkev v nebi – teda všetkých svätých, ktorí sú známi alebo neznámi, ale sú pri Pánu Bohu v nebeskej vlasti.

Sväté omše v tento deň budú ako v nedeľu.
.

Spomienka na všetkých verných zosnulých (neprikázaný sviatok, iba spomienka)

V stredu je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých, ktoré sa nachádzajú v očistci. Sväté omše budú v tento deň nasledovne:
Dopoludnia: 5:45, 6:30 a 12:00
Popoludní: 16:30, 18:00

.

Úplné odpustky pre duše v očistci

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

.
Dušičková pobožnosť

V utorok, 1. novembra o 15.00 hod., sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v stredu,
2. novembra, po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30 hod.

.

Poďakovanie za milodary
Spolok sv. Vincenta de Paul vyslovuje úprimné Pán Boh odmeň, všetkým dobrodincom
a darcom, ktorí prispeli do celoslovenskej zbierky
Boj proti hladu, sumou 424,- €.

Rovnako ďakujeme aj za milodar pre našu farnosť v sume 200,- €.

.

Hodová ofera

Dnes sa koná hodová ofera, z príležitosti posviacky nášho chrámu. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

.

Výnos zo zbierky na misie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za milodary zbierke na misie. Prispeli ste sumou 1950,-€.

.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Blumentál. K dispozicíí je v kostole.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 16. okt. 2016

21.10.2016

Pozvánka na hodové posedenie

Pozývame našich farníkov i spolupracovníkov farnosti na priateľské posedenie, ktoré sa uskutoční z príležitosti blížiaceho sa výročia posviacky nášho chrámu.
Toto agapé sa uskutoční v seminárnej miestnosti na našej fare od 15:00 hod. už nabudúcu nedeľu – 23. októbra, hoci samotnú hodovú slávnosť budeme sláviť až v nasledujúcom týždni.
Veríme, že aj na tohtoročnom posedení gazdinky prekvapia svojou štedrosťou, ak prinesú chutné zákusky, či koláče.

Usmernenie pre rodičov

Prosíme rodičov a starých rodičov, aby naučili svoje deti – ak ešte neboli na prvom svätom prijímaní – aby v prípade, že idú na „krížik“, mali na ústach prst - ukazovák.
Deti tým dajú tým najavo rozdávateľovi svätého prijímania, že ešte neboli na prvom svätom prijímaní a bude im udelené požehnanie vo forme „krížika“. Vyhneme sa tak skutočnosti,
aby dieťa neprijalo Najsvätejšiu Sviatosť ešte pred prvým svätým prijímaním.

Misijná nedeľa

Budúcu nedeľu sa koná v celej Cirkvi zbierka na misie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 9. okt. 2016

21.10.2016

Modlitba Večeradlo s Pannou Máriou

Oznamujeme mariánskym ctiteľom, že modlitba Večeradlo s Pannou Máriou sa presúva
zo dňa 15. na
sobotu 22. októbra 2016, v obvyklom čase.

Upratovanie nášho chrámu

Neutícha naša prosba k vám, ktorí túžite urobiť niečo pre Pána Ježiša – konkrétne formou upratovania nášho chrámu. Pracovité ruky žien, mužov, ale aj šikovných vysokoškolských študentov pozývame pomôcť pri starostlivosti o Blumentálsky kostol. Dôstojnosť a krása Božieho chrámu je záležitosť nás všetkých a preto, kto by túžil slúžiť Bohu i ľuďom aj touto formou, môže sa prihlásiť v zákristii. Upratovanie spravidla prebieha v pondelok, v stredu
a v piatok, od 8:00 do 10:00 hod.

Úplné odpustky pri modlitbe Ruženca

Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplne alebo v rodine,
v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1) štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov;
2) k modlitbe treba pridať nábožné rozjímania o tajomstvách;
3) pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku;

4) vylúčiť pripútanosť k akémukoľvek hriechu (aj k všednému), modlitbu na úmysel svätého otca a byť v milosti posväcujúcej (sväté prijímanie);

Milodar na kostol

Ďakujeme za tohtotýždenný milodar pre našu farnosť, v sume 50,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 2. okt. 2016

21.10.2016

Zapisovanie úmyslov sv. omší na NOVEMBER

Zapisovanie úmyslov na mesiac november, sa uskutoční v pondelok, 3. októbra, od 16:00 hod.
v pristoroch farského úradu, na Vazovovej 8.

Prehliadka katedrály
Pozývame členov Ružencového bratstva – v sobotu 8. októbra – na prehliadku Bratislavskej Katedrály sv. Martina. Spoločne, s pánom kaplánom Stanislavom, je stretnutie o 9:15 priamo pred Katedrálou v deň konania.

Ružencová slávnosť

Farnosť Bratislava – Kalvária si dovoľuje pozvať všetkých členov ružencových bratstiev a ctiteľov modlitby ruženca na Ružencovú slávnosť, ktorá sa uskutoční v piatok 7. októbra 2016.

Program: 17:15 hod. - Modlitba bolestného ruženca v Lurdskej jaskyni;

17:45 hod. - Loretánske litánie a obnova prísľubu Panne Márii pre členov
ružencových bratstiev

18:00 hod. - Slávnostná sv. omša k úcte Ružencovej Panny Márie (Celebruje Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup)

Upratovanie nášho chrámu

Prosili by sme niekoľko ochotných žien, ktoré majú pracovité ruky, aby pomohli pri upratovaní a čistení nášho chrámu. Dôstojnosť a krása Božieho chrámu je záležitosť nás všetkých a preto, kto by túžil slúžiť Bohu i ľuďom aj touto formou, môže sa prihlásiť v zákristii.

Modlitba posv. ruženca v októbri

Pripomíname, že počas mesiaca októbra sa spoločne s kňazmi modlíme posvätný ruženec.

Mládežnícke sv. omše v utorok

Skončilo sa nahlasovanie birmovancov a tak pripomíname, že v utorky – o 18:00 hod. - bývajú sväté omše venované viac pre mládež a pre budúcich birmovancov.
Všetkých – ale najmä mladšie ročníky – pozývame na tieto utorkové sväté omše.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 25. sept. 2016

21.10.2016

Prihlasovanie žiakov ku sviatosti birmovania

Tí, žiaci, ktorí chodia do deviateho ročníka a starší na strednej škole, sa môžu prihlásiť
na farskom úrade k príprave na sviatosť birmovania, najneskôr do konca septembra.

Oznam Charity Blumentál pre seniorov

Na sobotu 15. októbra 2016 pripravuje Charita Blumentál pre seniorov púť do Turzovky – Živčáková. Prihlásiť sa môžete v kancelárii Charity na Vazovovej 8:
- v pondelok 26. 9. 2016 od 8.oo hod. - 9.30 hod.

- v utorok 27. 9. 2016 od 16.oo - 17.30 hod.

- v stredu 28. 9. 2016 od 16.oo -17.30 hod.

Poplatok je 7 €. Podrobnú písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

Modlitba posv. ruženca v mesiaci október
Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne s kňazom modliť posvätný ruženec.
Vo
všedný deň po svätých omšiach o 6:30 hod. a 16:30 hod.
V
sobotu bude modlitba ruženca ráno, po sv. omši o 6:30 hod. a večer o 17:30 hod.

V nedeľu sa modlitba posv. ruženca začne o 16:00 hod.

Fatimská sobota
V sobotu 1. októbra sa po rannej sv. omši budeme spoločne modliť Fatimský ruženec.

Oznamy z Arcibiskupského úradu Bratislava pre náš dekanát:

40 dní za život

Od 28. septembra do 6. novembra sa bude v Bratislave konať najväčšia medzinárodne koordinovaná pro-life mobilizácia v histórii s názvom 40 dní za život. Poslaním kampane
je zjednotiť sa počas 40 dní v modlitbách, pôste a pokojnej vigílii za počatý život.
Viac informácií nájdete na výveske nášho kostola.

Veni Sancte u Jezuitov

Jezuiti pozývajú veriacich na sv. omšu Veni Sancte, ktorú bude v pondelok 26.9.2016 o 20.00 hod. v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave sláviť pre vysokoškolákov a pracujúcu mládež bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto svätá omša bude zároveň slávená aj za ochranu života.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2016 číslo 10

1.10.2016 redakcia časopisu

Ročník XXVII Číslo 10 – október 2016

Časopis Blumentál - október 2016

Pridané do rubriky blumentál