Archív časopisu Blumentál Jún, 2011

Farské oznamy 26.6.2011

26.6.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 27. 6. - sv. Ladislava, ľ. sp.; sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Utorok, 28. 6. - sv. Ireneja, biskup a mučeníka, sp.

Streda, 29. 6. - slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok

Štvrtok, 30. 6. - Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľ. sp.

Piatok, 1. 7. - slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota, 2. 7. - Návšteva Panny Márie, sviatok

 • 60. výročie kňazstva Benedikta XVI.

Pri príležitosti 60. výročia kňazskej vysviacky Svätého otca Benedikta XVI. pozýva naša arcidiecéza všetkých veriacich na nepretržitú 60 hodinovú eucharistickú adoráciu, ktorá sa uskutoční v bratislavskom kostole svätého Ladislava. Začne dnes v nedeľu 26. júna o 20.00 hodine a zavŕši sa Eucharistickým požehnaním 29. júna ráno o 8.00 hodine. Naša blumentálska farnosť bude participovať na adorácii duchovným programom v pondelok 27. júna od 12.00 do 14.00 hod.

 • Novokňazské požehnanie

V pondelok 27. 6. bude v našom kostole sláviť o 16.30 hod. sv. omšu, spojenú s novokňazským požehnaním, dp. Lukáš Uváčik, ktorý vlani cez leto vykonával v našej farnosti diakonskú prax.

 • Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

Vo stredu 29. júna je prikázaný sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 h. V tento deň sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční tradičná zbierka: „Halier sv. Petra”.

 • Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 1. júla je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže nejde o prikázaný sviatok, bohoslužby budú ako obvykle. Po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. bude odprosujúca pobožnosť s modlitbou Najmilší Ježišu, ktorá je za obvyklých podmienok spojená s možnosťou získať úplné odpustky.

 • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci 1. 7. budeme spovedať ako obvykle.

Na prvú sobotu 2. 7. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Personálne zmeny

Na základe dekrétov Arcibiskupského úradu v Bratislave od 1. júla 2011 končia pastoračné pôsobenie v našej farnosti dp. kaplán Pavol Póša, ktorý je ustanovený za kaplána do farnosti Bratislava - Kráľovnej rodiny a dp. kaplán Pavol Mikula, ktorý je ustanovený za kaplána do farnosti Bratislava - Najsv. Trojice. Obom pánom kaplánom vyjadrujeme v mene veriacich i kňazov úprimnú vďaku za vzorné kňazské účinkovanie v našej blumentálskej farnosti a  autentické bratské spoločenstvo na fare. Rozlúčková sv. omša bude vo štvrtok 30. júna o 16.30 h.

Za nových kaplánov sú menovaní dp. Ján Sitár, doterajší kaplán v Malackách a dp. Jozef Pajerský, kaplán z farnosti Svätej rodiny v Bratislave - Petržalke. Zároveň nastúpi do našej farnosti na letnú diakonskú prax dp. Lukáš Filo. Nových duchovných privítame na sv. omši v sobotu 2. júla o 18.00 hod.

Prosíme o modlitby za našich kňazov odchádzajúcich, zostávajúcich i prichádzajúcich.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za vaše príspevky na zbierku pre potreby našej farnosti a kostola, na ktorú ste minulú nedeľu prispeli sumou 2892 € plus dodatočný príspevok 20 € a osobitný milodar na cirkevné ciele v sume 90 €.

 • Omšové štipendium

Biskupi Bratislavskej cirkevnej provincie určili výšku milodaru venovaného na slávenie sv. omše, ktorý je stanovený od 1. júla 2011 vo výške 5 €. Kto z veriacich bude chcieť obetovať dobrovoľne vyšší milodar alebo nižší, môže tak urobiť v zmysle kán. 952-§1 KKP.

 • Koncert

V nedeľu 3. júla o 15.00 hod. vás pozývame do nášho chrámu na slávnostný koncert Slavimo slavno Slaveni, ktorý je venovaný blížiacemu sa sviatku našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. júna 2011

18.6.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Utorok, 21. 6. - sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, sp.

Streda, 22. 6. - sv. Pavlína z Noly, biskupa, ľ. sp.; sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľ. sp.

Štvrtok, 23. 6. - slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi , prikázaný sviatok

Piatok, 24. 6. - slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

 • Zbierka pre kostolné potreby

Dnes sa po sv. omšiach koná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na zaplatenie faktúr za vodoinštalatérske a kúrenárske práce a opravy, ktoré boli vykonané v uplynulých týždňoch v priestoroch kostola a fary. Vopred ďakujeme za vaše porozumenie a štedrosť.

Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! členom nášho farského Bratstva živého ruženca za finančný dar v sume 300 € a spoločenstvu Ženy ženám za príspevok v sume 100 €, ktoré venovali na potreby našej farnosti.

Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 23. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie pomôžu s  čistením kostola.

 • Celobratislavská slávnosť Božieho Tela

Na budúcu nedeľu, 26. júna, bude na Primaciálnom námestí svätá omša pri príležitosti slávnosti Božieho Tela, so začiatkom o 10.30 hod, ktorej bude predsedať Bratislavský arcibiskup metropolita, Stanislav Zvolenský. Po jej skončení bude nasledovať procesia so Sviatosťou Oltárnou z námestia ku kostolu Najsvätejšej Trojice. Odtiaľ bude Sviatosť oltárna slávnostne prevezená otvoreným automobilom na Bratislavský hrad po trase, ktorá je zverejnená na výveske pred kostolom a na osobitných letáčikoch. Z hradu bude udelené požehnanie mestu Bratislave a celému Slovensku. Následne bude Sviatosť oltárna prevezená do katedrály sv. Martina. Predpokladaný čas požehnania z nádvoria Bratislavskému hradu je o 13.15 hod. Všetkých srdečne pozývame.

Z tohto dôvodu v našom kostole sv. omše budúcu nedeľu 26. júna o 10.30 a 12.00 h. nebudú.

 • 60. výročie kňazstva Benedikta XVI.

Pri príležitosti 60. výročia kňazskej vysviacky Svätého otca pápeža Benedikta XVI. pozýva Bratislavská arcidiecéza všetkých veriacich zjednotiť sa s kňazmi a veriacimi na celom svete a venovať Svätému otcovi eucharistickú adoráciu obetovanú za posvätenie kňazov a za nové kňazské povolania. Nepretržitá 60 hodinová denná i nočná eucharistická adorácia sa uskutoční v bratislavskom Kostole svätého Ladislava. Začne sa v nedeľu 26. júna večer o 20.00 hodine a zavŕši sa Eucharistickým požehnaním 29. júna ráno o 8.00 hodine. Pozývame všetkých obetovať aspoň chvíľu z vlastného času a venovať ho adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Naša blumentálska farnosť bude participovať na adorácii duchovným programom v pondelok 27. júna od 12.00 do 14.00 hod.

 • Charita Blumentál

Oznam pre rodičov:

Rodičia, ktorí ešte nezaplatili poplatok za dieťa do letného tábora, môžu tak urobiť v stredu 22. júna 2011 od 17.30 do 19.00 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. júna 2011

12.6.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 13. 6. - Svätodušný pondelok; sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, sp.

Nedeľa, 19. 6. - slávnosť Najsvätejšej Trojice

 • Svätodušný pondelok

V pondelok 13. júna je Svätodušný pondelok. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5,45 a 6,30 a večer o 16,30 a 18,00 h.

 • Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na zaplatenie faktúr za vodoinštalatérske a kúrenárske práce a opravy, ktoré boli vykonané v uplynulých týždňoch v priestoroch kostola a fary. Vopred ďakujeme za vašu štedrosť.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za vaše príspevky v zbierke na katolícke médiá v sume 1256 €. Taktiež veľká vďaka patrí rodine z našej farnosti, ktorá z púte vo Sv. zemi darovala sochu betlehemského Jezuliatka, ktoré bude súčasťou vianočnej výzdoby pred oltárom.

 • Chrámový koncert

Pozývame vás na koncert do nášho chrámu v sobotu 18. júna o 19.30 hod. Na koncerte odznejú skladby od Verdiho a Vivaldiho v podaní štyroch hudobných telies: Spevácky zbor Technik, komorná zložka zboru Konzervatória v Bratislave, Kresťanský komorný zbor ZOE a Združenie bratislavských symfonikov (80 účinkujúcich). Všetci ste srdečne pozvaní. Vstupné je dobrovoľné.

 • Charita Blumentál

Oznam pre rodičov: Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora. Nakoľko počet prihlásených detí naplnil kapacitu zariadenia, nebolo potrebné robiť výber. Poplatok za dieťa treba uhradiť v termínoch: v utorok 14. 6. a v stredu 15. 6. od 17.oo - 19.oo hod. v kancelárii Charity na Vazovovej 8. Pri prihlasovaní dostanú rodičia aj potrebné písomné informácie.

Program v klube: V nedeľu 12. júna pozývame na prednášku a besedu s názvom Sv. Cyril a Metod. Prednáša publicistka Mgr. Elena Šubjaková.

Klub bude otvorený v obvyklom čase od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam sociálnej poradne: Z rodinných dôvodov aktivistky nebude poskytovať svoje služby sociálna poradňa v pondelok a to dlhodobejšie. Obnovenie poradne včas oznámime. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. júna 2011

5.6.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 6. 6. - sv. Norberta, biskupa, ľ. sp.

Štvrtok 9. 6. - sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Sobota, 11. 6. - sv. Barnabáša, apoštola, sp.

Nedeľa, 12. 6. - slávnosť Zoslania Ducha Svätého

 • Rekolekcia

Pravidelná mesačná rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne sv. omšou o 9.00 hod. v pondelok 6. júna v kostole o. saleziánov na Miletičovej ul.

 • Letné kántry

Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Budú zamerané na jednotu kresťanov a za kňazské a rehoľné povolania.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Dnes sa po sv. omšiach koná zbierka na katolícke masmédiá. Vopred ďakujeme za vaše milodary.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! neznámemu dobrodincovi, ktorý na cirkevné ciele - pre potreby našej farnosti venoval sumu 300 €.

 • Pamiatka na birmovku a 1. sv. prijímanie

Birmovanci si môžu vyzdvihnúť CD s fotografiami z birmovky v stredu 8.júna o 17.30 na fare.
Prvoprijímajúci si môžu vyzdvihnúť DVD a fotografie tiež v stredu 8.júna o 18.00 na fare.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2011 číslo 6

1.6.2011 redakcia časopisu

Ročník XXII Číslo 6 – Jún 2011
Časopis Blumentál jún 2011

Pridané do rubriky blumentál