Archív časopisu Blumentál Jún, 2013

Farské oznamy 30. júna 2013

29.6.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok, 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie

Streda, 3.7.: sv. Tomáš, apoštol, sviatok

Štvrtok, 4.7.: sv. Alžbety Portugalskej, ľ.spom.

Piatok, 5.7.: slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Sobota, 6.7.: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľ. sp.

 • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Dnešnú nedeľu  sa  v spojitosti so včerjším sviatkom sv. Petra a Pavla pri všetkých sv. omšiach koná celoslovenská  zbierka „Halier sv. Petra” pod novým označením “Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca”. Vopred: Úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

 • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8. budú sv. omše vo všedné dni  o 18.00 h. zrušené (aj latinská). Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú zapisovať - v pondelok 1. júla od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Sviatok sv. Cyrila a Metoda

V piatok 5. júla na sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše v našom chráme o 6.00,  7.30,  9.00 , 16.30 a 18.00 h.

Zároveň Vás srdečne pozývame na vyvrcholenie jubilejného roku 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré sa uskutoční v Nitre v piatok 5. júla 2013 - v deň slávnosti sv. Cyrila a Metoda. Sv. omšu pri príležitosti cyrilo-metodskej národnej púte v Nitre bude o 10.00 hod. na Svätoplukovom námestí sláviť pápežský legát J. Em. kardinál Franc Rodé, CM spolu s biskupmi a kňazmi zo Slovenska i zahraničia. Pozývame všetkých do Nitry v tento deň ďakovať Bohu za misiu svätých solúnskych bratov, za dar kresťanskej viery, kultúry a vzdelanosti.

Cyrilometodská slávnosť sa uskutoční aj na Devíne: v piatok 5. júla o 9.30 hod. bude vo farskom kostole v Devíne sláviť sv. omšu pápežský prelát Mons. Ján Formánek.

Bratislavská arcidiecéza v rámci slávenia jubilejného roku 1150. výročia príchodu našich vierozvestov - svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda na územie našich predkov všetkých srdečne pozýva na koncertné uvedenie oratória majstra Pavla Kršku s názvom “CYRIL A METOD”, ktoré sa uskutoční v Katedrále sv. Martina v Bratislave v piatok 5. júla 2013 o 19.00 hod. Na koncerte sa zúčastní aj pápežský legát J. Em. kardinál Franc Rodé.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  4.7. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   5.7. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 6.7. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Personálne zmeny

Na základe dekrétu Arcibiskupského úradu v Bratislave od 1. júla 2013 končí svoje pastoračné pôsobenie v našej farnosti dp. kaplán Zdenko Tkáčik, ktorý je ustanovený  za kaplána do farnosti Svätej rodiny v Bratislave - Petržalke. Dp. kaplánovi Tkáčikovi vyjadrujeme v mene veriacich i kňazov úprimnú vďaku za vzorné trojročné kňazské účinkovanie v našej blumentálskej farnosti a  autentické bratské spoločenstvo na fare. Za nového kaplána je vymenovaný dp. Peter Čižmár, doterajší kaplán v Bratislave - Dúbravke. Nového pána kaplána privítame na sv. omši v pondelok 1. júla o 16.30 hod.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v zbierke pre našu farnosť (výmena strešnej krytiny na fare) v sume 2743,- € a taktiež aj za Vaše individuálne milodary na ten istý cieľ v celkovej sume 450,- €.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo júlové číslo časopisu Blumentál. Zvlášť odporúčame rozhovor s naším odchádzajúcim dp. kaplánom  Zdenkom Tkáčikom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. júna 2013

23.6.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 24.6.:  slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Štvrtok 27.6. : sv. Ladislava, ľ. spom.

Piatok 28.6.: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spom.

Sobota 29.6.: sv. Petra a Pavla, apoštolov , slávnosť - prikázaný sviatok

 • Novokňazské požehnanie

V pondelok 24. 6. bude Vás pozývame na sv. omšu o 16.30 hod.  spojenú s novokňazským požehnaním, ktorú bude v našom kostole sláviť dp. Vladimír Mikulec, ktorý vlani cez leto vykonával v našej farnosti diakonskú prax.

 • Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

V sobotu 29. júna je prikázaný sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú ako v nedeľu: dopoludnia o 6.00, 7.30, 9.00,   10.30  a 12.00 a večer o 16.30, 18.00 /slov./ a 19.00 h.

V nedeľu  30. júna sa  v spojitosti s týmto sviatkom pri všetkých sv. omšiach uskutoční celoslovenská  zbierka „Halier sv. Petra” pod novým označením “Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca”.

 • Personálne zmeny

Na základe dekrétu Arcibiskupského úradu v Bratislave od 1. júla 2013 končí svoje pastoračné pôsobenie v našej farnosti dp. kaplán Zdenko Tkáčik, ktorý je ustanovený  za kaplána do farnosti Svätej rodiny v Bratislave - Petržalke. Dp. kaplánovi Tkáčikovi vyjadrujeme v mene veriacich i kňazov úprimnú vďaku za vzorné trojročné kňazské účinkovanie v našej blumentálskej farnosti a  autentické bratské spoločenstvo na fare. Rozlúčková sv. omša bude v nedeľu  30. júna o 9.00 h.

Za nového kaplána je vymenovaný dp. Peter Čižmár, doterajší kaplán v Bratislave - Dúbravke. Nového pána kaplána privítame na sv. omši v pondelok 1. júla o 16.30 hod.

Prosíme o modlitby za našich kňazov odchádzajúcich, zostávajúcich i prichádzajúcich.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  23. júna  po sv. omšiach nasleduje zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny eternitovej krytiny na budove fary. Na streche tej časti budovy, ktorá sa nachádza na rohu ul. Radlinského a Vazovova, plánujeme okrem iného odstránenie ekologicky závadného eternitu, nové laťovanie,  lepenku a protisnehové zábrany, osadenie nových zvodov a  rýn a zastrešenie novou krytinou. Prípravu celého projektu realizujeme v súčinnosti s pamiatkármi, úradom verejného zdravotníctva a životného prostredia, ako aj so Stavebným úradom MČ Staré Mesto a Ekonomickým oddelením Arcibiskupského úradu. Podľa predbežných odhadov bude výmena strešnej krytiny stáť viac ako 50 000 €. Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii tohto diela.

 • Novéna k sv. Cyrilovi a Metodovi

Pri príležitosti vyvrcholenia osláv Jubilea - 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim predkom a blížiaceho sa sviatku našich vierozvestov sa bude v našom kostole konať Novéna k solúnskym bratom od stredy 26. júna po sv. omšiach o 6.30 a 16.30.

 • Stretnutie mládeže R 13

Pozývame mladých na Národné stretnutie mládeže R13, ktoré sa uskutoční v lete od 26. do 28. júla v Ružomberku. Je to paralelné stretnutie s tohtoročnými Svetovými dňami mládeže. V programe bude telemost z Rio de Janeiro, hudobné kapely, krížová cesta, spoločné modlitby s biskupmi, divadlo, predstavenie reholí a hnutí, športové a spoločenské aktivity, zdieľanie v skupinkách, katechézy, ruženec, večerná vigília a radosť zo spoločenstva. Odporúčame sa čím skôr registrovať, keďže do konca júna je to za výhodný poplatok. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.rio13.sk.

 • Modlitby matiek

Hnutie “Modlitby matiek” pripravuje modlitbové stretnutia, počas ktorých sa spoja otcovia, mamy a deti z mnohých krajín sveta. Tieto modlitbové stretnutia sa budú konať v tomto týždni v piatok, v sobotu a v nedeľu vždy o 17.00 hod. v uršulínskom kostole v Bratislave. Všetkých srdečne pozývajú. Bližšie informácie môžete nájsť na plagáte na výveske.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 800,- €, venovaný v tomto týždni pre potreby našej farnosti a za milodary v celkovej sume 250,- €, venované na opravu farskej strechy.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. júna 2013

15.6.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Streda 19.6. : sv. Romualda, opáta, ľ. spom.

Piatok 21.6.: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Sobota 22.6.: sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľ.s.

 • Publikácia Duchovné Slovensko

Aj cez náš farský úrad máte možnosť kúpiť ako hodnotný darček pre svojich blízkych (napr. k promóciám a k jubileám) hodnotnú knižnú publikáciu Duchovné Slovensko. Obsahuje fotografie a popis mnohých sakrálnych objektov na Slovensku, vrátane nášho Blumentálskeho kostola. Knihu je možné zakúpiť za výhodnú cenu 23 EUR  v kancelárii nášho Farského úradu.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  23. júna 2013 bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny eternitovej krytiny na budove fary. Na streche tej časti budovy, ktorá sa nachádza na rohu ul. Radlinského a Vazovova, plánujeme okrem iného odstránenie ekologicky závadného eternitu, nové laťovanie,  lepenku a protisnehové zábrany, osadenie nových zvodov a  rýn a zastrešenie novou krytinou. Prípravu celého projektu realizujeme v súčinnosti s pamiatkármi, úradom verejného zdravotníctva a životného prostredia, ako aj so Stavebným úradom MČ Staré Mesto a Ekonomickým oddelením Arcibiskupského úradu. Podľa predbežných odhadov bude výmena strešnej krytiny stáť viac ako 50 000 €. Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii tohto diela.

 • Stretnutie rodín

je dnes 16. júna 2013 na fare (Vazovova 8).

 • Oznamy Charity Blumentál

Letný tábor: Rodičia, ktorí ešte nezaplatili za letný tábor, môžu tak urobiť vo štvrtok 20. júna 2013 v kancelárii charity na Vazovovej 8 od 17.00 do 18.00 hod. Zároveň dostanú aj písomné podrobné informácie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. júna 2013

8.6.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok 11.6. : sv. Barnabáša, apoštola, spom.

Štvrtok 13.6.: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Rekolekcia

Srdečne Vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne v pondelok 10. júna sv. omšou o 9.00 h. v našom blumentálskom  kostole.

 • Program v Katedrále

Vo štvrtok 13. júna sa o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina bude sláviť sv. omša v rámci duchovného programu počas Roku viery. V homílii zaznie katechéza na 8. článok Apoštolského vyznania viery: “Verím v Ducha Svätého”. Po sv. omši bude aj krátka poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti zakončená eucharistickým požehnaním.

 • Kňazské a diakonské vysviacky

V sobotu 15. júna  o 9.30 hod. sa v Katedrále sv. Martina v  Bratislave uskutoční spoločná diakonská a kňazská vysviacka kandidátov Bratislavskej arcidiecézy. Je to vzácna udalosť pre celú diecézu, ktorá bude mať 2 nových diakonov a 6 novokňazov. Za novokňaza bude vysvätený aj dp. Vladimír Mikulec, ktorý v lete 2012 vykonával v našej farnosti diakonskú prax. Pozývame Vás nielen k účasti na slávnosti vysviacky, ale aj k úprimným modlitbám za nových služobníkov oltára.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v sume 150,- €, venované v tomto týždni pre potreby našej farnosti, ako aj za milodar v sume 100,- €, prevedený na náš farský účet v mesiaci máj.

 • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Nakoľko počet prihlásených detí presiahol  pôvodne plánovaný počet, ale rozhodli sme sa, že vyjdeme rodičom v ústrety a  že sa tábora zúčastnia všetky doteraz prihlásené deti. Ďalšie prihlášky však už nebude možné akceptovať, jedine evidovať ako  náhradníkov, v prípade, že sa niekto odhlási. Poplatok za dieťa treba uhradiť v kancelárii charity na Vazovovej 8  a to v termínoch: v pondelok 10. júna 2013 od 16.oo - 18.oo hod. a v stredu 12. júna od 17. - 19.oo hod.

Rodičia dostanú  zároveň aj potrebné písomné informácie.

Oznam pre dôchodcov: Ešte sú voľné miesta na pripravovaný zájazd - púť do Nitry na sobotu 15. júna, ktorý je  spojený s prehliadkou románskeho kostolíka sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Poplatok je 6 €.  Prihlásiť sa je ešte možné v kancelárii charity na Vazovovej 8 a to v pondelok  10. júna  od 16.oo - 18.oo hod.,  príp. ešte v stredu 12. júna   od 17.oo - 19.oo hod.  Podrobný program dostanete pri prihlasovaní.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. júna 2013

1.6.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 3.6.: sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov, spom.

Streda, 5.6: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spom.

Štvrtok, 6.6.: sv. Norberta, biskupa, ľ.  spom.

Piatok, 7.6.: slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota, 8.6.: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spom.

 • Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac júl sa budú zapisovať v  pondelok 3. júna od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  6. 6. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   7. 6. budeme spovedať  ako obvykle.

 • Lectio divina

V stredu 5. júna o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave bude konať  stretnutie nad Božím slovom v cykle “Obnovme našu vieru a mravnosť!” Podnetom na uvažovanie bude „Nespútaná túžba mať” a desiate Božie prikázanie. Stretnutie bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 7. júna je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže to nie je prikázaný sviatok, bohoslužby budú ako obvykle. Po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. bude odprosujúca pobožnosť s modlitbou Najmilší Ježišu,  ktorá je za obvyklých podmienok spojená s možnosťou získať úplné odpustky.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v sume 110,- €, venované v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

 • Proces blahorečenia

Otec arcibiskup v nedeľu 9. júna 2013 o 15.00 hod. vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici slávnostným zasadnutím otvorí diecéznu fázu procesu blahorečenia Janka Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Povzbudzujeme všetkých k modlitbám za priebeh procesu, aby sme - ak to bude Božia vôľa - mohli mať ďalšieho blahoslaveného zo Slovenska.

· Časopis Blumentál

Vyšlo júnové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

· Výlet a opekačka

Pozývame deti s rodičmi a kamarátmi na výlet spojený s opekačkou, ktorý bude v sobotu 8.6.2013. Stretneme sa o 13.00 hod. pred farou (Vazovova 8).

Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov:

Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora v Lome nad Rimavicou. Poplatok za dieťa treba uhradiť v kancelárii charity na Vazovovej 8 a to v termínoch: v pondelok 10. júna 2013 od 16.oo - 18.oo hod. alebo v stredu 12. júna od 17. - 19.oo hod. Rodičia dostanú  zároveň aj potrebné písomné informácie.

Oznam pre dôchodcov:

Ešte sú voľné miesta na pripravovaný zájazd - púť do Nitry na sobotu 15. júna 2013 ktorý je  spojený s prehliadkou románskeho kostolíka sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Poplatok je 6,- €; prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8 a to v pondelok 3. júna 2013 od 9. oo - 11.oo hod. , príp. ešte v utorok 4. júna 2013 od 17.oo - 18.oo hod., Podrobný program dostanete pri prihlasovaní.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2013 číslo 6

1.6.2013 redakcia časopisu

Ročník XXIV Číslo 6 – Jún 2013
Časopis Blumentál - jún 2013

Pridané do rubriky blumentál