Archív pre rubriku ‘hymnus’

Kto je kňaz?

1.7.2009

Človek ako každý z nás a predsa iný - čo okom nebadáš. Osobnosť a veľkosť jeho, vznešenosť poslania, tú krásu čistú len zrakom ducha spoznávaš! Kňaz - pastier verný, zverené ovečky na pašu
vodí, za stratenou cez úskalia, strminy, močiarmi sa brodí. Kto pochopí starosť, žiaľ, keď v spleti tŕnia on ju hľadá a zachrániť ju túžobne si žiada. Kňaz - otec láskavý, čo starosť o dietky na plecia berie sám, pre vzrast, duchovný pokrm i nápoj sladký dá nám, na odpustenie našich vín. Ó, jak raní mu srdce, keď syn, dcéra odmieta pokrm - Krista, ba pohŕda ním! Kňaz - radca a tešiteľ, útechu každému vkladá, či mladý je, či hlavu kryje mu už biely srieň, dôveru vlieva biednym deň čo deň. Duša to cíti, u neho pomoc hľadá. Kňaz - prostredník mocný medzi Bohom, Pánom neba, vesmíru a človekom, čo upadol na cestách bludných. Oko mnohokrát bôľom zvlhne a vráska zbrázdi jeho tvár, v bolesti nad hriešnikom, čo zotrval v hriechu, tvrdosti. Kňaz - ako lampa horiaca, čo svieti nám jasným plameňom. Temnou púšťou smädných vodí k božským prameňom. Rukou kňaza dajme sa po ceste šťastia vierou viesť. Otvorme mu srdce v dôvere celé, Boha - Lásku doň chce vniesť.

Našim kňazom k roku kňazov

od nám neznámeho autora

Pridané do rubriky hymnus

Hymnus na sviatok najsvätejšieho Srdca Ježišovho

1.6.2009

Pôvodca sveta, všetkých krás, Ó, Kriste, Vykupiteť náš, Svetlo zo Svetla Otcovho, Boh pravý z Boha pravého!

 

Láska Ťa prinútila zas smrteľné telo vziať si z nás, bys’ to, čo Adam premrhal, ty, nový Adam, získal nám.

 

Veď láska tvoja všemocná dala vznik zemi, stvorenstvám a chyby otcov odpúšťa, sníma nám putá otroctva.

 

Nech z tvojho srdca nesmierne šíri moc lásky vznešenej, by ťudstvo z tohto prameňa čerpalo milosť spasenia.

 

Preto ním prešla kopia, by nás krv, voda obmyla, prúdiaca z boku, z jeho rán; tak trpel za nás Kristus Pán.

 

Buď sláva tebe, Kriste náš, že milosť srdcom rozlievaš, i Otcu, Duchu milosti po všetky veky večnosti. Amen.

 

Hymnus na sviatok

najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Pridané do rubriky hymnus

Hymnus na spomienku Panny Márie

1.5.2009

Panna, ty hviezdou lásky si,

blažená v ríši nadhviezdnej; ty, nádej naša, stoj pri nás v hodine žitia poslednej.

 
 

Syn dal ti, Panna vznešená, nad svojím srdcom veľkú moc; a preto žije v istote, kto teba prosí o pomoc.

 
 

Ty dávaš z dobrotivosti nielen to, o čo prosíme; ty vždy predchádzaš štedrosťou priania, čo nevyslovíme.

 
 

Ty, Matka milosrdenstva, ty veľkodušných sŕdc si vzor; v tebe je vrchol bohatstva, ktorým sa zaskvel Boží tvor.

 
 

Otca i Ducha aj Syna tvojho nech všetko pochváli, že ťa tri božské osoby

do rúcha slávy odiali.

Hymnus na spomienku Panny Márie

Pridané do rubriky hymnus

Hymnus na posvätné čítanie - Veľký piatok

1.4.2009

Ospevujme veľký súboj,
šírme slávne odkazy
trámov kríža, ktorý zdolal
strojcu večnej nákazy!
Obeť na ňom zomiera za svet
a tou smrťou víťazí.

 
Prvý človek veril zvodom,
smrť si vtiahol do domu,
keď v ňom Božiu lásku zhasil jed,
čo zjedol zo stromu.
Lež Boh nový strom si vybral
zažehnať tú pohromu.

 
Poriadok si vyžadoval
po bolestnom otrase
do priepasti zvrhnúť zhubcu,
čo nás ranil v zápase,
aby skazonosný úder
poslúžil nám ku spáse.

 
Keď čas prišiel, keď
po Bohu vyvrcholil dávny smäd,
Otec poslal na svet syna,
a on z Panny ľudsky vzklíčil
sťa z kra vytúžený kvet.

 
A keď sa mu v ľudskom veku
najkrajší vek priblížil,
predurčený trpieť, rád sa
pred mukami ponížil,
preto Baránka, hľa,
ľudstvo v obeť dvíha na kríži.

 
Tebe, Otče s Duchom Svätým
nech je sláva naveky
skrze Krista, ktorý telom
nie je nám už ďaleký a
chce krížom zmeniť v radosť
ľudský bôľ a náreky.

 
Hymnus na posvätné čítanie - Veľký piatok

Pridané do rubriky hymnus

Hymnus na pôstne obdobie

1.3.2009 redakcia časopisu

Ježišu Kriste, pravdy jas,

nech zmizne temno hriechov z nás,

nech svetlo čností príde k nám,

keď zas deň dávaš krajinám.
 
Čas milostivý dávaš nám;

nech kajúcnosť je nábožná.

Obráť nás, Bože láskavý,

nech milosť hriešnych uzdraví.
 
Daj konať pravé pokánie,

ono nám viny odvanie

a darom tvojej milosti

vstaneme z našej hriešnosti.
 
Už je deň, slnko vychádza,

k rozkvetu všetko privádza;

nech naše srdce zahreje

lúč milosti a nádeje.
 
Nech celé tvorstvo korí sa

tebe, láskavá Trojica;

my obnovení milosťou,

spievajme pieseň s radosťou. Amen.

Hymnus na pôstne obdobie

Pridané do rubriky hymnus

Hymnus na sviatky preblahoslavenej Panny Márie

1.2.2009 redakcia časopisu

Mária, ty vždy láskavo
počúvaš prosby všetkých nás;
prosíme vrúcne, pokorne:
stoj pri nás, Matka, v každý čas,
 
Stoj pri nás, keď nás do okov
hriešny čin, vina zoviera;
pomôž nám putá roztrhnúť,
keď srdce v hriechu zomiera.
 
Stoj pri nás, keď svet pred náš zrak
vyčarí veci vábivé,
aby sme neopustili
loď spásy, nebo žiarivé.
 
Stoj pri nás, Matka, v úzkosti,
keď telu hrozia pohromy;
vypros nám časy pokojné,
nech večnosť žiari na zemi.
 
Buď svojim deťom útechou
v hodine smrti, v súžení,
by na tvoj mocný príhovor
dosiahli večné odmeny.
 
Otca i Ducha, aj Syna
tvojho nech všetko pochváli,
že ťa tri božské osoby
do rúcha slávy odiali. Amen
 
Hymnus na sviatky preblahoslavenej Panny Márie

Pridané do rubriky hymnus

Hymnus na sviatok Svätej rodiny

1.1.2009

Blaživé svetlo nebeské,
ty naša nádej jediná,
Ježišu; tvojím zrodením
zjasala láska rodinná.
 
Mária, plná milostí,
ty, šťastná medzi ženami:
na hrudi zhrievaš Ježiša
a oblažuješ bozkami.
 
Z praotcov Jozef jediný
vybraný strážca Máriin,
si šťastný, lebo teba len
nazýval otcom Boží Syn.
 
Vy, z kmeňa Jesse výhonky
kvitnúce na spásu národov,
čujte nás, ako prosebne
voláme k vám s dôverou.
 
Tú milosť, ktorou sa váš dom
do kvetov čností odieval,
nám dajte, aby v rodinách
duch pravej lásky prebýval.
 
Ježišu, ty si rodičov
ochotne a s láskou poslúchal.
Nech tebe, tvojmu Otcovi
i Duchu znejú piesne chvál. Amen.
 
Hymnus na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Pridané do rubriky hymnus

Adventný hymnus

8.12.2008

Proroci hlasno zvestujú,

že Kristus k nám už prichádza;

nadišiel všetkým spásny čas:

vykúpi nás krv Veľkňaza.
S ním blíži sa k nám nový deň

a srdce šťastím oplýva,

keď pravdivo ho Predchodca

slávnym a veľkým nazýva.

Hľa, toto prvý príchod bol,

keď Pán nie preto zostúpil,

by trestal svet, lež uzdravil

chorých a hriešnych vykúpil.

Ten druhý príchod zvestuje,

že Kristus predo dvermi je

a svätým veniec slávy dá

a do neba ich uvedie.

S prísľubom svetla večnosti

hľa, hviezda spásy žiari nám

a zve nás, synov kráľovstva,

ísť hore, stúpať k výšinám.

Len teba, Kriste, chceme zrieť

blažení v tvojom kráľovstve

a v tomto svätom videní

spievať ti večný chválospev. Amen.

Adventný hymnus

Pridané do rubriky hymnus

Hymnus z ofícia za zosnulých

1.11.2008 redakcia časopisu

Kriste, ty život, vzkriesenie
a nádej na odpustenie,
hľadíme k tebe v dôvere,
keď smrť nám klope na dvere.

 
Aj tebe smrtné úzkosti
prenikli do žíl, do kostí;
porúčal si sa Otcovi
a svet si smrťou obnovil.

 
Na seba naše neduhy
vzal si a trpel za druhých;
daj by sme s tebou trpeli,
v náručí Otca umreli.

 
Rozpiate ruky, plné rán,
otváraš srdce dokorán,
by si nás k sebe pritiahol,
keď smrť v nás budí strach a bôľ.

 
Zlomil si smrti závory,
krížom si nebo otvoril:
nech nik zúfalo nesmúti,
veď ty dáš život po smrti.

 
Hľa, naši bratia, naša kosť,
odobrali sa na večnosť
daj, nech sa s tebou radujú
a za dar spásy ďakujú. Amen.

Pridané do rubriky hymnus