Archív časopisu Blumentál Január, 2013

Farské oznamy 27. januára 2013

27.1.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 28. 1. - sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Štvrtok 31. 1. - sv. Jána Bosca, kňaza, spom.

Sobota 2. 2. - sviatok Obetovania Pána (Hromnice)

 • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci   1. 2. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 2. 2.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Obetovanie Pána

V sobotu 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Nie je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú o 5.45, 6.30  hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod. Pri sv. omšiach o 6.30 hod. a 16.30 hod. budeme požehnávať hromničné sviece.

 • Svätoblažejské požehnanie

Spomienka na biskupa a mučeníka sv. Blažeja 3. februára sa tohto roku liturgicky neslávi, keďže pripadá na nedeľu. Po skončení  všetkých nedeľných sv. omší budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  3. februára 2013 bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom pokračovania ďalších rekonštrukčných prác v pivničných priestoroch budovy fary. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v celkovej sume 40,- €, obetované pre našu farnosť v tomto týždni.

 • Stretnutie rodín

Ponúkame rodičom a deťom stretnutie na fare dnes 27.01.2013 od 15.00 - 16.30 hod. Program pre rodičov: modlitba, čítanie z Písma, diskusia (s účasťou kňaza). Program pre deti: krátka modlitba, hry pre deti (pod vedením animátorov). Deti môžu prísť aj bez rodičov.

 • Národná púť do Ríma

V dňoch 24.-28.2.2013 sa koná národná púť do Ríma. Kto by mal záujem pripojiť sa k pútnikom z Bratislavy - Dúbravky, môže si všimnúť bližšie informácie na nástenke.

Oznamy Charity Blumentál:

 • Fašiangové posedenie

V nedeľu 10. februára 2013 od 15.oo hod. sa v seminárnej miestnosti na Vazovovej 8 uskutoční už tradičné fašiangové posedenie. Všetci ste vítaní a srdečne pozvaní.

Veríme, že gazdinky nesklamú a opäť potešia fašiangovými šiškami a inými dobrotami. Vopred vďaka.

 • Poďakovanie a prosba

Ďakujeme všetkým, ktorí svoju dôveru a podporu blumentálskej charite v minulom roku  prejavili  aj tým, že nám venovali svoje 2 % z dane zo mzdy. Veríme, že nás  opäť podporíte aj v tomto roku. Vopred úprimné Pán Boh odmeň. Tlačivá s uvedenými potrebnými údajmi nájdete za lavicami v kostole.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. januára 2013

20.1.2013 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok 21. 1. - sv. Agnesy, panny a mučenice, spom.

Utorok 22. 1. - sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľ. spom.

Streda 23. 1. - sv. Jána Almužníka, biskupa, spom. v Dóme

Štvrtok 24. 1. - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok 25. 1. - sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla

Sobota 26. 1. - sv. Timoteja a Títa, biskupov, spom.

 • Spomienka na sv. Jána Almužníka

Na stredu 23. januára pripadá v liturgickom kalendári spomienka sv. Jána Almužníka, ktorého telesné pozostatky sú uchovávané v našej Katedrále sv. Martina v Bratislave. Preto v stredu počas dňa od 9.00 hod. do 18.30 hod. budú relikvie sv. Jána Almužníka prístupné všetkým veriacim na individuálne uctenie. Večer o 18.30 hod. bude slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých Vás srdečne pozývame ďakovať Bohu za dar príkladného života sv. Jána Almužníka.

 • Stretnutie rodín

Ponúkame rodičom a deťom stretnutie na fare v nedeľu 27.01.2013 od 15.00 - 16.30 hod. Program pre rodičov: modlitba, čítanie z Písma, diskusia (s účasťou kňaza). Program pre deti: krátka modlitba, hry pre deti (pod vedením animátorov). Deti môžu prísť aj bez rodičov.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v celkovej sume 210 €, obetované pre našu farnosť v tomto týždni.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. januára 2013

13.1.2013 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Štvrtok 17. 1. - sv. Antona, opáta, spom.

 • Charita Blumentál

Program v klube: V nedeľu 13. januára 2013 pozývame záujemcov na besedu s vdp. CSILic. Jozefom Kováčikom, hovorcom KBS. Téma: Média a mediálna manipulácia. Klub bude otvorený v obvyklom čase od 14.30 do 16.30 hod.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za príspevky v celkovej sume 620 €, obetované počas vianočnej koledníckej akcie Dobrá novina. Ďakujeme všetkým, ktorí ste koledníkov prijali a podporili tú akciu.

Taktiež vyjadrujeme vďačnosť za milodary v sume 50 €, venované našej farnosti  a milodar v sume 150 €, prevedený na náš farský účet.

 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára sa koná Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas týchto dní sa pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. budeme modliť za zjednotenie medzi kresťanmi. Zároveň Vás pozývame v tomto týždni na celobratislavskú ekumenickú bohoslužbu slova do Františkánskeho kostola v utorok 15. januára 2013 o 17.30 h.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6. januára 2013

9.1.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 7. 1. - sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľ. spom.

Nedeľa 13. 1. - sviatok Krstu Krista Pána - koniec vianočného obdobia

 • Požehnanie domov

Kto má záujem dať si posvätiť príbytok v období po sviatku Zjavenia Pána, nech nahlási v sakristii kostola svoju adresu a telefónne číslo.

 • Kňazská rekolekcia

Rekolekcia  kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 7. januára sv. omšou o 9.00 hod.  vo farskom kostole v Rači.

 • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2013 budeme zapisovať  v pondelok 7. januára 2013 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v celkovej sume 200 €, obetované pre našu farnosť v tomto a v predošlom týždni.

 • Charita Blumentál

Program v klube: V nedeľu 13. januára 2013 pozývame záujemcov na besedu s vdp. CSILic. Jozefom Kováčikom, hovorcom KBS. Téma: Média a mediálna manipulácia. Klub bude otvorený v obvyklom čase od 14.30 do 16.30 hod.

 • Časopis Světlo

Distribúcia časopisu Světlo nám oznamuje, že vydavateľstvo tohto periodika zvýšilo cenu   z 0,50 centov na 0,55 centov.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2013 číslo 1

1.1.2013 redakcia časopisu

Ročník XXIV Číslo 1 – Vianoce 2012 - Január 2013
Časopis Blumentál Vianoce 2012 - január 2013

Pridané do rubriky blumentál