Archív časopisu Blumentál Október, 2014

Farské oznamy 26. októbra 2014

27.10.2014
 • Liturgický kalendár

Utorok 28. 10. - slávnosť - Výročie posviacky blumentálskeho chrámu - sviatok sv. apoštolov sv. Šimona a Júdu

Sobota 1. 11. - Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Nedeľa 2. 11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých

 • Výročie posviacky chrámu

Dnešnú nedeľu slávime výročie  posviacky nášho chrámu. Po sv. omšiach sa koná hodová ofera. Za Vaše príspevky Vám vopred úprimne ďakujeme. Popoludní o 15.00 hod. Vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou. V mene mladých z našej farnosti, ktorý si na túto príležitosť pripravili program, pozývame na hodové stretnutie farníkov všetkých vekových kategórií.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol. Samotné výročie posviacky liturgicky oslávime pri všetkých sv. omšiach v utorok 28. októbra.

 • Sviatok Všetkých svätých

Sv. omše na prikázaný sviatok Všetkých svätých v sobotu 1. novembra budú ako v nedeľu.

 • Dušičková pobožnosť aSpomienka na verných zosnulých

V sobotu 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v nedeľu 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o 9.00 a 16.30 hod.

Na Spomienku na všetkých verných zosnulých v nedeľu 2. novembra budú  sv. omše v riadnom nedeľnom bohoslužobnom poriadku.

 • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky na misijnú zbierku  v sume 1534 € a taktiež za Vaše individuálne milodary v hodnote 100, 50 a 2 x 50 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. októbra 2014

18.10.2014

 • Liturgický kalendár

Streda 22.10. - sv. Jána Pavla II.,pápeža, ľ. spom.

Štvrtok 23.10. -  sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľ. spom.

Piatok 24.10. - sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľ. spom.

 • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  prijíma nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek dnešnú  nedeľu 19. októbra  po sv. omšiach v predsieni kostola.

· Misijná nedeľa

Dnes  - na Misijnú nedeľu,   si pripomíname dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa dnes koná po sv. omšiach.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimnú vďaku za Vaše príspevky v sume 2398 Eur v zbierke pre potreby farnosti a kostola. Taktiež ďakujeme za individuálne príspevky 2 x 50 Eur  určené na renovačné práce v našej farnosti. Z týchto prostriedkov chceme uhradiť práce murárskeho a elektroinštalatérskeho charakteru v centrálnej a kaplánskej časti farskej budovy.

 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov s deťmi na stretnutie s duchovným programom pre rodičov a duchovno-zábavným programom pre deti vždy v tretiu nedeľu v mesiaci. Najbližšie stretnutie je dnes 19.10.2014 o 14.00 hod. na fare.

 • Prechod na zimný čas

Budúci víkend prechádzame na zimný čas. Nezabudnite si pred spaním v sobotu 25.  októbra večer posunúť čas o 1 hodinu dozadu.

 • Výročie posviacky chrámu

Budúcu nedeľu 26. októbra oslávime farské hody - pripomenieme si výročie  posviacky nášho chrámu. Slávnostná sv. omša bude celebrovaná o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa bude konať hodová ofera. Popoludní o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

Samotné výročie liturgicky oslávime pri všetkých sv. omšiach po nedeli, v utorok 28. októbra.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. októbra 2014

11.10.2014
 • Liturgický kalendár

Streda 15.10. -  sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Piatok 17.10. - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom.

Sobota 18.10. - sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú  nedeľu 12. októbra po sv. omšiach nasleduje zbierka pre potreby farnosti. Výnos zo zbierky chceme použiť na úhradu nákladov spojených s murárskymi prácami v kaplánskej časti budovy a s výmenou zastaralých elektroinštalačných zariadení na prízemí a v centrálnom trakte farskej budovy.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Prvá katechéza pre katechumenov bude dnes 12.10.2014 o 18.00 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí sa prihlásili na sviatosť birmovania, budú mať prvé organizačné stretnutie tento piatok 17. októbra  spojené so sv. omšou o 18.00 hod. v našom blumentálskom kostole.

 • Farský výlet

Pozývame deti s rodičmi a súrodencami na celodenný farský výlet rodín v sobotu 18.10.2014 do Bojníc - Múzeum praveku. Poplatok je 3 Eurá.  Prihlásiť sa možno v utorok od 17.00 do 17.45 na fare. Bližšie informácie dostanete pri prihlásení.

 • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  bude prijímať nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek v nedeľu 19. októbra 2014 po sv. omšiach v predsieni kostola.

· Misijná nedeľa

Budúcu nedeľu 19. októbra  si pripomenieme dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa bude v ten deň konať po sv. omšiach.

 • Foto zletného tábora

Deti, ktoré sa zúčastnili letného tábora alebo ich rodičia si môžu prevziať DVD-nosič s fotkami v úradných hodinách v kancelárii (alebo v nedeľu po sv. omšiach v sakristii).

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné Pán Boh odmeň! nášmu farníkovi za finančný dar v sume  1000 Eur venovaný v tomto týždni na renovačné práce v našej farnosti.

 • Stretnutia pre mladých

Pozývame mladých stredoškolákov a vysokoškolákov na stretká s duchovným i zábavným programom. Budú prebiehať každý štvrtok o 19.00 hod. na fare.

Takisto pozývame mladých pracujúcich na stretká v utorky o 19.00 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov s deťmi na stretnutie s duchovným programom pre rodičov a duchovno-zábavným programom pre deti vždy v tretiu nedeľu v mesiaci. Najbližšie stretnutie je budúcu nedeľu 19.10.2014 o 15.00 hod. na fare.

 • Oznam Charity Blumentál: Právna poradňa

Vo štvrtok 16.10.2014 nebude právňa poradňa poskytovať svoje služby.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. októbra 2014

5.10.2014
 • Liturgický kalendár

Pondelok 6. 10. - sv. Bruna, kňaza, ľ.spom.

Utorok 7. 10. - Ružencovej Panny Márie, spomienka

Štvrtok 9. 10. - sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov, ľ. spom.;

sv. Jána Leonardiho, kňaza, ľ.spom.

Sobota 11. 10. - sv. Jána XXIII., pápeža, spom.

 • Spolok sv. Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha, evidovaní v predajni Bratislava, si môžu vyzdvihnúť  Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu na rok 2015  s DVD filmom v predajni SSV Bratislava.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 6. októbra sv. omšou o 9.00 hod. v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 12. októbra bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti. Výnos zo zbierky chceme použiť na úhradu nákladov spojených s murárskymi prácami v kaplánskej časti budovy a s výmenou zastaralých elektroinštalačných zariadení na prízemí a v centrálnom trakte farskej budovy.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Prvá katechéza pre katechumenov bude budúcu nedeľu 12.10.2014 o 18.00 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí sa prihlásili na sviatosť birmovania, budú mať prvé organizačné stretnutie v piatok 17. októbra 2014 spojené so sv. omšou o 18.00 hod. v našom blumentálskom kostole.

 • Poďakovanie

V mene organizátorov zbierky Boj proti hladu vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom. Vyzbieraná sumu 1120 eur už bola prevedená na účet zbierky.

· Časopis Blumentál

Vyšlo októbrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2014 číslo 10

1.10.2014 redakcia časopisu

Ročník XXV Číslo 10 – Október 2014

Časopis Blumentál - október 2014

Pridané do rubriky blumentál