Archív časopisu Blumentál Marec, 2016

Farské oznamy 27. marca 2016

28.3.2016

 • Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné  Pán Boh odmeň! za individuálne milodary v  sume 100, 50,  20 a 15,- €, venované v tomto týždni pre našu farnosť a osobitne na veľkonočnú výzdobu chrámu.

Chceme zo srdca poďakovať každému z Vás, kto ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dôstojnom slávení Posvätného trojdnia a veľkonočných sviatkov v našom chráme.

 • Veľkonočná nedeľa

(Dnes) na  Veľkonočnú nedeľu sú sväté omše ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti po sv. omši o 16.30 h.

Pri sv. omšiach sa  koná veľkonočná  farská ofera. Vopred vyslovujeme vďačnosť za Vaše príspevky.

Podľa starobylého zvyku požehnávame pri svätých omšiach dopoludnia veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše dopoludnia o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 a večer o 16.30 a 18.00 (slovenská). Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  bude po sv. omši  o 16.30.

 • Raduj sa, nebies Kráľovná

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná. Pri sv. ruženci sa prednostne modlíme slávnostné tajomstvá.

 • Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16.30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17.45 hod.

 • Slávnosť Božieho milosrdenstva

O týždeň, v nedeľu Božieho milosrdenstva (3. apríla 2016) sa bude za účasti otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského konať v Bratislave osobitná slávnosť Božieho milosrdenstva. Začne sa o 15.00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda u otcov redemptoristov, odkiaľ pôjde procesia na Kalváriu. Pri svätej omši o 17.00 hod. otec arcibiskup slávnostne vyhlási pričlenenie farského Kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii k rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť.

· Pomoc prenasledovaným kresťanom

Biskupi Slovenska vyhlásili celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Uskutoční sa o týždeň, v nedeľu Božieho milosrdenstva (3. apríla 2016) pri všetkých svätých omšiach. Aj týmto spôsobom sme pozvaní uskutočniť skutok milosrdenstva a solidarity v prospech našich bratov a sestier trpiacich pre vieru v Ježiša Krista.

 • Svetové dni mládeže

Všetkých mladých ľudí srdečne pozývame do Krakova na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia na konci júla tohto roka. Je to vynikajúca príležitosť zakúsiť celosvetové spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa tešia z viery v Ježiša Krista a ktorých príde povzbudiť svojou prítomnosťou aj pápež František, čím sa toto podujatie zároveň stane jedinečnou príležitosťou zažiť Svätého Otca tak blízko našej vlasti. Ešte nasledujúce štyri dni, do konca marca, platí registrácia za zvýhodnených podmienok, ktoré odporúčame využiť. Viac informácií je na stránke www.mladezba.sk alebo www.svetovednimladeze.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. marca 2016

20.3.2016

 • Krížová cesta

Dnešnú nedeľu o 15.45 h. budú Krížovú cestu v našom chráme viesť členovia spoločenstva  Viera a svetlo.

 • Stretnutie rodín

Pravidelné stretnutie rodín bude na fare (Vazovova 8) dnes (na Kvetnú nedeľu) o 14.30 hod.

 • Veľkonočné spovedanie

Dnes na Kvetnú nedeľu spovedáme počas dopoludňajších bohoslužieb  a pri večerných slovenských sv. omšiach. V pondelok, utorok a stredu spovedáme od 5.45 do 8.00 h. a od 15.00 do 19.00 h. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme.

 • Charita Blumentál

Z dôvodu rekonštrukčných prác, ktoré prebiehajú na prízemí farskej budovy v priestoroch, ktoré slúžia aj našej Charite Blumentál, poradne Charity nebudú dočasne poskytovať svoje služby až do Veľkej noci. Ďakujeme za pochopenie.

 • Poďakovanie

Chcem Vám úprimne poďakovať za príspevky v celkovej sume 2 805 Eur v nedeľnej zbierke pre našu farnosť a náš chrám. Získané prostriedky chceme použiť na 2 náročné projekty, ktoré chceme zrealizovať po Veľkej noci - v apríli elektroinštalačné práce v kostole, vrátane výmeny rozvodnej skrine v sakristii a v ďalšom mesiaci výmenu okien na fare. Taktiež vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! aj individuálnym darcom, ktorí v tomto týždni pre Blumentál obetovali milodary v hodnote 100, 50, 30, 3 x 20 a 10 Eur.

 • Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok o 9.30 h. v Katedrále sv. Martina bude otec arcibiskup s kňazmi našej arcidiecézy sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná oleje a posvätí krizmu. Pri tejto sv. omši si kňazi obnovia svoje kňazské sľuby. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie. Slávenie posvätného veľkonočného trojdnia s našimi o. biskupmi v Katedrále sv. Martina je zverejnené aj na internetovej stránke Bratislavskej arcidiecézy.

Program v našom kostole:

- Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere o 18.00 h.

- Adorácia v Getsemanskej záhrade do 21.00 h.

 • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa odporúča až do skončenia Veľkonočnej vigílie.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7.30 h.

- Krížová cesta o 8.00 h. s členmi Ružencového bratstva

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 14.30 h.

- Obrady Veľkého piatku o 15.00 h.

- Poklona pri Božom hrobe do 21.00 h.

 • Veľká (Biela) sobota

Veľká sobota je dňom stíšenia a rozjímania o Pánovom utrpení a smrti, ako i o jeho zostúpení k zosnulým. V našich kostoloch sa vystavujú k úcte symboly Kristovho ukrižovania a koná sa poklona Najsvätejšej sviatosti v Božom hrobe. Kresťania modlitbou a pôstom očakávajú Pánovo zmŕtvychvstanie. Naši katechumeni pri slávení Veľkonočnej vigílie príjmu krst a eucharistiu.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7.30 h.

- Poklona pri Božom hrobe od 8.00 h. do 18.45 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18.50 h.

- Veľkonočná vigília začne o 19,00 h. Sviece si treba priniesť so sebou.

 • Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu sväté omše budú ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti po sv. omši o 16.30 h. V tento deň bude pri sv. omšiach farská ofera.

 • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše dopoludnia o 6.00, 7.30, 9.00 10.30 a podvečer o 16.30  a 18.00 (slovenská). Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  bude po sv. omši  o 16.30.

 • Prechod na letný čas

Zo soboty 26. marca na nedeľu 27. marca sa mení zimný čas na letný. Nezabudnite si hodinky posunúť o jednu hodinu dopredu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. marca 2016

12.3.2016

 • Liturgický kalendár

Sobota 19. 3. - sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Nedeľa 20. 3. - Kvetná nedeľa, začiatok Veľkého týždňa

 • Krížová cesta

Dnes sa budú Krížovú cestu modliť matky z našej farnosti a v piatok (18.3.) birmovanci.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  13. marca po sv. omšiach nasleduje zbierka pre potreby našej farnosti a kostola. Získané prostriedky chceme použiť na 2 náročné projekty, ktoré chceme zrealizovať po Veľkej noci - v apríli elektroinštalačné práce v kostole, vrátane výmeny rozvodnej skrine v sakristii a v ďalšom mesiaci výmenu okien na fare. Vopred ďakujeme za Vaše pochopenie a podporu.

 • Farská púť do Talianska

Záujemcom o  farskú púť do Talianska, ktorú plánujeme v máji v rámci Svätého roka a  jej súčasťou bude aj návšteva rímskych bazilík a prekročenie Brán milosrdenstva, pripomíname už avizované stretnutie so zástupcami  CK Awertour  dnes (13. marca) o 15.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Priamo na stretnutí možno vyplniť prihlasovacie  formuláre a zaplatiť poplatok za pútnický zájazd, prípadne si vybaviť aj cestovné poistenie.

 • Sviatok sv. Jozefa

V sobotu 19. marca je slávnosť sv. Jozefa. Keďže to nie je prikázaný sviatok, liturgicky oslávime pri rannej sv. omši  o  6.30 hod. Večerná bohoslužba  o 18.00 hod. už bude z Kvetnej nedele.

Pozývame vás na trojdňovú pobožnosť k sv. Jozefovi, ktorá bude prebiehať   v stredu, štvrtok a piatok po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa uskutoční pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

 • Veľkonočné spovedanie

Od štvrtku 17. marca do stredy 23. marca spovedáme denne v pracovné dni od 5.45 do 8.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod. V sobotu 19. marca spovedáme od 6.30 do 8.00 hod. a od 17.00 do 19.00 hod., na Kvetnú nedeľu (20. marca) budeme spovedať počas dopoludňajších bohoslužieb a pri večerných slovenských sv. omšiach.

Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme.

 • Návšteva chorých

Ak ste nám ešte nenahlásili chorých farníkov, ktorí si prajú návštevu kňaza a vyslúženie sviatosti, prosíme, aby ste tak urobili čím skôr osobne v sakristii  alebo  počas úradných hodín vo farskej kancelárii, prípadne telefonicky. Pastoračné návštevy v domácnostiach chceme stihnúť ešte pred veľkonočným spovedaním v kostole, ktoré začneme  17. marca.

 • Stretnutie rodín

Pravidelné stretnutie rodín bude na fare (Vazovova 8) na Kvetnú nedeľu 20. marca o 14.30 hod.

 • Charita Blumentál

Z dôvodu rekonštrukčných prác, ktoré prebiehajú na prízemí farskej budovy v priestoroch, ktoré slúžia aj našej Charite Blumentál, poradne Charity nebudú dočasne poskytovať svoje služby až do Veľkej noci. Ďakujeme za pochopenie.

 • Vikvetfest

O týždeň, na Kvetnú nedeľu sa v Bratislave bude konať diecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi známe pod názvom Vikvetfest. Jeho hlavná téma je tento rok vyjadrená slovom “DOMOV”. Program sa začne modlitbou o 9.00 hod. v kňazskom seminári. O 10.30 hod.  bude začínať svätá omša s biskupmi obradom požehnania ratolestí vo dvore pred Prepoštským palácom na Kapitulskej ulici, odkiaľ pôjde procesia s ratolesťami do Katedrály sv. Martina. Všetkých, najmä mladých, pozývame na radostné stretnutie s Pánom v spoločenstve Cirkvi, ktorá je naším domovom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6. marca 2016

5.3.2016

6. marca 2016

 • Liturgický kalendár

Štvrtok 10. 3. -  Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours, , sviatok

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 7. marca sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo františkánskom kostole.

 • Výročie posviacky katedrály

Vo štvrtok 10. marca  si pripomíname výročie posvätenia katedrálneho chrámu Bratislavskej arcidiecézy. Tento deň sa slávi ako sviatok v celej diecéze. V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude biskupské slávenie o 17.00 hod.

 • Krížová cesta

V piatok 11. marca o 17.15 budú viesť pobožnosť Krížovej cesty v našom chráme muži a v nedeľu 13. marca o 15.45 matky našej farnosti.

Dnešnú nedeľu 6.marca nás bratislavské Pútnické bratstvo pozýva na Krížovú cestu na Kalvársky vrch so začiatkom o 15.30. Pobožnosť bude viesť náš blumentálsky farár vdp. Branislav Čaniga. Ďalšie informácie nájdete na výveske. Dnešnú Krížovú cestu v kostole majú pripravenú  deti základných škôl.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné  Pán Boh odmeň! za individuálne milodary v  sume 150, 50 a 25,- €, venované v tomto týždni pre našu farnosť.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  13. marca  bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby našej farnosti a kostola. Získané prostriedky chceme použiť na 2 náročné projekty, ktoré chceme zrealizovať po Veľkej noci - v apríli elektroinštalačné práce v kostole, vrátane výmeny rozvodovej skrine v sakristii a v ďalšom mesiaci výmenu okien na fare. Vopred ďakujeme za Vaše pochopenie a podporu.

 • Farská púť do Talianska

Záujemcom o  farskú púť do Talianska, ktorú plánujeme v tomto Svätom roku od 8. do 14. mája 2016 a jej súčasťou bude aj návšteva rímskych bazilík a prekročenie Brán milosrdenstva, oznamujeme, že so zástupcami  CK Awertour, v spolupráci s ktorou púť organizujeme, sa stretneme budúcu nedeľu 13. marca 2016 o 15.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8, s ktorými vyplníme prihlasovacie  formuláre a zaplatíme poplatok za pútnický zájazd. Kto bude mať záujem, môže si zároveň vybaviť aj cestovné poistenie.   Viac informácii o samotnej púti nájdete aj na výveske pred kostolom alebo na letáku, ktorý si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo vo farskej kancelárii.

 • Vikvetfest

Pozývame mladých na diecézne stretnutie mládeže s o. biskupmi pod názvom Vikvetfest, ktoré sa uskutoční na Kvetnú nedeľu 20. marca 2016 v Bratislave s hlavnou témou “DOMOV”. Bohatý program zahŕňa modlitby, katechézy, diskusiu s o. biskupmi, krížovú cestu ulicami mesta. (Viac informácií na: www.mladezba.sk/vikvetfest.)

Taktiež naším mladým farníkom pripomíname akciu “Ktosi ťa volá”, určenú pre vekovú kategóriu od 15 do 24 rokov , ktorá sa uskutoční v sobotu 12. marca na Základnej škole Matky Alexie.

 • Návšteva chorých

Ak ste nám ešte nenahlásili chorých farníkov, ktorí si prajú návštevu kňaza a vyslúženie sviatosti, prosíme, aby ste tak urobili čím skôr osobne v sakristii  alebo  počas úradných hodín vo farskej kancelárii, prípadne telefonicky. Pastoračné návštevy v domácnostiach chceme stihnúť ešte pred veľkonočným spovedaním v kostole, ktoré začneme  17. marca.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo marcové číslo farského časopisu. Okrem iných odporúčame aj      články s paschálnou témou.

 • Charitatívne podujatie

Dom Quo Vadis sa zapája do pôstnej  charitatívnej akcie “Podeľme sa”. Pôstna polievka za cenu hlavného jedla sa bude vydávať v Dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí 8. marca  od 15:00.  Vyzbierané peniaze sú určené na zriadenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislavskom regióne, zamerané na  matky s nechceným tehotenstvom a matky s malými deťmi a rodiny v krajnej životnej núdzi.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2016 číslo 3

3.3.2016 redakcia časopisu

Ročník XXVII Číslo 3 – marec 2016

Časopis Blumentál - marec 2016

Pridané do rubriky blumentál