Archív časopisu Blumentál Október, 2008

Oznamy 26. októbra 2008

25.10.2008 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

V utorok slávime slávnosť Výročia posvätenia nášho chrámu, v sobotu slávime slávnosť Všetkých svätých a v nedeľu Spomienku na všetkých verných zosnulých.

 • 2. Divadelné predstavenie

V nedeľu 19. októbra 2008 o 15.00 hod. vás pozývame na divadelné predstavenie s názvom: “Ide o život”, ktoré sa uskutoční v Dome kultúry na Vajnorskej ulici 21. Po predstavení vás pozývame na malé agapé. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčikom prosíme, aby ich priniesli so sebou do Domu kultúry na Vajnorskej ulici.

 • 3. 120. výročie posvätenia chrámu

V utorok 28. októbra 2008 oslávime 120. výročie od posvätenia tohto nášho chrámu. Večer o 17.00 hod. vás pozývame na slávnostnú sv. omšu, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Formánek, generálny vikár, a pozvaní kňazi. V utorok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer o 17.00 hod.

 • 4. Všetkých svätých

V sobotu 1. novembra 2008 je prikázaný sviatok Všetkých svätých.

Sväté omše budú: ráno o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, a popoludní o 16.30, 18.00 maďarská, a o 19.00 hod. Sv. omša o 12.00 hod. nebude.

 • 5. Dušičková pobožnosť

V sobotu 1. novembra 2008 o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

 • 6. Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

 • 7. Sviečkový sprievod

Fórum života pozýva všetkých na sviečkový sprievod so spomienkou na nenarodené deti, usmrtené umelým potratom, ktoré sa uskutoční v nedeľu 2. novembra 2008 v kostole sv. Ladislava od 17.30 hod.

 • 8. Zbierka na misie

Minulú nedeľu sa konala zbierka na katolícke misie. V našej farnosti sa na tento účel vyzbieralo 43 528,- Sk. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

 • 9. Sviatosť birmovania 2009

Birmovanci, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania v roku 2009 nech sa prihlásia do konca tohto mesiaca vo farskej kancelérii alebo u svojho katechétu. Prípravné stretnutia sa uskutočnia v novembri 2008.

 • 10. Spolok svätého Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha evidovaní na predajni SSV si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD na rok 2009 v predajni Spolku svätého Vojtecha v Bratislave na Kolárskej ulici.

 • 11. Mesačník Blumentál

Pri príležitosti 120. výročia od posvätenia tohto nášho kostola odporúčame do vašej pozornosti aj jubilejné číslo mesačníka Blumentál.

 • 12. Oznamy Charity Blumentál

Oznam sociálnej poradne

Vo štvrtok 30. októbra 2008 z dôvodu dovolenky nebude poskytovať pracovníčka sociálnej poradne počítačové a internetové služby. Za pochopenie ďakujeme.

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 26. októbra a 2. novembra bude klub zatvorený.

Pridané do rubriky farské oznamy

120. výročie posviacky kostola - pozvánka

24.10.2008

Rímskokatolícka cirkev

farnosť Bratislava - Blumentál

Vás pozýva na slávnostnú sv. omšu pri príležitosti

120. výročia

posviacky farského kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Svätá omša bude dňa 28. októbra 2008 o 17.00 hodine

v kostole Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál).

 
Vytlačte si pozvánku: 120. výročie posviacky kostola

Pridané do rubriky farské oznamy

POZOR - tento víkend zmena času

24.10.2008

Tento víkend v noci zo soboty na nedeľu 26.10.2008 sa posúva čas z SEČL na SEČ, teda z 3:00 hodiny na 2:00 hodinu, takže budeme spať o hodinu dlhšie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentálske hody pozvánka na divadeľné predstavenie

22.10.2008

Pozývame Vás na divadelné predstavenie “Ide o Život” z príležitosti Blumentálskych hodov. Dom kultúry Bratislava Nové Mesto Vajnorská 21, 26.10.2008 o 15:00

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2008 číslo 10

20.10.2008

Ročník XIX Číslo 10 Október 2008
Blumentál 1888 – 2008

Obsah čísla:
Používanie heraldických symbolov v Cirkvi


Hymnus na výročie posvätenia chrámu

 
Chrám – Centrum duchovného života, Daniel Dian
 
Z histórie našej farnosti
 
Blumentálski farári a správcovia farnosti
 
Organisti, organ a spevokol
 
Blumentálski miništranti
 
Spomienky na Blumentál
 
Z odkazu našich kňazov
 
Predstavujeme nového kňaza farnosti, X. Duchoňová
 
Blumentálske kríže, X.D.
 
Nechajte maličkých prísť ku mne, Marián Bér
 
Aj toto je blumentálska charita, H.Grigerová
 
Naša farská knižnica, -ba-
 
Modlime sa ruženec!
 
Nie ty, ale kristus v tebe!
 
Matka Dobrej Rady

Pridané do rubriky blumentál

Používanie heraldických symbolov v Cirkvi

20.10.2008

Dňa 10. 5. 2008 dostala naša farnosť Smernice pre tvorbu heraldických symbolov
(erbov) v Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, v ktorých
sa hovorí, že od vzniku heraldiky sprevádzajú Katolícku cirkev heraldické znamenia, ako
sú erby, duchovných (hodnostárov všetkých stupňov) a erby (arci)diecéz, rádov kapitúl,
opátstiev, dekanátov a farností. Už od 12. storočia boli v úcte a v užívaní. Odvtedy sú
známe heraldické artefakty stvárňované a obohacované špecifikami vlastnými tomuto
zameraniu a určeniu. Sami pápeži vo svojich dokumentoch upravovali vzťah Cirkvi k
heraldike, a tak ju formovali. Takýmto výrazným zásahom, ktorý upravil užívanie erbov
v Cirkvi, bolo motu proprio Svätého Otca Pavla VI. Pontificalia insignia z 21. 6. 1968
a v r. 2006 rozhodol pápež Benedikt XVI. o výrazných zmenách v mimoštítových znameniach
v pápežskom znaku. Svedčí to o tom, že Cirkev aj v súčasnosti heraldiku akceptuje
ako významný výrazový prostriedok a považuje ju za súčasť živej tradície.

Erb farnosti Bratislava-Blumentál

Na základe týchto smerníc aj vedenie našej farnosti nechalo vytvoriť erb, ktorý by
ju aj takýmto spôsobom charakterizoval. Vo všeobecnosti totiž erb symbolizuje právnickú
osobu, skupinu osôb i územie, a tak aj farnosť Bratislava-Blumentál spĺňa všetky
predpoklady mať vlastný erb.
Autorom erbu farnosti Bratislava-Blumentál je p. Ľudovít Chmelár.
Erb našej farnosti pozostáva z klobúka, štítu, prikrývadla a pásky pod štítom.
Klobúk svedčí o tom, že je to cirkevný erb. Pretože je to erb farnosti, klobúk je čierny
a má len jeden uzol (strapec) na každej strane.
Farský kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, a teda jej je zasvätená aj farnosť.
Štít erbu je polookrúhly modrej farby (heraldická farba Panny Márie a oblohy),
v ktorom je umiestnená strieborná trojlupeňová heraldická ľalia. Na stonke listy vytvárajú
písmeno M (monogram Panny Márie). Stonka zároveň tvorí žezlo – symbol kráľovskej
moci Panny Márie v nebi. V štíte sú umiestnené aj dve strieborné heraldické
hviezdy, ktoré symbolizujú nebesia, do ktorých bola Panna Mária vzatá.
Štít erbu je prikrytý prikrývadlom červeno zlatej farby, ktoré symbolizuje jej ochranu
pre našu farnosť.
Pod štítom je modrá páska obsahujúca strieborný nápis „BLUMENTAL“, ktorý je
ľudovým, historickým a dnes už oficiálnym označením nášho kostola a našej farnosti.
Tento nápis je umiestnený medzi dvoma päťlupeňovými heraldickými ružami zlatej
farby, a tak celá páska symbolizuje kvetnaté údolie (nemecky Blumenthal).

Pridané do rubriky články

Hymnus na výročie posvätenia chrámu

20.10.2008

Otec ľuďom poslal Krista
ako kameň do uhla;
pevne spája obe steny,
stavba na ňom utuhla.
Cirkev sa ho drží pevne,
aby prúdom neuhla.

 
Celé toto sväté mesto,
milé Bohu večnému,
jasá, spieva, chválou horí,
všade šíri ozvenu
i chválospev a korí sa
Bohu trojjedinému.

 
Kto ťa v tomto chráme vzýva,
Bože, tomu milosť daj
a vo svojej veľkej láske
prostredníkov prijímaj,
všetky svoje verné deti
bohato vždy požehnaj.

 
Všetkých, čo sem s vierou vojdú,
vyslyš, Bože láskavý,
nech ich tvoja milosť zdobí
a ku svätým postaví,
aby, prejdúc bránou raja,
večný pokoj dosiahli.

 
Sláva Bohu najvyššiemu,
česť a chvála Synovi,
moc a úcta Presvätému
Duchu Tešiteľovi,
naveky nech znie chvála
najvyššiemu Pánovi. Amen.

Pridané do rubriky hymnus

Oznamy 19.októbra 2008

19.10.2008 Vladimír Sabo

1. Spolok svätého Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha evidovaní na predajni SSV si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD na rok 2009 v predajni Spolku svätého Vojtecha v Bratislave na Kolárskej ulici.

2. Divadelné predstavenie

V nedeľu 19. októbra 2008 o 15.00 hod. vás pozývame na divadelné predstavenie, ktoré sa uskutoční v Dome kultúry na Vajnorskej ulici.

Po predstavení vás pozývame na malé agapé. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčikom prosíme, aby ich priniesli so sebou do Domu kultúry.

3. Sviatosť birmovania 2009

Birmovanci, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania v roku 2009 nech sa prihlásia do konca tohto mesiaca vo farskej kancelérii alebo u svojho katechétu. Prípravné stretnutia sa uskutočnia v novembri 2008.

4. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre návštevníkov klubu

V nedeľu 19. októbra si môžu záujemcovia pozrieť videofilm, príbeh z prvej kompletnej dramatizácie Starého zákona , knihu Genezis a to „Stvorenie a Potopa”. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Zmena

Upozorňujeme na zmenu termínu poskytovania služieb psychologickej poradne. Psychologická poradňa bude poskytovať svoje služby každý utorok od 19.oo hod.

Oznam sociálnej poradne

Hľadáme ochotných spolupracovníkov - aktivistov, ktorí by boli ochotní pomáhať a viesť našu sociálnu poradňu a tiež poskytovať služby pri využívaní počítača a internetu.

Oznam sociálnej poradne

V pondelok 20. októbra 2008 nebude sociálna poradňa poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske Charity v predsieni kostola a na novej webovej stránke Charity, www.charitablumental.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Chrám – Centrum duchovného života

1.10.2008 Daniel Dian

Minulý mesiac som v úvodníku napísal: „Nový mesiac, ktorý sa otvára pred nami, je svojím spôsobom mesiacom, v ktorom si máme viac uvedomiť, čo všetko dostávame od Boha v jeho dome, ktorého 120. výročie konsekrácie si budeme pripomínať 28. októbra, teda budúci mesiac. Možno práve už teraz by sme sa mali viac pripraviť na slávenie výročia posviacky nášho farského chrámu. Ak chceme ten deň prežiť naozaj naplno, potom si musíme odpovedať na niekoľko otázok. Predovšetkým, čo si mám uvedomiť, keď vstupujem do chrámu, do domu Boha medzi nami? Kedykoľvek vstúpime do chrámu, vstupujeme na audienciu k živému Bohu prítomnému medzi nami.“

A už je tu mesiac, kedy si pripomíname okamih, keď Boh naplno vstúpil do tohto domu – svojho a nášho domu, ktorý má byť predobrazom toho večného domu a večnosti samej. Možno si ešte stále neuvedomujeme význam chrámu medzi nami, možno si ešte stále neuvedomujeme, čo to znamená a aká je to výsada, že máme Boží dom medzi nami. V duchu zalietam do čias Ježiša Krista, kedy jediným chrámom pravého Boha bol chrám v Jeruzaleme. Prv ako ho postavili, Izraeliti – putujúci ľud dosiahol svoj cieľ a po viac ako štyridsiatich rokoch sa usadil v Zasľúbenej zemi. Archa zmluvy, ktorú nosil so sebou, bola však iba v akomsi provizórnom príbytku. Kráľ Dávid chcel postaviť chrám, ale Pán mu slovami proroka odkázal, že dom mu postaví až jeho syn. A bol to slávny Šalamún, ktorý postavil prvý chrám. hebr. „bejt ha-mikdaš“, čiže „svätý dom“. Stalo sa to v 10. storočí pred Kristom na Chrámovej hore v Jeruzaleme.

V priebehu dejín tento chrám niekoľkokrát prestavali. Prvý chrám zničilo babylonské vojsko pod vedením kráľa Nabuchodonozora roku 586 pred Kr.

V časoch babylonského zajatia Izraeliti spomínali na svoj chrám a oplakávali jeho zničenie. Uvedomovali si, že stratou chrámu akoby Boh naznačil, že opustil svoj ľud. Preto proroci vzbudzovali nádej v ľuďoch a uisťovali ho, že príde čas, keď znova postavia chrám ešte slávnejší, lebo doň vstúpi Mesiáš.

V babylonskom zajatí prešlo židovské náboženstvo podstatnými zmenami: predchádzajúci kult bol pevne viazaný na chrám. V babylonskom zajatí sa však náboženská prax musela vykonávať v súkromných domoch, neskôr v synagógach, namiesto prinášania obiet sa dostáva do popredia modlitba a čítanie svätých spisov. Tu sa upevnil monoteizmus, najmä pôsobením prorokov, tu sa posilnila viera v Mesiáša. Izraeliti sa nazdávali, že keď už Jahve bude mať dosť utrpenia svojho vyvoleného ľudu, zasiahne buď osobne, alebo prostredníctvom svojho posla.

Keď Kýros obsadil Babylon, vrátil Izraelitom slobodu a dovolil im vrátiť sa do Jeruzalema (Kýrov edikt). A naozaj, po návrate sa dali Židia opäť do stavby chrámu, ktorú podporoval aj Dárius a Artaxerxes. Podľa všetkého druhý jeruzalemský chrám bol dokončený tretieho dňa mesiaca adra v šiestom roku panovania Dária (porov. Ezd 6, 1 – 15).

Isteže, vlastníctvo chrámu, vedomie, že Boh je opäť medzi Izraelitmi, napĺňalo deti Izraela odvahou. Chrám aj v nasledujúcich časoch prestavovali a obohacovali rozličnými darmi. Najväčšiu prestavbu tohto chrámu vykonal Herodes Veľký, ktorý sa chcel páčiť Židom.

Do tohto chrámu vstúpil Mesiáš. Je to ten chrám, nad ktorým zaplakal Kristus a predpovedal jeho skazu (Lk 21, 6). A naozaj, v roku 70 po Kristovi vojská Vespaziána a Títa podpálili jeruzalemský chrám a jeho sláva už nikdy nebola obnovená. Toto sú stručné dejiny Jeruzalemského chrámu. V ňom po stáročia prinášal starozákonný ľud obety ako prejav oddanosti Bohu a zároveň prosil o odpustenie hriechov. Žil v nádeji na príchod Vykupiteľa.

Novozákonná cirkev prežíva svoj čas od pamätnej vykupiteľskej smrti a zmŕtvychvstania Pána rovnako v nádeji, ale na rozdiel od starozákonného človeka nielen prosí o odpustenie hriechov, ale práve skrze smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista ich aj dosahuje cez prijímanie sviatostí. Tie sa ako Božie dary rozdávajú nie v jednom chráme, ale v množstve chrámov, ba v prípade núdze na ktoromkoľvek mieste. Preto je nesmierne dôležité, aby sme dobre poznali chrám, kde sme sa stali Božím dieťaťom, teda chrám, kde sme boli pokrstení, chrám, kde sme po prvý raz prijali Eucharistického Pána, chrám, kde sme boli prostredníctvom sviatosti birmovania posilnení Duchom Svätým pre úlohu byť svedkom Ježiša Krista nielen slovom, ale predovšetkým príkladom.

Je dôležité poznať chrám, kde sme prijali sviatosť manželstva či kňazstva, kde sa stretávame s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a najmä chrám, okolo ktorého sa tvorí spoločenstvo, ktoré nazývame farským spoločenstvom. Centrom jeho duchovného života je práve chrám. Preto výročný deň posviacky chrámu je nielen dňom spomínania na tých, čo ho s rovnako veľkou túžbou a láskou stavali ako starozákonný Boží ľud, ale je predovšetkým dňom vzdávania vďaky Bohu za jeho milosti, ktoré v ňom dostávame a je dňom obnovy vernosti Bohu a jeho slovu.

Aj veriaci Blumentálskej farnosti majú s radosťou sláviť výročný deň posviacky chrámu, deň, ktorý je duchovným burcovaním svedomia, angažovanosti a oddanosti voči Bohu i ľuďom.

Výročný deň posviacky chrámu je dňom spoločenstva blumentálskych veriacich i tých, čo sa tešia, že vo svojom strede majú dom Boha, svojho Otca, a že je domom, do ktorého prichádzajú v radosti i v žiali, prichádzajú chváliť i ďakovať, prosiť a dosahovať odpustenie, ale aj odpúšťať. V tento deň – 28. októbra bez ohľadu na to, že je to deň pracovný – by mal chrám „praskať vo švíkoch“.

Pre nás veriacich farnosti Blumentál je to deň nanajvýš sviatočný. Deň radosti. Veď kto z nás si dokáže spočítať, koľko milostí ktokoľvek z nás dostal v tomto Božom chráme od svojho Otca – Boha lásky a milosrdenstva. Len jedno si uvedomujem, že je to nespočetné množstvo a za to by sme mali veľmi intenzívne ďakovať. A čím? Ničím účinnejším ako účasťou na tom, čo je neustálou výzvou Bohu Otcovi, stvoriteľovi a darcovi života – účasťou na obete jeho Syna Ježiša Krista v milosti Ducha Svätého.

Sväté omše v tomto dni budú o 5,45; 6,30 a o 17,00 h. Budú tým najväčším poďakovaním Bohu i ľuďom. Nuž ďakujme a slávme. P. S. A ešte niečo: Pokúsme sa spoznať dejiny tohto chrámu a s nimi spojené aj dejiny našej farnosti. Preto si pozrite pozorne nasledujúce strany nášho farského časopisu, ktorý by mimochodom nemal chýbať v nijakej domácnosti blumentálskych farníkov. Časopis Blumentál je náš a pre nás. Je nevyhnutným súputnikom života blumentálskych farníkov. Je „formátorom“ i „informátorom“, má všetky predpoklady pomôcť vytvárať vzájomné vzťahy a intenzívnejšie evanjelizovať.
Daniel Dian, jeden z vašich duchovných

Pridané do rubriky články