Archív pre rubriku ‘charita’

Už tradične má slovo charita

1.2.2009 H. Grigerová

Ako zvyčajne začiatkom kalendárneho roka chceme čitateľov farského časopisu informovať o tom, ako sme v predchádzajúcom roku „fungovali”, čo sa nám podarilo, a naopak, čo nás trápilo.

Tým, že sa prihovárame už od začiatku našej existencie, Blumentálci vedia o nás všetko podstatné. Vedia, že do roku 2005 sme boli „iba” dobročinným spoločenstvom pri farskom úrade a „žili” sme z milodarov, pričom na detské tábory sa nám väčšinou podarilo získať aj dotáciu od mestských častí. V súčasnosti na našu činnosť prispievajú mestské časti Nové Mesto (letný tábor) a Staré Mesto (už niekoľko rokov okrem detského tábora prispieva aj na aktivity pre seniorov). Pretože ako dobročinné spoločenstvo sme prichádzali o možnosť v zmysle príslušných zákonov získavať každoročne aj finančné prostriedky od fyzických a právnických osôb (2 % z dane zo mzdy), požiadali sme o registráciu ako občianske združenie, na ktoré sme sa pretransformovali a od novembra 2005 sme právnym subjektom s oficiálnym názvom Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava. Okrem možnosti získavania uvedených 2 % sa však až tak veľa nezmenilo.

Odsúhlasením členskou schôdzou sme sa z aktivistov stali Predstavenstvom, no činnosť v charite naďalej vykonávame bezplatne popri svojich pracovných a rodinných povinnostiach. Pribudlo nám iba množstvo nových administratívnych povinností, ale nesťažujeme sa, pretože každá koruna je dobrá. V r. 2007 sme takto získali finančné prostriedky v sume 136 000. Sk, no v roku 2008 to už len 50 000 Sk, ale vďaka aj za to, pretože tieto finančné prostriedky nám umožňujú uskutočniť viac akcií a poskytnúť viac sociálnych výpomocí (v nepeňažnej forme).

Nebudeme unavovať čitateľov podrobným rozpisovaním toho, na čo sme finančné prostriedky použili. Podrobnejšiu informáciu podal pán farár po koncoročnej ďakovnej svätej omši a účty budeme „skladať” aj členskej schôdzi, ktorej sa môžu zúčastniť nielen členovia občianskeho združenia, ale všetci, čo sa jej členmi chcú stať. Stačí vyplniť prihlášku a zaplatiť členský príspevok (výšku odsúhlasí členská schôdza, na návrh predstavenstva, v roku 2008 to bolo 100 Sk.).

Aspoň stručne čo tvorilo najdôležitejšie a najväčšie výdavky: letný tábor detí, púte a zájazdy pre dôchodcov, príspevok na stravu bezdomovcom poskytovaný farskému úradu, tzv. „venové poistenie detí, (18 000 Sk dvom deťom v detskom domove, aby raz mali uľahčený vstup do života), nepeňažné sociálne výpomoci rodinám v núdzi, atď.

Aj touto formou sa chceme poďakovať všetkým, čo pomohli pripraviť a uskutočniť letný tábor pre deti. Len vďaka týmto našim mladým nadšencom sme opäť nadviazali na dočasne prerušenú tradíciu vlastných blumentálskych detských táborov. Veľká vďaka patrí pánu kaplánovi Mariánovi Bérovi, ktorý celý týždeň dovolenky venoval deťom, a sestre Klarise CJ i všetkým mladým, čo veľmi zodpovedne a obetavo pripravovali pre deti program a prežili s nimi týždeň v krásnom prostredí Školy v prírode v Lazoch pod Makytou. Veľmi nás teší, že takmer všetci vedúci, sú „odchovancami” týchto našich táborov.

Pre dôchodcov sme pripravili už tradičnú a veľmi žiadanú púť do Šaštína, púť - zájazd do Nitry a púť k Panne Márii Škapuliarskej do Topoľčianok, ktorú sme doplnili o návštevu zámku a Národného žrebčína. Pokračovali aj nedeľné klubové stretnutia, hoci tu sa stretáme s problémami, nedarilo sa nám celkom zabezpečiť také obľúbené prednášky a besedy so zaujímavými ľuďmi. Veríme však, že tento rok to bude lepšie. O pomoc a námety prosíme aj vás, každý dobrý nápad uvítame.

Pracovali aj naše poradne, už tradičná sociálna, ktorú už niekoľko rokov vedie pani Ing. Vierka Neradilová. Veríme že ešte dlho to tak bude. Rovnako patrí vďaka aj pani JUDr. Dagmar Šikutovej, ktorá vedie právnu, a pánu PhDr. Haľamovi, ktorý viedol psychologickú poradňu. Po jeho odchode v septembri sa nám prihlásila mladá psychologička - absolventka. Veríme, že v tejto službe nezištne pomáhať vytrvá, a jej práca bude prinášať ovocie.

K našim dlhoročným spolupracovníkom - aktivistom (t. č. členkám Predstavenstva), bez pomoci ktorých by sme nemohli existovať, lebo sú vždy tam, kde treba niečo urobiť, patria: pani Soňa Šúryová, naša účtovníčka, ktorá už roky túto prácu vykonáva bezplatne a popri svojom náročnom zamestnaní, Ing. Gabika Hlinická, Ing. Jarka Tomanová, PhDr. Janka Sklárová.

V priebehu roka 2008 sme rozšírili služby sociálnej poradne aj o využívanie počítačových služieb. Kúpili sme počítač, tlačiareň a vďaka pochopeniu riaditeľa cirkevného SOU P. G. Frassatiho, sme pripojení aj na internet. V pani Katke Majcherovej sme získali naozaj obetavú dušu, ktorá sa pravidelne venuje tejto službe. A tak každý, kto potrebuje vyhľadať niečo na internete (možnosť zamestnania, ubytovanie, zaslanie ponuky do zamestnania, napísanie životopisu a pod.), môže bezplatne túto službu využiť. Tomu, kto prácu s počítačom neovláda, ochotne pomôže. Rovnako ten, čo má záujem naučiť sa základom práce s počítačom, môže využiť jej služby. Zároveň chceme poprosiť ďalších potenciálnych spolupracovníkov, čo ovládajú prácu s počítačom a sú ochotní sa zapojiť do tejto formy pomoci, ohláste sa nám, radi by sme túto službu rozšírili minimálne o ďalší deň). Vopred vďaka. Rovnako by sme uvítali aktivistu - aktivistku na poskytovanie ostatných služieb našej sociálnej poradne (žiadosti o sociálnu výpomoc, kontakt s odbormi miestnej časti a pod.).

Podľa našich skúseností niet veľa ľudí, ktorí by sa „hrnuli” do nezištnej pomoci. Isto ani nie z ľahostajnosti, ale z náročnosti našich čias, pre vyťaženosť v zamestnaní, nároky v škole a pod. Preto sme veľmi vační každému kto si odkrojí z toho mála času a chce pomáhať.

Najboľavejšie pociťujeme nedostatok spolupracovníkov v starostlivosti o starých, chorých, osamelých Od obdobia, keď sme mali toľko nadšených spolupracovníkov, že k jednému odkázanému na pomoc chodili aj dvaja aktivisti, prišlo obdobie, keď poklesol záujem zo strany ľudí odkázaných na pomoc (rastúca kriminalita, strach starých ľudí pustiť k sebe cudzieho človeka), opäť začína stúpať záujem zo strany nevládnych, osamelých, no nemáme ochotných spolupracovníkov. Pritom nejde o náročnú formu pomoci (návšteva raz za týždeň, nákup, príp. odprevadenie k lekárovi, malé upratanie a pod.).

Obracajú sa na nás aj rodinní príslušníci so žiadosťou o stálu opateru ťažko chorého alebo postihnutého člena rodiny, na túto formu pomoci však naša charita nemá ani prostriedky, ani možnosti.

Dovoľte nám, pri tejto príležitosti, podeliť sa aj s vlastnými dlhoročnými skúsenosťami z našej práce: Ak sa človek podujme na nezištnú pomoc blížnym v akejkoľvek podobe, Pán Boh je taký veľkorysý že mnohonásobne ten obetovaný čas vynahradí, cez vnútorný pokoj a radosť, ktorú takto človek získa, a dá aj novú silu. Človek zrazu zázračne zvláda viac, ako predtým, keď ten čas mal iba pre seba.

Záverom chceme poďakovať všetkým za doterajšiu pomoc a nezištne vykonanú prácu, darcom za milodary aj všetkým, čo nás podporovali modlitbami, dobrým slovom a povzbudením, za silu a odvahu prekonávať prekážky a nevzdávať sa. Veríme, že aj tento rok bude požehnaný, bohatý na dobrých ľudí, ochotných pomôcť, ktorí nebudú ľahostajní k problémom a potrebám blížnym. Nech vás všetkých sprevádza Božie požehnanie a milosť po celý rok.

Za Charitu Blumentál H. Grigerová

Pridané do rubriky charita

Aj toto je blumentálska charita

1.10.2008 H. Grigerová

(alebo – Blumentálci majú srdce)

Pred niekoľkými rokmi z iniciatívy dnes už bývalého blumentálskeho pána farára Herényiho uzavrela blumentálska charita s poisťovňou zmluvu o tzv. „venovom poistení“ pre dve deti v detskom domove. Sú to „dve siroty žijúcich rodičov“, deti o ktoré rodičia nejavia vôbec záujem. Toto sporenie, ktoré raz umožní deťom ľahší vstup do života, sa uskutočňuje ročnými platbami. Každoročne je to 18 000 korún. Popri ostatných aktivitách, na ktoré charita prispieva, a tým, že „žijeme“ vlastne predovšetkým z milodarov, stalo sa to, čoho sme sa obávali – asi pred dvomi-tromi rokmi sa účet začal postupne podozrivo „stenčovať“ a hrozilo, že na zaplatenie poistného, ani na ostatné plánované akcie nebude dosť peňazí… a ak to pôjde takto ďalej, nebudeme môcť zabezpečiť kontinuitu platieb, a všetko úsilie tak vyjde nazmar a ostane len nesplneným snom o pomoci.

Rozhodli sme sa teda napísať prosbu – na vývesku v predsieni kostola aj do farského časopisu, a ostávalo už len dúfať.. Lenže odozva prekonala všetky, aj tie najsmelšie nádeje. Prosba nenechala ľudí ľahostajnými, naopak, účet sa zapĺňal tak, že sme mohli uhradiť nielen tie dve platby, ale uskutočniť aj všetky ostatné plánované aktivity. A ešte nám zostala rezerva aj na ďalší rok. Bolo to také milé a spontánne, že aj dnes sa mi tisnú slzy do očí. Sú to slzy radosti, že v našej farnosti sa našlo a stále je, toľko ľudí s dobrým, chápavým srdcom. Veď odvtedy prichádzajú milodary zase hojnejšie a niekedy už priamo s poznámkou „pre deti z detského domova“, alebo dostaneme obálku a v nej peniaze vložené do hárku papiera s detskou kresbou a nápisom „pre siroty v detskom domove od Jakubka“. Ľudia nezabúdajú a tieto dve deti sa akosi samozrejme a spontánne stali našimi „malými adoptovanými blumentálcami“.
H. Grigerová

Pridané do rubriky charita