Svätý Jozef

1.3.2009 Xénia Duchoňová

Ako takmer pravidelne, aj v tomto roku slávnosť Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie,

pripadá na pôstne obdobie. To je pre nás príležitosť pozrieť na život Ježišovho pestúna a pred vtedajším svetom zákonitého otca z pohľadu utrpenia a bolesti v jeho živote, veď vieme, že bolesti a utrpeniu neunikne nijaký človek. Prechádzal nimi sám Boží Syn i jeho presvätá Matka. Nemohol im teda uniknúť ani svätý Jozef.

Oživote svätého Jozefa vieme veľmi málo. Len to, čo o ňom píšu evanjelisti a ich správy sú veľmi stručné. Jozef bol tesárom v Nazarete, bol zasnúbený s Pannou Máriou, ktorú si Boh vyvolil za Matku svojho Syna, bol pri predstavení Ježiša v chráme, putoval s ním a s Máriou do Egypta, bol v Jeruzalemskom chráme, keď sa dvanásťročný Ježiš stratil, a potom žil v skrytosti so svojou rodinou ako tesár v Nazarete. No predsa nám k týmto skutočnostiam evanjelium pridáva ešte jednu dôležitú správu: Jozef bol muž spravodlivý. Zanietený ctiteľ svätého Jozefa františkán Leonard de Port-Maurice hovorí: aj keby evanjelisti úplne mlčali o svätom Jozefovi, alebo keby akokoľvek vyzdvihovali jeho čnosti a jeho dôstojnosť, mne stačí, že ho predstavujú ako snúbenca Panny Márie. Autori duchovných diel vyzdvihujú mnohé Jozefove čnosti - hovoria o čistote, odovzdanosti, hrdinskej rozhodnosti, odvahe, o jeho hlbokej viere. To všetko sú vlastnosti, ktoré môžeme zhrnúť do jedného titulu: muž spravodlivý. Pozrime však hlbšie na niektorí udalosti zo života svätého Jozefa z pohľadu, ako ich môžeme vydedukovať zo stručných správ v evanjeliách: Jozef, ako zbožný Izraelita poznal Písma a cudzie mu neboli ani predpovede prorokov o príchode Mesiáša, aj keď nepoznal spôsob, ako sa tento príchod uskutoční, a isto ani len netušil, že sám bude tak blízko Vykupiteľovi. A naraz sa tento jednoduchý tesár ocitol pred nepochopiteľným tajomstvom. Po chvíľach tmy v duši prichádza naraz svetlo: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku… (Mt 1, 20). Jozef, muž spravodlivý, muž viery, nezaváha, berie na seba bremeno otca rodiny, bremeno pestúna Božieho Syna. Talianska vizionárka Mária Magdaléna z Pazzi hovorí: Ó, Bože, aký slávny podiel na kalichu Ježišovho utrpenia niesol svätý Jozef prijatím služby, ktorú prijal s Dieťaťom Ježišom:

Jozefove bolesti boli úzko späté s bolesťami Ježišovej matky: Neprijatie v Betleheme a príchod Božieho dieťaťa na svet v chudobnej maštali na kraji mesta, Simeonova predpoveď matke dieťaťa: Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a povstanie a na znamenie, ktorému budú odporovať a tvoju vlastnú dušu prenikne meč… (Lk 2, 34 -35), ale aj Izaiášovo proroctvo: Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakryjú tvár… ako baránok vedený na zabitie (Iz 53 1 -7), potom útek do Egypta i skrytý život v chudobe v Nazarete. Jozef bol naozaj muž plný odvahy, viery, nádeje a lásky, keď poznajúc Písma, ochotne vzal na seba bremeno otca rodiny Márie a Ježiša. Neľahké boli pre neho aj chvíle, keď hľadal dvanásťročného Ježiša tri dni v Jeruzaleme. Mária to vyjadrila slovami: Hľa, tvoj otec a ja sme ťa s bolesťou hľadali (Lk 2, 48). Svätý Jozef nebol pri umučení Ježiša a neprežíval s Máriou bolesti krížovej cesty. Kedy sa skončila jeho pozemská púť, nám evanjeliá nehovoria. Z toho, čo v nich nachádzame, môžeme však pokojne povedať: Svätý Jozef je žiarivým vzorom pre všetkých mužov - otcov rodín: muž spravodlivý, verný, odvážny, milujúci rodinu, ktorý s ňou prežíval všetky bolesti i radosti a do poslednej bodky plnil Božiu vôľu. Jemu podobných mužov - otcov rodín veľmi potrebuje aj naše Slovensko a celý svet.

Pripravila X. Duchoňová


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 3 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor Béčkari.