Farské oznamy 21. októbra 2012

20.10.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 23.10 - sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľ.spom.

Streda 24.10. - sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľ. spom.

Nedeľa 28. 10. - Výročie posviacky blumentálskeho chrámu

  • Misijná nedeľa

Dnešnú nedeľu  si pripomenieme dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na celosvetovú misijnú zbierku, ktorá sa dnes koná po sv. omšiach. Za Vaše príspevky Vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

  • Prechod na zimný čas

Budúci víkend prechádzame na zimný čas. Nezabudnite si v sobotu 27.  októbra večer posunúť čas o 1 hodinu dozadu.

  • Výročie posviacky chrámu

Budúcu nedeľu 28. októbra si pripomenieme výročie  posviacky nášho chrámu. Slávnostná sv. omša bude celebrovaná o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa bude konať hodová ofera. Popoludní o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

  • Šarkaniáda

Pozývame všetky deti na jesennú šarkaniádu v nedeľu 28.októbra. Stretneme sa o 13.00 hod na fare. (Treba si priniesť dva 60-minútové lístky na MHD, stravu, pršiplášť, šarkana a dobrú náladu.)

  • Kurz lektorov II
         Kurz lektorov našej arcidiecézy sa uskutoční 10. novembra v Aule  Teologickej fakulty na Kapitulskej 26. Pozývame naň nových lektorov, aj tých, ktorí absolvovali prvú časť. Je určený pre všetkých  záujemcov. Viac informácií nájdete na farskej výveske.
  • Farská knižnica

Blumentálska farská knižnica sv. Kataríny hľadá nových dobrovoľných pracovníkov pre prácu s čitateľmi. Ide najmä o organizačné práce v knižnici a zadávanie údajov do internetovej informačnej siete. Kvalifikácia v oblasti informatiky je vítaná, no nie je podmienkou. Viac informácií dostanete na tel. čísle: 02/ 55 57 27 36.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť poďakovanie za milodary v celkovej sume 150 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál