Farské oznamy 30. júna 2013

29.6.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok, 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie

Streda, 3.7.: sv. Tomáš, apoštol, sviatok

Štvrtok, 4.7.: sv. Alžbety Portugalskej, ľ.spom.

Piatok, 5.7.: slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Sobota, 6.7.: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľ. sp.

  • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Dnešnú nedeľu  sa  v spojitosti so včerjším sviatkom sv. Petra a Pavla pri všetkých sv. omšiach koná celoslovenská  zbierka „Halier sv. Petra” pod novým označením “Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca”. Vopred: Úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

  • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8. budú sv. omše vo všedné dni  o 18.00 h. zrušené (aj latinská). Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú zapisovať - v pondelok 1. júla od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Sviatok sv. Cyrila a Metoda

V piatok 5. júla na sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše v našom chráme o 6.00,  7.30,  9.00 , 16.30 a 18.00 h.

Zároveň Vás srdečne pozývame na vyvrcholenie jubilejného roku 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré sa uskutoční v Nitre v piatok 5. júla 2013 - v deň slávnosti sv. Cyrila a Metoda. Sv. omšu pri príležitosti cyrilo-metodskej národnej púte v Nitre bude o 10.00 hod. na Svätoplukovom námestí sláviť pápežský legát J. Em. kardinál Franc Rodé, CM spolu s biskupmi a kňazmi zo Slovenska i zahraničia. Pozývame všetkých do Nitry v tento deň ďakovať Bohu za misiu svätých solúnskych bratov, za dar kresťanskej viery, kultúry a vzdelanosti.

Cyrilometodská slávnosť sa uskutoční aj na Devíne: v piatok 5. júla o 9.30 hod. bude vo farskom kostole v Devíne sláviť sv. omšu pápežský prelát Mons. Ján Formánek.

Bratislavská arcidiecéza v rámci slávenia jubilejného roku 1150. výročia príchodu našich vierozvestov - svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda na územie našich predkov všetkých srdečne pozýva na koncertné uvedenie oratória majstra Pavla Kršku s názvom “CYRIL A METOD”, ktoré sa uskutoční v Katedrále sv. Martina v Bratislave v piatok 5. júla 2013 o 19.00 hod. Na koncerte sa zúčastní aj pápežský legát J. Em. kardinál Franc Rodé.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  4.7. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   5.7. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 6.7. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Personálne zmeny

Na základe dekrétu Arcibiskupského úradu v Bratislave od 1. júla 2013 končí svoje pastoračné pôsobenie v našej farnosti dp. kaplán Zdenko Tkáčik, ktorý je ustanovený  za kaplána do farnosti Svätej rodiny v Bratislave - Petržalke. Dp. kaplánovi Tkáčikovi vyjadrujeme v mene veriacich i kňazov úprimnú vďaku za vzorné trojročné kňazské účinkovanie v našej blumentálskej farnosti a  autentické bratské spoločenstvo na fare. Za nového kaplána je vymenovaný dp. Peter Čižmár, doterajší kaplán v Bratislave - Dúbravke. Nového pána kaplána privítame na sv. omši v pondelok 1. júla o 16.30 hod.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v zbierke pre našu farnosť (výmena strešnej krytiny na fare) v sume 2743,- € a taktiež aj za Vaše individuálne milodary na ten istý cieľ v celkovej sume 450,- €.

  • Časopis Blumentál

Vyšlo júlové číslo časopisu Blumentál. Zvlášť odporúčame rozhovor s naším odchádzajúcim dp. kaplánom  Zdenkom Tkáčikom.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál