Farské oznamy 14. júla 2013

14.7.2013 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok 15.7.: sv. Bonaventúru, , biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok, 16.7.:  Panny Márie Karmelskej, ľ.sp.

Streda, 17.7.: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spom.

Sobota, 20.7.: sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľ.sp.

  • Upratovanie kostola

Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o pomoc pri upratovaní kostola a tak dočasne zastúpiť dve naše farníčky v tejto ich službe pre našu farnosť buď počas celého leta alebo aspoň na obdobie niekoľkých týždňov. Vopred chceme poďakovať za Vašu priaznivú odozvu na našu prosbu. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť a nechať na seba kontakt buď v sakristii alebo na farskom úrade.

  • Personálne zmeny

Na základe dekrétu Arcibiskupského úradu v Bratislave končí v tomto týždni  svoje pastoračné pôsobenie v našej farnosti dp. kaplán Jozef Pajerský, ktorý je ustanovený  za kaplána do farnosti  Bratislava - Dlhé diely. Dp. kaplánovi Pajerskému vyjadrujeme v mene veriacich i kňazov úprimnú vďaku za jeho požehnanú dvojročnú kňazskú službu v našej blumentálskej farnosti. Za nového kaplána je vymenovaný dp. Martin Majda, kňaz spišskej diecézy, doterajší kaplán vo farnosti Lomnička. Rozlúčka s dp. kaplánom Jozefom Pajerským a privítanie nového dp. kaplána Martina Majdu sa uskutoční pri sv. omši o 9.00 hod. v nedeľu 21. júla. Prosíme o modlitby za všetkých našich kňazov.

  • Životné jubileum

Výpomocný duchovný v našej farnosti, páter Jozef Michalov sa dnes dožíva vzácneho životného jubilea 80 rokov. Do ďalších rokov života  a kňazskej služby mu vyprosujeme hojnosť Božích milostí a dar zdravia.

  • Nový trnavský arcibiskup

Svätý Otec František vymenoval vo štvrtok 11. júla nového trnavského arcibiskupa. Stal sa ním doterajší apoštolský administrátor  a rodák z našej blumentálskej farnosti Mons. Ján Orosch. Sprevádzajme ho v jeho mimoriadne náročnej službe našimi modlitbami.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v sume 1000,- € a 150,- € venované pre našu farnosť na výmenu strešnej krytiny na fare.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál