Farské oznamy 19. november 2023

18.11.2023

OZNAMY

19. novembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 19. 11. Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období Pondelok 20. 11. féria

Utorok 21. 11. Obetovanie Panny Márie, spomienka

Streda 22. 11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Štvrtok 23. 11. féria

Piatok 24. 11. Sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaya a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Sobota 25. 11. féria

NEDEĽA 26. 11. Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme

Svätomartinská zbierka

Počas svätomartinskej zbierky sa vyzbieralo 6050,-€. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Adorácia pre mladých

Pozývame všetkých mladých na adoráciu v našom kostole Blumentál, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23.11.2023 po večernej sv. omši.

Priebeh: do 17:30 – tichá adorácia

od 17:30 – moderovaná adorácia s doprovodom mládežníckych piesní

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 250,- 111,- 100,- 100,- 55,- 20,- 20,- 10,- poslané na farský účet a 400,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál