Stretnutie s darcom darov

1.5.2009 Xénia Duchoňová

Prenes sa, milý čitateľ, v duchu do hornej siene, v ktorej si bol v poslednom čase niekoľkokrát

Ježišovým hosťom. Pozýva ťa do nej aj v deň slávnosti Zoslania Ducha Svätého, kde sa v ten deň sústreďuje pozornosť neba i zeme. Už deväť dní sú tam zhromaždení apoštoli. Nemajú medzi sebou Ježiša, ale je tam jeho Matka (porov. Sk 1, 14). Ježiš im prikázal, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali na Otcovo prisľúbenie (Sk 1, 4). Všetci teda čakali

na chvíľu, kedy sa naplní veľký Pánov prísľub.

Bol to čas tichého sústredenia a intenzívnej

modlitby za zatvorenými dverami. Dôvodom uzavretosti a odlúčenosti od okolitého sveta pôvodne bol strach pred židmi, ale táto dobrovoľná samota sa osvedčuje ako najlepšie prostredie na hlbokú duchovnú obnovu.

 

Aby si sa aj ty dobre pripravili na prijatie darov, ktoré ti Pán zošle, nasleduj Ježišovu družinu a na nejaký čas zatvor dvere pred všetkým, čo ťa denne zamestnáva, rozptyľuje a čím ťa zahŕňa okolitý svet. Keby sa ti zdalo, že také duchovné cvičenia nepotrebuješ, uvedom si, že sa do takej obnovujúcej samoty uchýlila aj Božia Matka, Panna Mária.

 

Prvé ovocie, ktoré môžeš získať, je dar jednomyseľnej modlitby (Sk 1, 14). Je to jednomyseľnosť tých, čo sa navzájom milujú. Takej spoločnej modlitbe Otec neodolá (porov. Jn 15, 16n).

 

Bolo to práve na tomto mieste, kde nás Ježiš večer pred svojím utrpením učil modliť

sa v jeho mene (Jn 14, 14; 15.16). A čo

znamená obracať sa na Otca v Ježišovom

mene? Znamená to stotožniť sa s ním, prosiť tak, ako prosil on, modliť sa celkom v zhode s ním. Rozhodujúca teda nie je tvoja túžba, tvoja záľuba či tvoje želanie, ale predovšetkým úplná zhoda a zjednotenie sa s jeho vôľou. Nemusíš sa však báť, že ťa to nejako obmedzí, že sa tvoje záujmy dostanú na vedľajšiu koľaj. Je to práve naopak. Pán tvoju modlitbu pozdvihne zo súkromnej roviny, aby jej dal prvoradý význam a pripojil ťa tak k svojej veľkňazskej modlitbe: aby všetci boli jedno (Jn 17, 23). Záleží mu na tom, aby sme sa navzájom milovali, takže, aby sme nevideli predovšetkým len seba a svoje súkromné záujmy, ale aby sme v jednomyseľnej modlitbe spolu s ním mysleli na naliehavé potreby všetkých, tak ako si to on želá.

 

Aby si sa naučil tak modliť, posiela ti najlepšiu učiteľku jednomyseľnej modlitby - Pannu Máriu. Ona sa dokonale zjednotila s Božou vôľou vo svojej pokornej modlitbe.

Pretože sa úplne odovzdala Bohu,

dostala plnosť darov Ducha nie na jej

osobné uspokojenie, ale v prospech celého ľudstva. Mohol tak urobiť veľké veci nielen v nej a pre ňu, ale pre všetky pokolenia, pre všetkých, čo sa ho boja. Mária sa tak stala nástrojom, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo, povýšil ponížených a hladných naplnil dobrotami (porov. Lk 1, 46 - 55).

 

Vstúp do jej školy, a popros, aby ťa naučila, ako sa máš dobre modliť. Účinnosť tvojej modlitby bude závisieť od tvojej veľkodušnosti. Nejde tu predsa len o teba. To množstvo darov Ducha Svätého, ktoré máš prijať, je súčasťou Božieho plánu, pretože má slúžiť z pokolenia na pokolenie tým, čo sa ho boja. Aby si nezhromažďoval len pre seba, modlil sa Ježiš aj za teba, aby si prinášal ovocie a tvoje ovocie, aby ostalo (porov. Jn 15, 16). Všetci tí, čo sú zhromaždení okolo jeho Matky, bezvýhradne súhlasia, aby sa im stalo podľa jeho slova, tak, ako súhlasila ona, keď prvýkrát prijala dary Ducha.

 

Náhle sa ozval hukot a naplnil celý dom. To je tá pravá chvíľa, aby si vzdal úctu celej Najsvätejšej Trojici - Otcovi, za nesmierny dar Ducha, Synovi za naplnenie sľubu i božskému Utešiteľovi, že prichádza, aby obnovil tvárnosť zeme.

 

Ten božský vietor naplnil hukotom nielen

dom, ale celé mesto. Je čas vyjsť von.

Predstav si, ak môžeš, tie veľké zástupy

zbožných židov zo všetkých národov, ktoré ta priviedol Duch, aby počuli ohlasovať radostnú zvesť. Nielen, že si ich pozval zo všetkých národov, ktoré ta prišli, ale postaral sa aj o to, aby všetci správne porozumeli slovu, ktoré bolo pre nich pripravené. Presne tak, ako to sľúbil Pán, keď odchádzal k Otcovi: A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im, na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.

 

Apoštoli si toho boli vedomí a s profesionálnou samozrejmosťou v pokornej službe rozdávali z prijatých darov, ktoré sa budú prenášať z pokolenia na pokolenie a Otec isto bude plniť o svoje sľuby z pokolenia na pokolenie.

 

Pán splní svoje sľuby. Prihovára sa za nás u Otca a Otec nám rozdeľuje dary svojho Ducha. Naďalej však platí Ježišova podmienka: pôsobí v tých, ktorí uverili.

 

Pane, na príhovor tvojej Matky rozmnož moju vieru, aby si mohol vo mne pôsobiť tak, aby som bol užitočný.

 

Brat Amadeus (Světlo 22/206).

Preložila X.D.


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 5 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor.