Farské oznamy 28. novembra 2010

28.11.2010
 • Liturgický kalendár

Utorok 30. 11. - sv. Ondreja , apoštola, sviatok.

Piatok 3. 12. - sv. Františka Xaverského, kňaza, spom.

Sobota 4. 12. - sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

 • Začiatok Adventu

Dnešnou nedeľou začíname obdobie Adventu a zároveň nový cirkevný rok. Pri každej sv. omši požehnávame adventné vence. Po sv. omšiach v tomto období budeme spoločne spievať alebo recitovať Anjel Pána. V modlitbe sv. ruženca sa odporúča uprednostniť radostné tajomstvá.

 • Roráty

Počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv.  omše.

 • Zbierka na Charitu

Dnes sa koná jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za vaše milodary.

 • Nácvik jasličkovej pobožnosti

Pozývame na stretnutie všetky deti, ktoré by chceli počas Vianoc hrať v jasličkovej scénke alebo koledovať. Prvé stretnutie bude dnes 28. novembra po detskej sv. omši teda približne o 11.45 hod na fare.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na obdobie január 2011 sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v utorok 30. novembra 2010 od 16.00 hod.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo nové číslo nášho farského časopisu. Do pozornosti kladieme najmä články venované adventnej tematike.

 • Lectio Divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu 1. decembra, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: Zapečatená kniha v rukách Baránka.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 2. 12. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na Prvý piatok v mesiaci 3. 12. budeme spovedať ako obvykle.

Na Prvú sobotu 4. 12. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Ples bratislavských farností

Spevácke zbory Béčkari z Blumentálskeho kostola a Chorus Salvatoris z jezuitského kostola vás srdečne pozývajú na Ples bratislavských farností, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. januára 2011 v Incheba Expo Aréne pod záštitou Jeho Excelencie, Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa  metropolitu.

Prosíme a pozývame do spolupráce tých, ktorí by mohli a chceli podporiť tento ples sponzorsky (finančným príspevkom, cenou do tomboly, príp. inak). Partneri sa môžu prihlásiť e-mailom na e-mailovej adrese plesfarnosti@gmail.com alebo ohlásiť v kancelárii farského úradu.

Predaj lístkov začne v decembri, podrobnejšie informácie budú čoskoro uverejnené v oznamoch, na plagátoch vo výveskách a na internetovej stránke www.plesbratislavskychfarnosti.sk.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie všetkým vám, ktorý ste sa organizačne, materiálne, svojou účasťou alebo akoukoľvek formou podieľali na zdarnom priebehu náboženskej súťaže a následnom karnevale detí z našej farnosti tento víkend.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál