Farské oznamy 4. decembra 2011

4.12.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 6. 12. - sv. Mikuláša, biskupa, ľ. spom.

Streda 7. 12. - sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Štvrtok 8. 12. - slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, prikázaný sviatok

Piatok 9. 12. - sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina, ľ. spom.

  • Kňazská rekolekcia

Decembrová rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne sv. omšou o 9.00 hod. v pondelok 5. decembra v kostole farnosti Vajnory.

  • Zápis intencií

Omšové úmysly na január 2012 sa budú zapisovať v krstnej kaplnke      v pondelok 5. decembra 2011 od 16.00 hod.

  • Lectio Divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu 7. decembra, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s pánom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je Eliáš, prorok ako oheň z cyklu „Obnovme našu mravnosť”.

  • Zimné kántry

V stredu, piatok a sobotu tohto týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

  • Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 8. decembra slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 5.45, 6.30, 10.30, 16.30, 18.00 a 19.00 hod.

  • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

  • Dobrá novina

Pozývame deti na vysielaciu sv. omšu s otcom arcibiskupom spojenú s vyslaním koledníkov. Sv. omša bude v sobotu 10.decembra o 15:00 vo farskom kostole Kráľovnej rodiny - Teplická. Od 13:00 bude program pre koledníkov v pastoračnom centre, príde aj dobrovoľník, ktorý bol v Afrike. Obetným darom budú detské omaľovanky určené pre deti v nemocniciach.

  • Oznam Charity Blumentál

Prosba: Ako sme už informovali, naša farnosť adoptovala v rámci „adopcie na diaľku” dievčatko Teresiu Wathanji z Kene. Každoročne posielame na jej účet prostredníctvom občianskeho združenia Dobrota sv. Alžbety sumu 540 eur na školné a ostatné potreby. V tomto roku nám na účte   pre ňu zostalo ešte  230 eur. Obraciame sa s prosbou na všetkých, ktorý sú ochotní na tento účel prispieť  a pomôcť tak získať chýbajúce prostriedky. Môžte tak urobiť zaslaním milodaru na účet, ktorého číslo nájdete na výveske charity v predsieni kostola, kde je aj podrobnejšia informácia a tiež je číslo uvedené  aj na internetovej stránke charity. Ako variabilný symbol treba uviesť číslo 115. Vopred veľká vďaka za vašu veľkorysosť a ochotu.

Ponuka: Opäť pripomíname, že Charita Blumentál rozšírila svoje služby o doučovanie žiakov ZŠ a študentov SŠ z anglického jazyka. Záujemcovia môžu využiť túto možnosť každý utorok od 16.30 do 18.oo hod.  Ako všetky služby Charity, aj táto služba je bezplatná.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie za vaše milodary v sume 2087,42 € v jesennej zbierke na Slovenskú katolícku charitu. Pán Boh vás odmeň!

Taktiež chceme poďakovať naším farníčkam: p. Prokešovej za krásny adventný veniec a p. Vitekovej  za ručne vyšívané adventné oltárne prestieradlá.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál