Farské oznamy 29. januára 2012

31.1.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 31. 1. - sv. Jána Bosca, kňaza, spom.
Štvrtok 2. 2. - sviatok Obetovania Pána (Hromnice)
Piatok 3. 2. - sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac marec sa budú zapisovať v stredu 1. februára od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Lectio divina

Pozývame vás do Katedrály sv. Martina v stredu  1. februára, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s pánom  arcibiskupom Stanislavom Zvolenským so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Lukášovho evanjelia: Panna Mária, žena nová (Lk 1,26-38).

  • Obetovanie Pána

Vo štvrtok 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána. Nie je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú o 5.45, 6.30  hod. a 16.30 a 18.00 hod. Pri sv. omšiach o 6.30 hod. a 16.30 hod. budeme požehnávať hromničné sviece.

  • Svätoblažejské požehnanie

V piatok 3. februára pri všetkých štyroch sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  2. 2. je dňom modlitieb za duchovné povolania.
Na prvý piatok v mesiaci   3. 2. budeme spovedať  ako obvykle.
Na prvú sobotu 4. 2.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Charita Blumentál

Prosba a informácia: Ak ste sa rozhodli finančne  podporiť aktivity našej blumentálskej charity, môžete tak urobiť  tiež zaslaním svojich 2 % z dane zo mzdy za rok 2011.  Príslušné tlačivá nájdete v kostole za lavicami.  Pribúdajú nám rodiny, ktoré sa ocitajú v núdzi a ktorým sa snažíme aspoň čiastočne zmierniť ich situáciu. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za Vašu ochotu a pomoc.
Poďakovanie: Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorý venovali  svoj milodar v rámci adopcie na diaľku, do ktorej je zapojená aj naša  farnosť a podporuje úhradu školného a ostatných výdavkov s tým spojených  dievčatku Teresii Wathanji z Kene. Vďaka Vašej veľkorysosti máme k dispozícii prostriedky nielen na zaplatenie stanovenej sumy v tomto, ale aj v  budúcom roku.
Program pre dôchodcov: V nedeľu 12. februára 2012 pozývame dôchodcov do Slovenského národného múzea na zaujímavú výstavu Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovensku. Zraz je pre múzeom na Vajanského nábreží o 14.15. hod. Prosíme o presnosť, nakoľko máme objednaného aj sprievodcu.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  29. januára bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti. Jej účelom bude pokrytie platieb za elektroinštalatérske, kúrenárske a vodoinštalatérske práce, ktoré sa konali v r. 2011 pri oprave seminárnej miestnosti a čiastočne aj v objektoch fary a kostola. Faktúry v sume 12 400 Eur chceme uhradiť v nastávajúcich dvoch mesiacoch. Vopred ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť.

  • Podujatie Ktosi Ťa volá

Členovia pastorácie povolaní pozývajú mladých na stretnutie Ktosi Ťa volá 2012 do priestorov kňazského seminára v Bratislave na Kapitulskej ul. 26. Tešíme sa na Vás v sobotu 4. februára od 8:00 hodiny. Čaká Vás program sprevádzaný povzbudeniami kňazov, zasvätených osôb a ďalších. Záujemcovia sa môžu  prihlásiť do 31. januára na adrese: ktositavola@gmail.com. Viac informácii nájdete na plagáte na výveske pred kostolom.

  • Časopis Blumentál

Vyšlo februárové číslo nášho farského časopisu. Osobitne vám odporúčame článok venovaný téme spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda v súvislosti s blížiacim sa jubileom ich príchodu k naším predkom na Veľkú Moravu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál