Farské oznamy 1. apríla 2012

31.3.2012 Branislav Čaniga

 • Krížová cesta

Dnešnú nedeľu o 15.45 h. budú Krížovú cestu v našom chráme spojenú s pantomímou viesť členovia spoločenstva  Viera a svetlo.

Na Veľký piatok členovia speváckeho zboru Béčkari organizujú Krížovú cestu v Marianke. Hneď po skončení obradov v našom kostole sa individuálne presunieme do Marianky. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú pridať.

 • Veľkonočné spovedanie

Od pondelka do stredy spovedáme od 5.30 do 8.00 h. a od 15.00 do 19.00 h., podľa potreby aj dlhšie. Dnes na Kvetnú nedeľu spovedáme počas dopoludňajších bohoslužieb od 7.00 do 12.30 hod., kedy majú prednosť tí, ktorí inokedy nemôžu prísť (starí, chorí, matky s malými deťmi a pod.). Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov.

 • Zápis omšových úmyslov

Úmysly sv. omší na mesiac máj budeme zapisovať v pondelok 2. apríla  od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio Divina

Pozývame vás do Katedrály sv. Martina na biblické stretnutie formou Lectio divina, ktoré bude viesť Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, v stredu 4. apríla  o 20.00 hodine na tému Svätý Ján Krstiteľ, neoblomný predchodca Pána (Mk 6, 14-29).

 • Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok o 9,30 h. v Katedrále sv. Martina bude otec arcibiskup s kňazmi našej arcidiecézy sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná oleje a posvätí krizmu. Pri tejto sv. omši si kňazi obnovia svoje kňazské sľuby. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie.

Program v našom kostole:

- Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere o 18,00 h.

- Adorácia v Getsemanskej záhrade do 21,00 h.

 • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje od 14. roku a pôst od 18. do 60. roku života. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa odporúča až do skončenia Veľkonočnej vigílie.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Krížová cesta o 8,00 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 14,30 h.

- Obrady Veľkého piatku o 15,00 h.

- Poklona pri Božom hrobe do 21,00 h.

 • Veľká (Biela) sobota

Veľká sobota je dňom stíšenia a rozjímania o Pánovom utrpení a smrti, ako i o jeho zostúpení k zosnulým. V našich kostoloch sa vystavujú k úcte symboly Kristovho ukrižovania a koná sa poklona Najsvätejšej sviatosti v Božom hrobe. Kresťania modlitbou a pôstom očakávajú Pánovo zmŕtvychvstanie. Naši katechumeni pri slávení Veľkonočnej vigílie príjmu krst a eucharistiu.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Poklona pri Božom hrobe od 8,00 h. do 18,45 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18,50 h.

- Veľkonočná vigília začne o 19,00 h. Prineste si sviečky.

 • Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu sväté omše budú ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V tento deň bude pri sv. omšiach farská ofera.

 • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach o 6.00, 7.30, 9.00 a 10.30 h.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  ako v nedeľu.

 • Deviatnik kBožiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez Veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme poďakovanie rodine z našej farnosti za obraz a pamätnú tabuľu bl. sestry Zdenky, ktoré zdobia vstup do nášho chrámu. Taktiež vyslovujeme Pán Boh odmeň! za individuálny dar v sume 200 €, venovaný k Veľkej noci pre potreby nášho kostola.

 • Prvé sv. prijímanie

Oznamujeme rodičom, že termíny prvého sv. prijímania ich detí v našej farnosti sú stanovené na 20.mája pre ZŠ Jelenia, Kalinčiakova, Sibírska, Česká a 3.júna  pre ZŠ Vazovova a Jeséniova.

 • Farská Charita aKnižnica

Farská Charita a Knižnica oznamujú, že na Zelený štvrtok nebudú poskytovať svoje služby.

 • Farský časopis

Vyšlo aprílové číslo nášho časopisu Blumentál. Do pozornosti kladieme zvlášť články s veľkonočnou tématikou. Zároveň upozorňujeme, že bol omylom uvedený oznam o Fatimskej sobote, ktorá sa nebude konať, nakoľko sa ten deň prekrýva s programom  Bielej soboty.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál