Farské oznamy 26. mája 2013

25.5.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 27.5: sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľ. spom.

Štvrtok, 30.5.: Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť - prikázaný sviatok

Sobota, 1.6.: sv. Justína, mučeníka, spom.

  • Ďakovná sv. omša prvoprijímajúcich detí

V pondelok 27. mája  pozývame dnešné prvoprijímajúce deti a rodičov na ďakovnú sv. omšu o 18.00, ktorá bude v našom kostole. Deti môžu prísť v šatách, ktoré mali zapožičané z fary.

  • Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 30. mája je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30 (s procesiou)  a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie pomôžu s  čistením kostola.

V ten deň bude p. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina predsedať svätej omši so začiatkom o 17.00 h s následnou procesiou vo vnútri katedrály.

  • Celobratislavská slávnosť Božieho Tela

Na budúcu nedeľu 2. júna bude na Primaciálnom námestí svätá omša pri príležitosti slávnosti Božieho Tela, so začiatkom o 10.30 hod, ktorej bude predsedať Bratislavský arcibiskup metropolita, Mons. Stanislav Zvolenský. Po jej skončení bude nasledovať procesia so Sviatosťou Oltárnou  z Primaciálneho námestia cez Klobučnícku ulicu a námestie SNP ku kostolu farnosti Najsvätejšej Trojice, kde bude udelené záverečné požehnanie. Všetkých srdečne pozývame.

Z tohto dôvodu v našom kostole budúcu nedeľu 2. júna sv. omše o 10.30 a 12.00 h. nebudú.

  • Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

  • Fatimská sobota

Na prvú sobotu 1. 6.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Celosvetová adorácia

Budúcu nedeľu 2. júna bude po skončení sv. omše o 16.30 nasledovať eucharistická poklona, ktorá bude súčasťou celosvetovej adorácie, pri ktorej sa v Roku viery duchovne spojíme so Svätým Otcom a celou Cirkvou.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 50 €, venovaný v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

  • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Nakoľko je ešte niekoľko voľných miest do letného tábora organizovaného charitou Blumentál v zariadení Škola v prírode Lom nad Rimavicou v termíne od 6. do 13. júla 2013, predĺžili sme možnosť prihlasovania detí a to do 31.  mája . Po ukončení prihlasovania oznámime termíny, kedy bude treba uhradiť poplatok a zároveň odovzdáme rodičom potrebné písomné informácie. Prihlášku nájdete v čakárni farského úradu, môžete si ju stiahnuť tiež z internetovej stránky charity www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

Oznam pre dôchodcov: Na sobotu 15. júna 2013 pripravuje charita pre dôchodcov  púť - zájazd do Nitry, spojený s prehliadkou románskeho kostolíka sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Poplatok je 6 €, prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8 v utorok 28. mája 2013  od 16.oo hod. do 17.30 hod. V prípade, že po tomto termíne budú ešte voľné miesta, oznámime ďalší termín, kedy sa bude  možné prihlásiť.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál