Farské oznamy 7. septembra 2014

7.9.2014
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 8. 9. - sviatok Narodenia Panny Márie

Utorok, 9. 9. - sv. Petra Clavera, kňaza, spom.

Piatok, 12. 9. - Najsv. Mena Panny Márie

Sobota, 13. 9. - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,  spom.

Nedeľa, 14. 9. - sviatok Povýšenia svätého Kríža

  • Kňazská rekolekcia

V pondelok 8. septembra sa uskutoční mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo farskom kostole vo Vajnoroch.

  • Mládežnícke modlitbové stretnutie

Srdečne Vás pozývame na mládežnícke sv. omše aj v tomto šk. roku. Začneme v utorok 9. septembra  o 18.00. Sv. omša bude spojená s pobožnosťou k Božiemu milosrdenstvu.

  • Príprava na jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie

V rámci duchovnej prípravy na jubilejnú oslavu Sedembolestnej Panny Márie bude v piatok 12. septembra o 16.30   hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom  ThDr. Peter Slepčan, šk. dekan a správca farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Vajnoroch, ktorý zároveň prednáša patrológiu na CMBF UK. Záverečnou témou bude siedma   bolesť Panny Márie: „Uloženie Ježišovho tela do hrobu”. Sv. omši bude predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45. Všetkých Vás srdečne pozývame.

  • Personálne zmeny

Na základe rozhodnutia spišského biskupa končí v tomto týždni  svoje pastoračné pôsobenie v našej farnosti dp. kaplán Martin Majda a vracia sa do svojej domovskej diecézy. Dp. kaplánovi Majdovi vyjadrujeme v mene veriacich i kňazov úprimnú vďaku za jeho požehnanú službu v našej blumentálskej farnosti. Nový kaplán do Blumentálu zatiaľ nie je vymenovaný. S dp. kaplánom Martinom Majdom sa rozlúčime pri sv. omši o 9.00 hod. v nedeľu 14. septembra. Prosíme o modlitby za všetkých našich kňazov.

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

  • Oznam Charity Blumentál

Dnešnú nedeľu 7. septembra 2014 pozývame záujemcov z radov seniorov, ale  aj iných vekových kategórií do SNG na výstavu „Dve krajiny. Obraz Slovenska: 19. storočie vs. súčasnosť.” Zraz je o 15.oo hod. pred Esterházyho palácom, Nám. Ľudovíta Štúra 4.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 100 €, venovaný v tomto týždni pre potreby našej farnosti a taktiež za milodar v sume 50 €, poslaný na účet našej farnosti v uplynulom mesiaci.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál