Oznamy 1. marca 2009

28.2.2009 Vladimír Sabo

  • 1. Kňazská rekolekcia

V pondelok 2. marca 2009 sa v evanjelizačnom dome QUO VADIS uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začneme v kostole Trinitárov na Župnom námestí o 9.00 hod.

  • 2. Úmysly na apríl 2009

V pondelok od 16.00 hod. budeme v bočnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na mesiac apríl 2009.

  • 3. Ekumenický večer

Rada pre napomáhanie jednoty kresťanov KBS a bratislavské dekanáty v spolupráci s miestnymi farnosťami a cirkevnými zbormi organizuje každý 1. a 3. pondelok v mesiaci sériu večerov na tému: „Žité Božie slovo.

  • 4. Prvý piatok

V piatok 6. marca 2009 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

  • 5. Fatimská sobota

V sobotu 7. marca 2009 je Prvá sobota v mesiaci alebo Fatimská sobota. Ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu a po jej skončení na modlitbu fatimského povätého ruženca.

  • 6. Ekumenický svetový deň modlitieb

V sobotu 7. marca 2009 o 9.00 hod. sa v kostole Milosrdných bratov na Nám. SNP uskutoční Ekumenický svetový deň modlitieb na tému: „V Kristovi sme mnohí jedno telo”.

  • 7. Krížova cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. sa budeme pravidelne modlievať Krížovú cestu. Každý, kto sa zúčastní na modlitbe pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

  • 8. Zbierka na Charitu

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na charitu. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať !

  • 9. Oznam Charity Blumentál

Charita Blumentál si dovoľuje pripomenúť, že ako občianske združenie sa aj v roku 2009 zaregistrovala a splnila podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2008. Ak sa rozhodnete, že svoje 2 % venujete práve blumentálskej charite, podrobné údaje, ako aj príslušné tlačivá nájdete tiež na internetovej stránke Charity www.charitablumental.sk. Už vopred úprimne ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom.

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 1. marca 2009 si budú môcť záujemcovia pozrieť tretiu časť filmu Moja misia III. o pôsobení slovenských misionárov na Ukrajine, v Kazachstane, na Haiti, a v ďalších krajinách. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam Béčkarského zboru

Milí Farníci, ďakujeme Vám za Vašu hojnú účasť na plese, veríme, že ste sa dobre zabávali a že máte len príjemné spomienky na Blumentálsky ples. Ešte raz by sme sa chceli poďakovať Nášmu hlavnému sponzorovi Inchebe, p. Iliťovi za tlač lístkov a kartičiek a všetkým sponzorom, ktorí prispeli svojimi darmi do tomboly, najdete ich na stránke fotky z plesu. Výťažok z tomboly sa použije na charitatívne účely. 500 eur darujeme charite Blumentál, 150 eur postihnutému dievčatku Romanke zo Spišskej Novej Vsi. Výťažok z lístkov sa použije na nákup stoličiek do farských miestností, ktoré využívajú farníci, ktorí sa pripravujú na sviatosti, zbory, fara, či charita blumentál na organizovanie rôznych podujatí.

Veľká vďaka patrí Kňazom našej farnosti, gazdinkám a všetkým tým, ktorí pomáhali pri organizácii plesu a v neposlednom rade pánu Bohu, za to, že to tak všetko dobre dopadlo.

Veľa ľudí nás zastavovalo a pýtalo si od nás cd s našími pesničkami. Tak ak nás chcete podporiť, môžete nám venovať dve percentá z vaších daní. Tieto peniaze použijeme na vydanie nášho cd, ktoré chceme tento rok nahrať. Potrebné informácie o poskytnutí 2% nájdete na www.beckari.sk alebo vzadu v kostole. Ďakujeme, Vaši Béčkari.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál